Γελαδούλης: Ένας αφανής Λευκάδιος αγωνιστής της επανάστασης του 1821 Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News

Γελαδούλης: Ένας αφανής Λευκάδιος αγωνιστής της επανάστασης του 1821

odos_geladouliΟδός Γελαδούλη στην πόλη της Λευκάδας

Του Γιάννη Σ. Βλάχου

“Τούτων αξιομνημόνευτος ήν ο Γελαδούλης. Ο πτωχός αυτός πατριώτης είχε πάντοτε το μονόξυλόν του εις τας διαταγάς της Φιλικής Εταιρείας, παρελάμβανε τας ζωοτροφίας, τα γράμματα, και τα άλλα χρειώδη κι ενώ το πλοιάριον του το εκλείδωνε η αστυνομία ανά πάσαν νύκτα, αυτός μετέβαινε δι΄ αγνώστου εις αύτην αύλακος, εξήγε το πλοιάριον του, έκαμνεν την δουλειά του και πριν να εξημερώση, επανήρχετο και το ετοποθέτει εις την ιδίαν θέση”.

Δια του ρηθέντος Ευσταθίου Αθηνιώτη επονομαζομένου Γελαδούλη, εστάλησαν όλα τα όπλα τα οποία είχε κλέψει εκ της αστυνομίας ο γραμματεύς ταύτης Σπυρίδων Μεταξάς και ήσαν πολλά προερχόμενα εκ της κατασχέσεως της ένεργειθήσης εν τω 1819, κατά της καταστολής της στάσεως των χωρικών κατά των Άγγλων.

«Ούτως είχαν τα πράγματα, ότε ο Ιωάννης Ζαμπέλιος, η ψυχή της εν΄ Λευκάδι Φιλικής Εταιρείας, ελάμβανε εκ Τεκέ1 σημείωμα του Μάρκου Μπότσαρη καλούντος ένα των Φιλικών εις συνέντευξιν. Την ιδίαν νύκτα ο πιστός Ευστάθιος Αθηνιώτης ή Γελαδούλης2 διεκπεραίωσε τον Ζαμπέλιον εις την Σάλτενην ένθα ο Μπότσαρης τω ανεκοίνωσε ότι το Σούλι, ή αγαπητή του πατρίς, επολιορκείτο στενώς υπό του Σουλτανικού στρατεύματος, ότι ούτος εξελών κρυφά είχε κατορθώσει να φθάσει μέχρι του Τεκέ, ίνα αγοράσει τρόφιμα και τα εισαγάγει δια της ιδίας οδού και ότι προς τούτον είχε ανάγκη χρημάτων. Ο Ζαμπέλιος κατενθουσιαστείς εκ της θέας του ήρωος και της απέριττου αφηγήσεως των κατορθωμάτων του, εδήλωσεν ότι τα χρήματα θα τα έφερνε την επομένην νύχτα ο ίδιος, αλλά ίνα μην επανέλθει πλέον εις Λευκάδα διότι θα ηκολούθει τον Μάρκο Μπότσαρη ως πολεμιστής.

“Δεν είναι αυτή η δουλειά σου, κυρ Γιαννάκη -απήντησεν ο Μπότσαρης- την πατρίδα την υπηρετείς καλλίτερα εις την Λευκάδα”.

Ο Ζαμπέλιος επέστρεψε δυσθύμως, και ενεργήσας πρόχειρον έρανον συνέλεγησαν 700 δίστηλα, τα οποία παρέλαβε ο Μάρκος Μπότσαρης.»

Από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ “ΛΕΥΚΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΙΟΙ ΕΠΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1810-1864) Κεφάλαιο Ι
________________________________
1 Tο κάστρο του Τεκέ.
2 Ο Ευστάθιος Αθηνιώτης ή Γελαδούλης ήταν ένας φτωχός αλλά αξιομνημόνευτος πατριώτης.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

   Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.