Μια φωτογραφική περιήγηση στο εσωτερικό του οινοποιείου του ΤΑΟΛ στο Κάστρο τον Απρίλη του 2012 Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Σεπ 12th, 2018

Μια φωτογραφική περιήγηση στο εσωτερικό του οινοποιείου του ΤΑΟΛ στο Κάστρο τον Απρίλη του 2012

6_oinopoieio_TAOL_Kastro

Οι φωτογραφίες λήφθησαν, με μια μηχανή Canon digital IXUS 75 (7.1 mega pixels), τον Απρίλη του 2012, στο εσωτερικό του παλιού οινοποιείου του ΤΑΟΛ (Ταμείο Αμύνης Οινοπαραγωγωγών Λευκάδας) στο Κάστρο. Σίγουρα πολλά θα έχουν αλλάξει από τότε, αφού, εξ όσων γνωρίζουμε, το μόνο που έχει πλέον διασωθεί, ως εναπομείναν μουσειακό στοιχείο, είναι μία από τις παλιές πόρτες που σφράγιζαν άλλοτε τις τσιμεντένιες δεξαμενές του παλιού οινοποιείου, η οποία φυλάσσεται σήμερα στα γραφεία της Ένωσης στην πόλη της Λευκάδας.

8_oinopoieio_taol_kastro

Την εποχή εκείνη βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία το εμφιαλωτήριο του Συνεταιρισμού…

Άλμπουμ με 40 φωτογραφίες
(Για άνοιγμα μετακινείστε το ποντίκι στην εικόνα και κάντε κλικ πάνω στα άσπρα γράμματα με τον τίτλο του άλμπουμ )

Φωτογραφική περιήγηση στο παλιό οινοποιείο του ΤΑΟΛ στα Κάστρο (2012)

ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Το οινοποιείο λειτούργησε από το 1949 και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στη θέση Κάστρο, στην είσοδο του νησιού της Λευκάδας. Αναφέρεται ότι είναι το πρώτο οινοποιείο που λειτούργησε στην Ελλάδα.

7_oinopoieio_taol_kastro

Σε αυτό γινόταν η παραλαβή και οινοποίηση των σταφυλιών καθώς και η διάθεση χύμα και εμφιαλωμένου κρασιού για λογαριασμό των παραγωγών.

Από το 2014 αναζητείται επενδυτής για την εκμετάλλευση του παλιού οινοποιείου.

ΤΟ ΤΑΟΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1930

Το Ταμείον Αμύνης Οινοπαραγωγής Λευκάδος (ΤΑΟΛ) ιδρύθηκε το 1915. Ιδρυτής του ήταν ο κ. Πέτρος Φίλιππας, ή Πανάγος, γιατρός, ο οποίος με την πρωτοβουλία του αυτή «εδικαίωσε τας προσδοκίας και εξεπλήρωσεν έναν παλλευκάδιον πόθον των αμπελοκτημόνων και αγροτών».

Από την ίδρυσή του και μέχρι το 1920 είχε ευρεία δράση «ως προμηθευτικός οργανισμός όστις είχε και τον όλον επισιτισμόν της Νήσου, κατά την περίοδον του αποκλεισμού 1916-1917. Επρομήθευε τα αναγκαιούντα δια την καλλιέργειαν των αμπέλων, θείου, θειικού χαλκού, και ενίσχυσεν οικονομικώς τους αμπελουργούς δι΄ αναλόγων χρηματικών παροχών».

11_oinopoieio_taol_kastro

Την περίοδο 1920-1925 οι δραστηριότητές του αδρανούν λόγω των τοπικών πολιτικών διενέξεων. Θα επανιδρυθεί το 1925 στη βάση του Νόμου 602 περί συνεταιρισμών και του διέποντος τούτον ειδικού νόμου 3322 περί αναγκαστικών συνεταιρισμών. Για μια πενταετία, μέχρι το 1930, η λειτουργία του ΤΑΟΛ θα είναι ομαλή με εμφανή οφέλη για τους αμπελοκαλλιεργητές του νησιού της Λευκάδας. Την εποχή αυτή επετεύχθη η προώθηση και ευρεία κατανάλωση του λευκαδίτικου κρασιού στις διάφορες ευρωπαϊκές αγορές και η σταθεροποίηση της τιμής του σε σχέση με το παρελθόν που ήταν ασταθής και κυμαίνονταν επιζήμια για τους οινοπαραγωγούς.

34_oinopoieio_taol_kastro

Την εποχή λοιπόν αυτή το ΤΑΟΛ «εξουδετέρωσε πάσαν εκμεταλλευτικήν προσπάθειαν κατά της οινοπαραγωγής στρεφομένην και συνετέλεσεν εις την καλλιτέρευσιν της ποιότητος και εις απόδοσιν μεγαλυτέραν, λόγω της χρησιμοποιήσεως χημικών λιπασμάτων, εις τας κουρασθείσας αγροτικάς αμπελουργικάς περιφερείας». Είναι επίσης η εποχή που το ΤΑΟΛ αποκτά οικονομική αυτοτέλεια αφού «απέκτησεν αρκετά σεβαστήν περιουσίαν εις ακίνητα και μετρητά».

20_oinopoieio_TAOL_KastroΑυτό δεν μπορέσαμε ποτέ να καταλάβουμε τι είναι. Μοιάζει με χρηματοκιβώτιο.

Δεν θα περάσει όμως πολύ καιρός που το ΤΑΟΛ θα εισέλθει και πάλι σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του. Το 1932 «αυτός ο γιγάντιος οργανισμός δια μίαν μικράν Επαρχίαν οία η Λευκάς, σήμερον κρίμασιν οις οίδε Κύριος, έχει καταρρεύσει ανεπανορθώτως όχι μόνον αδρανεί, αλλά το πλέον σοβαρόν είνε ότι έχει μέγιστον παθητικόν».

19_oinopoieio_taol_kastro

Πιστωτές του Ιδρύματος την εποχή εκείνη ήταν η Αγροτική (όπως συμβαίνει και σήμερα με την ΑΤΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση), η Εθνική Τράπεζα, η Αθηναϊκή, ο γιατρός Αριστομένης Αλβανίτης και «άλλοι πλείστοι». Το παθητικό του συνεταιρισμού ανέρχονταν σε 3.500.000 δραχμές περίπου που καλύφθηκε, μάλλον, με τοκοχρεωλυτικό δάνειο.

10_taol

Ο συντάκτης του άρθρου σε τοπική εφημερίδα την εποχή του Μεσοπολέμου τελείωνε με την εξής ευχή: «Το μόνον που ευχόμεθα επ΄ αγαθώ της Λευκαδίας οινοπαραγωγής είνε να δυνηθή το ίδρυμα τούτο απαλλασσόμενον των βαρών και των υποχρεώσεών του να επαναλάβη την προτέραν του δράσιν και ζωτικότητα, διότι η ύπαρξίς του, είνε αρρήκτως συνδεδεμένην με την τύχην και το μέλλον της Λευκαδίας οινοπαραγωγής».

2_oinopoieio_taol_kastro

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΟΛ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1915)

Αριθ. 1

Εν Λευκάδι σήμερον την εικοστήν (20ήν) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους χιλιοστού εννεακοστού δεκάτου πέμπτου (1915) ημέρα Κυριακήν και ώρα 10½ π.μ. και εν τω καταστήματι του Ειρηνοδικείου Λευκάδος (επιταχθέντος του δια την σημερινήν συνεδρίασιν προσδιορισθέντος οικήματος του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος).

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ταμείου Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευκάδος, συνελθόν υπό την προεδρίαν του τακτικού του Προέδρου κ. Πέτρου Παν. Φίλιππα παρόντος και του τακτικού Γραμματέως κ. Πλούταρχου Κούρτη, όπως συνεδριάση κατόπιν της υπ΄ αριθ. 3 και από 10 τρέχοντος προσκλήσεως του κ. Προέδρου, επιδοθείσης εις τα μέλη νομίμως δια συστημένης επί αποδείξει επιστολής και διαλαμβανούσης τα θέματα

1) Την εκλογήν συμπράτοντος Συμβούλου του Ταμείου τούτου 2) Την ανάθεσιν των καθηκόντων του Διευθυντού του ιδίου Ταμείου προσωρινώς εις έναν Διοικητικόν Σύμβουλον του Ταμείου, ευρέθη εν απαρτία παρόντων των μελών 1) Πέτρου Παν. Φίλιππα ή Πανάγος πρόεδρος, 2) Ξενοφ. Κουκουλιώτης αντ/δρος, 3) Πλούταρχος Κούρτης, γραμματέας, 4) Ευστάθιος Βουκελάτος μέλος, 5) Κων/νος Σταματέλος μέλος, 6) Θωμάς Χαλικιάς μέλος, 7) Γεώργιος Παπαδόπουλος μέλος, 8) Γεράσιμος Μανωλίτσης μέλος, 9) Χαράλαμπος Κατηφόρης μέλος, 10) Σοφοκλής Ψυλιανός μέλος.

Επομένως εξελέγησαν ο κ. Χαραλ. Κατηφόρης λαβών το σύνολον των ψήφων ως συμπράττων Σύμβουλος και προσωρινός Διευθυντής ο κ. Κων/νος Γουρζής δια ψήφων ωσαύτως δέκα, αμφότεροι μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου τούτου και ανακηρύσσονται τοιούτοι.

Εφ΄ ω συνετάγη το παρόν πρακτικόν…»Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    

     


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.