Ο Δήμος Λευκάδας για τις επιχορηγήσεις σωματείων Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιαν 16th, 2020

Ο Δήμος Λευκάδας για τις επιχορηγήσεις σωματείων

δημαρχειο1

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λευκάδας σχετικά με την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών φορέων με το Δήμο Λευκάδας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων µε το ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2020

Στα πλαίσια της συνεργασίας του ∆ήµου µας µε αθλητικά – πολιτιστικά σωµατεία ή συλλόγους και προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήµατα σχεδιασµού και συντονισµού, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε έγκαιρα και το αργότερο µέχρι 21 Φεβρουαρίου 2020 για εκδηλώσεις και δράσεις που προτίθεστε να υλοποιήσετε, σε συνδιοργάνωση µε το ∆ήµο Λευκάδας, για το έτος 2020.

∆ιευκρινίζεται ότι δικαιούχοι χρηµατικών επιχορηγήσεων, είναι αθλητικά σωµατεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού, αναπτύσσουν κοινωνική – πολιτιστική δραστηριότητα και έχουν αποκτήσει νοµική προσωπικότητα µε την εγγραφή τους στο τηρούµενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δηµόσιο βιβλίο.

Υποχρέωση κάθε επιχορηγούµενου φορέα αποτελεί η αναφορά του ∆ήµου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή µε ταυτόχρονη χρήση του λογοτύπου του, σε οποιαδήποτε δηµοσίευση (προσκλήσεις, αφίσα, µπροσούρα κλπ) ή οπτικοακουστικό υλικό παραχθεί, τα οποία θα πρέπει να προσκοµισθούν µετά την εκδήλωση (µαζί µε τα δικαιολογητικά του κεφ. Β).

A. Απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβληθούν στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου, προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόταση συνδιοργάνωσης και να ληφθεί η σχετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:

1. Αίτηση µε την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να επιχορηγηθούν (σχέδιο δράσης).

2. Αναλυτικός προϋπολογισµός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και θα αναφέρονται οι ηµεροµηνίες που θα πραγµατοποιηθούν.

3. Καταστατικό του συλλόγου, µε τις τροποποιήσεις του (εις διπλούν).

4. Πρακτικό σύστασης του ∆.Σ. σε σώµα (εις διπλούν).

5. Στοιχεία όλων των δραστηριοτήτων που πραγµατοποίησε ο αιτούµενος φορέας κατά τα δύο τελευταία έτη (2018-2019).

B. Απαραίτητα δικαιολογητικά (που θα πρέπει να υποβληθούν στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου) για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής της επιχορήγησης:

1. Πρακτικό του ∆.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης

2. Υποβολή στην Περιφέρεια (αρχή που εποπτεύει τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους), στον ∆ήµο (αρχή που επιχορηγεί) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο α) του απολογισµού της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας του συλλόγου έτους 2019 (πρακτικό Γ.Σ. έγκρισης απολογισµού εσόδων-εξόδων), β) ξεχωριστό απολογισµό της επιχορήγησης που έλαβε κατά το προηγούµενο έτος (δηλαδή για το 2019) εφόσον αυτή είναι µικρότερη του 100% του συνολικού χρηµατικού ποσού που διαχειρίσθηκε κατά το έτος αυτό, µε το πέρας διµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους,

γ) µε τα ανωτέρω συνυποβάλλεται και ο προϋπολογισµός για το έτος 2020 (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3 εδ. α του Ν. 4129/2013 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4223/2013).

3. Έγγραφο στο οποίο θα δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασµός του συλλόγου-σωµατείου

4. Γραµµάτιο είσπραξης

5. Φορολογική ενηµερότητα (για ποσό πάνω από 1.500,00 €).

6. Ασφαλιστική ενηµερότητα (για ποσό πάνω από 3.000,00 €).

Γ. Για αιτούµενη επιχορήγηση πάνω από το ποσό των 3.000,00 ευρώ επιπλέον των ανωτέρω απαιτούνται και τα εξής:

α) Το καταστατικό µε βεβαίωση του Γραµµατέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωµατείων.

β) Πλέον των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και σύµφωνα µε το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε µε το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014, σε περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούµενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος ∆ιαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων.

Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά του κεφ. Α πρέπει να φέρουν τις υπογραφές των νόµιµα εξουσιοδοτηµένων προσώπων και την σφραγίδα του συλλόγου και επίσης να κατατεθούν έως την 21η Φεβρουαρίου 2020 στη Γραµµατεία ∆ήµου Λευκάδας.

Μαζί µε τις προτάσεις σας και στοχεύοντας στην κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου µητρώου συλλόγων και σωµατείων που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο µας, σας παρακαλούµε να µας εφοδιάσετε µε οπτικοακουστικό υλικό από πρόσφατες εκδηλώσεις και δράσεις σας ή άλλο έντυπο υλικό (ιστορικό του συλλόγου σας, κλπ) και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail, site ή blog, κοινωνικά δίκτυα).

Τέλος σας παρακαλούµε, να ενηµερώνετε έγκαιρα το Τµήµα µας σχετικά µε τις εκδηλώσεις σας ώστε να συµπεριλαµβάνονται στον προγραµµατισµό του ∆ήµου και να τυγχάνουν της µεγαλύτερης δυνατής προβολής. Για διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού στα τηλέφωνα 2645360620 (κ. Κ. Βανδώρου) και 2645360591 (κ. Ο. Σίδερη).

Από τον ∆ήµο ΛευκάδαςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.