Συνεδριάζει την Δευτέρα 14 Οκτώβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Οκτ 10th, 2019

Συνεδριάζει την Δευτέρα 14 Οκτώβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Δευτέρα 14 Οκτώβρη 2019 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου, συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή τοιχείου στην Τ.Κ. Νικολή» προϋπολογισμού 7.199,27€ με το ΦΠΑ. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/μενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών, Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμό υπολόγων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 07-10-2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 (αρ. διακ. 16796/19-08-2019) και κατακύρωση αποτελέσματος. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 04/10/2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια της κατηγορίας ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2019, της με αριθμ.4704/2019/ ΑΔΑΜ 19PROC004606887 διακήρυξης. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού όρων επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού MEΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της υπ΄ αριθ. 279/19 απόφασής της, σχετικά με την αριθ’ 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και χορήγηση εντολής για άσκηση έφεσης κατά αυτής. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου Καλάμου Γιαννιώτη Οδυσσέα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 15ης/10/2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ” αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’ 85/2019 αγωγής των: 1) Mαρίας Κονδυλάτου, 2) Αναστασίας Ιατροπούλου που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία ζητά να διορθωθούν οι αρχικές εγγραφές του γεωτεμαχίου της στο Ελληνικό Κτηματολόγιο-με τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό ημερών. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά του Αναστάσιου Σολδάτου του Αλεξάνδρου και της Αθανασίας σχετικά με την έφεση για την εξαφάνιση της αριθ’ 263/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 132/5.9.2019 αγωγής των Διονυσίου Δημάκη του Ανδρέα και της Ειρήνης, συζύγου Διονυσίου Δημάκη και λοιπών, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ Πολ Δ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου. Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
 

 Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.