Προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στο Δήμο Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Ιουν 17th, 2013

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στο Δήμο Λευκάδας

Θέσεις: έξι (6) ΥΕ Υδρονομείς – τέσσερις (4) ΥΕ Πυροφύλακες – εννέα (9) ΔΕ Ναυαγοσώστες – ένας (1) Εργάτης Γενικών Καθηκόντων – δύο (2) ΔΕ Οδηγών Διαξονικού Ελκυστήρα – δύο (2) ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων

Ο Δήμος Λευκάδος ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως ΥΕ Υδρονομείς συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

1α

1β

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη (τηλ. 26453 60570, 26453 60506) από 18/06/2013 έως και 21/06/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

linie366

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως ΥΕ Πυροφύλακες συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

2α

2β

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη (τηλ. 26453 60570, 26453 60506) από 18/06/2013 έως και 21/06/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

linie366

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως ΔΕ Ναυαγοσώστες συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την προστασία των λουομένων και την επίβλεψη των ακτών και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, αριθμού ατόμων, διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

3

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός: Αντ. Τζεβελέκη
& Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη (τηλ. 26453 60570, 26453 60506) από 18/06/2013 έως και 21/06/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Άδεια ναυαγοσώστη θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή
 2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

linie366

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

4

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός: Αντ. Τζεβελέκη
& Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη (τηλ. 26453 60570, 26453 60506) από 18/06/2013 έως και 21/06/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

linie366

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως ΔΕ Οδηγών Διαξονικού Ελκυστήρα συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

5

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός: Αντ. Τζεβελέκη
& Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη (τηλ. 26453 60570, 26453 60506) από 18/06/2013 έως και 21/06/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδηγού Διαξονικού Ελκυστήρα.

linie366

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ως ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων (καταστροφέα, σκούπας, τσάπας) συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

6

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός: Αντ. Τζεβελέκη
& Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη (τηλ. 26453 60570, 26453 60506) από 18/06/2013 έως και 21/06/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή ομάδας Β΄ τάξης Δ΄


Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
     Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.