Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Νοέμβρη 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Νοε 21st, 2019

Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Νοέμβρη 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

proedreio_dimotikou_symvouliou

Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Νοέμβρη 2019, στις 5.00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με πρώτο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων της Λευκάδας στον ΧΥΤΑ Παλαίρου.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρνη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση – απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην αναστολή ίδρυσης και λειτουργίας στη Λευκάδα του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Οικονομικής Σχολής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου συνολικού ποσού 700.000,00 ευρώ από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 44/2011 απόφασής του, που αφορά στην συστατική πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας». Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 45/2011 απόφασής του, που αφορά στην συστατική πράξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 362/2019 απόφασής του, που αφορά στην σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11, παράγραφος 1 του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α/04.04.2018) για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων, για το υπόλοιπο διάστημα του 2019 καθώς και για το 2020. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με μέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ». Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β ́/25-4-2018). Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 49.999,75 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 79.143,35 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 13.400,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 57.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020. Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων για την επιπλέον στελέχωση της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020. Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για λειτουργικές δαπάνες έτους 2019. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2020-2021. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας (1) αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου κοινότητας Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμιτσίου « Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ». Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ε.Π.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
 

 Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.