Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Φεβ 15th, 2019

Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

46968324182_e5bf1898cd_b

Η Π.Ε. Λευκάδας εκτελεί εργασίες τεχνικών έργων και σήμανσης για την αποκατάσταση βλαβών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λευκάδας και Μεγανησίου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν εργασίες σύµφωνα µε τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

1. Στον επαρχιακό δρόµο Λευκάδας – Νυδρίου και συγκεκριµένα στο τµήµα Καρυωτών – Λυγιάς όπου έχουν κατασκευασθεί πεζοδρόµια µε παλαιότερη εργολαβία, στο αριστερό τµήµα του δρόµου µεταξύ του οινοποιείου Λογοθέτη και του καταστήµατος PORCELANA για µήκος περίπου 285 Μ και εµβαδού 810 Μ2 περίπου θα τοποθετηθούν πλάκες πεζοδροµίου επί τσιµεντοστρωµένου πεζοδροµίου και κυβόλιθοι σε µικρό τµήµα σε θέση που θα ορισθεί επακριβώς από την Υπηρεσία.

2. Στον επαρχιακό δρόµο Βαθύ-Κατωµέρι και στο αριστερό πεζοδρόµιο θα γίνει πλακόστρωση εµβαδού 350 Μ2 περίπου.

3. Στον οικισµό Φρυνίου θα γίνει αντιστήριξη του επαρχιακού δρόµου σε µήκος 9,50 Μ και ύψους 2,00 µε κατασκευή µονόπλευρου τοιχείου βαρύτητας.

4. Στον δρόµο Καλαµιτσίου-Χορτάτων σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και που κατά τον σεισµό του 2015 παρατηρήθηκαν έντονα φαινόµενα κατολισθήσεων θα κατασκευασθεί προστατευτικό τοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος ύψους 1,20 Μ στην στέψη του οποίου θα τοποθετηθεί προστατευτικός φράκτης µεταλλικής κατασκευής από οθροστάτες IPE ή ΗΕΑ 100-120 και οριζόντιες µηκίδες IPE ή ΗΕΑ 80-100 για την συγκράτηση νέων πιθανών κατολισθήσεων.

5. Στον οικισµό της Εξάνθειας και συγκεκριµένα έµπροσθεν του παλαιού οινοποιείου θα κατασκευασθεί πέτρινος τοίχος µήκους 7,20 Μ και µεταβλητού ύψους 1,50Μ-3,00Μ,µε θεµελίωση και σενάζ στέψης από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

6. Στον επαρχιακό δρόµο Νυδριού-Βασιλικής και συγκεκριµένα µετά την 1η είσοδο του οικισµού Κατοχωρίου στην αριστερή πλευρά του δρόµου θα αποκατασταθεί η καθίζηση µε εξυγίανση του τµήµατος της οδού, νέα ασφαλτόστρωση , καθαρισµό των τεχνικών των οµβρίων, κατασκευή τάφρου ενώ νοτιότερα έµπροσθεν της ιδιοκτησίας Σολδάτου θα γίνει κατασκευή δοκού οπλισµένου σκυροδέµατος στην στέψη πέτρινου τοίχου και τοπική αποκατάσταση αυτού όπου απαιτηθεί για την προστασία του κατάντι πρανούς του δρόµου.

7. Στον κόµβο εισόδου της Βασιλικής θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώµατος που έχει υποστεί καθίζηση, νέα ασφαλτόστρωση και νέα διαγράµµιση του κόµβου.

8. Στον οικισµό του Αλέξανδρου πριν την πλατεία θα γίνει επισκευή του πέτρινου τοίχου αντιστήριξης της οδού που έχει υποστεί µερική κατάρρευση.

9. Στον επαρχιακό δρόµο Νυδριού-Βασιλικής και συγκεκριµένα µετά τον κόµβο Συβότων και µετά το πρατήριο υγρών καυσίµων θα κατασκευασθεί τσιµεντένια τάφρος πριν το φρεάτιο υδροσυλλογής σε µήκος 15 Μ καθώς και στην απέναντι πλευρά τάφρος προστασίας σε
µήκος 40,00 Μ.

10. Σε τµήµα της επαρχιακής οδού, µετά την ανωτέρω θέση, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει κατασκευή τάφρου σε τµήµα 150 Μ και 150 Μ στην συνέχεια.

11. Στον επαρχιακό δρόµο Βαθέως-Κατωµερίου στο Μεγανήσι και πρίν τον οικισµό του Κατωµερίου θα κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης στο κατάντι τµήµα της οδού σε συνέχεια του τοιχείου που κατασκευάσθηκε από την Υπηρεσία σε παλαιότερη εργολαβία και σε µήκος 65 Μ περίπου.

12. Στον επαρχιακό δρόµο Νυδριού-Πόρου θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο κατάντι τµήµα του δρόµου για µήκος 11 Μ περίπου σε σηµείο που έχει υποστεί κατάρρευση η πέτρινη λιθιά. αντιστήριξης του δρόµου.

13. Στον Αγιο Νικήτα θα γίνει τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων σε µήκος 30 Μ περίπου στην έξοδο προς Καλαµίτσι, ενώ θα αντικατασταθεί σχάρα τεχνικού οµβρίων πριν την είσοδο του οικισµού.

14. Στον οικισµό της Κοντάραινας έναντι του κλιµακίου της Πυροσβεστικής θα γίνει ανακατασκευή της ράµπας του δηµοτικού δρόµου που εισέρχεται εντός του επαρχιακού δρόµου , διευθέτηση των οµβρίων και κατασκευή τάφρου 50 Μ περίπου για την αποµάκρυνση των υδάτων από το οδόστρωµα της οδού.

15. Μετά τον οικισµό της Κοντάραινας στο τέρµα της ευθείας και πριν την διασταύρωση της αγροτικής οδό που οδηγεί στην ιδιοκτησία Σκληρού θα γίνει καθαρισµός του πρανούς της οδού, κατασκευή τάφρου , φρεατίου, και κατασκευή µικρού σωληνωτού Φ80 για την σύνδεση µε τον πλακοσκεπή οχετό. Επίσης θα γίνει ανακατασκευή της ράµπας του αγροτικού δρόµου έτσι ώστε τα όµβρια ύδατα να αποµακρύνονται από την επαρχιακή οδό αντί να καταλήγουν εντός αυτής.

16. Στο κόµβο Σύβρου πριν τον οικισµό Βασιλικής θα γίνουν εργασίες σύµφωνα µε τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας για βελτίωσης της κυκλοφορίας του κόµβου µε κατασκευή τοίχων που διαπλατύνουν το ωφέλιµο πλάτος της οδού και αυξάνουν της ασφάλεια κατά την κίνηση των αυτοκινήτων. Συγκεκριµένα προς τον κλάδο που οδηγεί στο Σύβρο θα κατασκευασθεί τοίχος προκειµένου να αυξηθεί το ωφέλιµο πλάτος της οδού αλλά και στη ευθεία του επαρχιακού δρόµου θα γίνει επαύξηση του πλάτους της οδού µέσα στα όρια της απαλλοτρίωσης.

17. Στον οικισµό Περιγιαλίου θα γίνει έναντι του Νεκροταφείου µικρό σωληνωτό µε πλαστικό σωλήνα Φ250ΜΜ για την απορροή των οµβρίων που συγκεντρώνονται στο άκρο του οδοστρώµατος.

18. Στον οικισµό της Εγκλουβής και σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία θα γίνει τοίχος αντιστήριξης µε θεµελίωση, οπλισµένος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της ασφάλειας του κατάντι πρανούς της οδού ο οποίος θα ενσωµατώνει και την πέτρινη λιθιά που υπάρχει τώρα. Επίσης θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώµατος όλης της στροφής και ασφαλτόστρωση αυτής.

19. Στην είσοδο της Καρυάς θα γίνει αποκατάσταση του πέτρινου τοίχου και του φράκτη που ήταν τοποθετηµένος πάνω σ΄ αυτόν. Αφού καθαιρεθεί το τµήµα που έχει υποστεί βλάβη θα γίνει ανακατασκευή του πέτρινου τοίχου και του φράκτη.

20. Στην έξοδο των Πηγαδησάνων προς Καρυά και συγκεκριµένα στην µεγάλη στροφή µε τους τοίχους αντιστήριξης την κεφαλή των οποίων είναι τοποθετηµένοι φράκτες συγκράτησης βραχοµάζας , θα γίνει αποκατάσταση όσων από τους φράκτες έχουν υποστεί βλάβες. Η αποκατάσταση περιλαµβάνει αποξήλωση των στοιχείων που έχουν υποστεί βλάβη και επανατοποθέτηση ίδιας διατοµής µεταλλικών στοιχείων καθώς και του πλέγµατος συγκράτησης όπου αυτό έχει καταστραφεί.

21. Στην έξοδο των Πηγαδησάνων προς Καρυά και συγκεκριµένα ακριβώς πριν τα πλάτωµα του δρόµου θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης από το τελευταίο σπίτι µέχρι το ανωτέρω πλάτωµα µήκους περίπου 35 Μ προκειµένου να αντιστηριχτεί η διογκωµένη λιθιά που συγκρατεί τώρα τον δρόµο και να διαπλατυνθεί ο δρόµος που στο συγκεκριµένο σηµείο του εµφανίζει το µικρότερο πλάτος καταστρώµατος. Για τον λόγο αυτό θα κατασκευασθεί τοίχος βαρύτητας ελαφρά οπλισµένος ύψους 3,00-4,00 Μ σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις επί τόπου συνθήκες που θα προκύψουν από την εκσκαφή του κατάντι πρανούς.

22. Στην περιοχή «Ναούµ» Νικιάνας θα γίνει κατασκευή φρεατίου οµβρίων 0,40ΜΧ5.00M περίπου για την απορροή των οµβρίων της επαρχιακής οδού σε σωληνωτό που υπάρχει προκειµένου να προστατευθούν οι παρόδιες ιδιοκτησίες στον κάθετο της επαρχιακής οδού δηµοτικό δρόµο.

23. Θα γίνει ανακατασκευή ράµπας πρόσβασης που υπάρχει στον επαρχιακό δρόµο Λευκάδας – Βασιλικής και συγκεκριµένα µετά τον οικισµό Κοντάραινας και πριν την διασταύρωση Σύβρου σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Θα αποξυλωθεί η υφιστάµενη ράµπα, θα τοποθετηθούν τσιµεντοσωλήνες Φ400 και θα επανασκυροδετηθεί η ράµπα προκειµένου να µην διακόπτεται η ροή των οµβρίων υδάτων της τάφρου της επαρχιακής οδού.

24. Στην περιοχή πρίν την είσοδο του ∆ρυµώνα και συγκεκριµένα έναντι του υδραγωγείου θα κατασκευασθεί τοίχος βαρύτητας για την αντιστήριξη της λιθιάς που συγκρατούσε το κατάντι τµήµα της επαρχιακής οδού.

25. Στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού εντός του οικισµού των Χορτάτων προς τον οικισµό του Μανασίου και έµπροσθεν της ιδιοκτησίας Βουκελάτου θα κατασκευασθεί µικρός τοίχος αντιστήριξης του ανάντι πρανούς της επαρχιακής οδού που έχει καταρρεύσει σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

26. Θα γίνει τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων σε συγκεκριµένες θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες του οδικού δικτύου (Π.Χ Γεφύρι µεταξύ Βαυκερής-Καρυάς, Τεχνικό στον δρόµο προς Παλαίοκατούνα, Τοιχείο Μεγανησίου, κ.λ.π).

27. Θα γίνει τοποθέτηση πλευρικών στηθαίων ασφαλείας σε επιλεγµένες από την Υπηρεσία θέσεις της επαρχιακής οδού αντικαθιστώντας κατεστραµµένα υπάρχοντα στηθαία ή τοποθετώντας νέα .Ενδεικτικά αναφέρουµε θέσεις (Καλιγώνι πλησίον καταστήµατος Αθάνατου, Σκαντζολιά, έξοδος Καρυάς, Κάστρο Λευκάδας, πρώτη είσοδος Κατωχωρίου κ.λ.π).

28. Θα εκτελεσθούν εργασίες κατακόρυφης σήµανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου µε τοποθέτηση πινακίδων 2τεµ. Ρ-32 στο τµήµα Πόντε-Τεκές 2τεµ. Π-17, 2 τεµ. Π-18, 2 τεµ. Ρ32 στην διασταύρωση Καρυάς -Νυδριου, 4 τεµ Ρ-32 στην περιοχή Καλιγωνίου, 4 τεµ Π-75 στην περιοχή Καλιγωνίου , 2 τεµ. Ρ-32 στην θέση «Παράδεισος», 2 τεµ. Ρ-32 Αγ. Νικήτα, 10 τεµ. Ρ-39 και Ρ-40 στο τµήµα Πόντι-Βασιλική, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις του Τµήµατος Τροχαίας Λευκάδας .

29. Θα εκτελεσθούν εργασίες ηλεκτροφωτισµού των κόµβων Πόρου, και Συβότων για την βελτίωση της ασφάλειας τις νυχτερινές ώρες λόγο του µεγάλου αριθµού οχηµάτων που εµπλέκονται σε διασταυρούµενες κινήσεις στις περιοχές αυτές κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθούν ιστοί φωτισµού ύψους 9,00 Μ επί των οποίων θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού µε βραχίονα και λαµπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης, ισχύος 250WATT. Σε κάθε κόµβο θα τοποθετηθεί ένα πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων.

Επίσης µε υπόδειξη της Υπηρεσίας σε επιλεγµένες θέσεις θα εκτελεσθούν εργασίες προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας της οδού και θα αντιµετωπισθούν ενδεχόµενες µικρής νέες βλάβες στο βαθµό που είναι δυνατόν προκειµένου να αποφευχθεί η πιθανότητα τροχαίων ατυχηµάτων.

Το συγκεκριµένο έργο αφορά εργασίες που αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά του έργου στην αρχική του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του, οπότε δεν υπάγεται σε υποχρεωτική περιβαλλοντική αδειοδότηση σύµφωνα µε το υπ’ αρ.197816/9-05-2012 έγγραφο ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ.


Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Ο/Η Νοτιος λέει:

    Αυτο στα συβοτα ειναι ρουσφετι για υποψηφιοτητα.Μεγαλε,αντιγραφεις το κακο πασοκ

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

   Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.