Ψηφίζεται σήμερα από το δημ. συμβ. ο Κανονισμός διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Αυγ 10th, 2020

Ψηφίζεται σήμερα από το δημ. συμβ. ο Κανονισμός διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

anepitirita

O Κανονισµός διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (σφαγής και πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ∆ήµου Λευκάδας), αναμένεται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση (Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020) του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Ο Κανονισμός έχει ψηφιστεί ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.

Την επιφύλαξή της στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εξέφρασε η δημοτική σύμβουλος κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα, η οποία και απείχε της ψηφοφορίας. Επί της ουσίας θεωρεί ότι η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Ευτύχη Ζουριδάκη, δεν πληροί βασικές αρχές ενός κανονισμού, ενώ διαφώνησε σχετικά με το άρθρο 4 που αναφέρει ότι δίνονται όλες οι κινήσεις στην 3μελή επιτροπή παρακολούθησης. Πρότεινε η 3μελής επιτροπή να εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο που θα είναι το αρμόδιο όργανο να παίρνει αποφάσεις.

Ο προτεινόμενος Κανονισμός έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός µιας πάγιας διαδικασίας σχετικά µε τη σύλληψη, διατήρηση, τη διάθεση, και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας και την δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας και η θέσπιση σταθερού πλαισίου διάθεσης των ζώων που εµπίπτουν στην κινητή περιουσία του ∆ήµου, έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ηµερήσιας διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων µε γνώµονα την αρχή της οικονοµικότητας και της αποτελεσµατικότητας, καθώς και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του Δήμου μέσω του κόστους σίτισης των ζώων και την αμεσότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας σφαγής των ζώων και δωρεάν διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων.

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο

Ο Ν.4056/2012, άρθρο 17.

Ο Ν.3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος .

Ο Ν.3852/2010, άρθρο 72 παρ.ιστ(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).

Άρθρο 3
∆ιαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων

Ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσία του ∆ήµου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ενημέρωση του αναδόχου για την αναζήτηση – εντοπισμό – συλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από τον ιδιώτη ανάδοχο.

Αποµάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και µεταφορά στο χώρο φύλαξης.

(Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήµανσης:

 • Επικοινωνία µε το Τµήµα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων.
 • Επιβολή του οριζόµενου από τον νόµο προστίµου στον ιδιοκτήτη τους µε απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
 • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυµεί την επιστροφή τους υποβάλλει σχετική αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιµο και δέκα (10) Ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη σταβλική εγκατάσταση και του επιστρέφονται τα ζώα.
 • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί την επιστροφή τους εντός δέκα (10) ηµερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του εκμετάλλευση, ύστερα από σχετική Απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

(Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήµανσης:

 • Τα ζώα που δε φέρουν ενώτια, σημαίνονται με τα κατάλληλα για το είδος ενώτια και καταχωρούνται στο μητρώο εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων με τον κωδικό εκμετάλλευσης του Δήμου.
 • ∆ιατήρηση των ζώων για δέκα (10) ηµέρες.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίµου, πληρωµή και επιστροφή ζώων).

Άρθρο 4
Εκποίηση ή σφαγή & πάγια δωρεάν διάθεση παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ∆ήµου Λευκάδας

Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η εκποίηση ή η σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την:

 • κατ’ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόµενο, από τον Ν.4056/12 άρθρο 17, διάστηµα των δέκα (10) ηµερών και
 • λήψη σχετικής Απόφασης από τριμελή Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ ΄οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή και δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων.

Τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας.

Η εκποίηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Λευκάδας ζώων γίνεται από το Δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού.

Στην περίπτωση σφαγής των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Λευκάδας καθορίζεται η πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων που προκύπτουν από την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας στα ιδρύµατα µε φιλανθρωπική στόχευση και σε αναλογία:

 • Γηροκοµείο Λευκάδας το 50% της συνολικής ποσότητας
 • Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Λευκάδας το 50% της συνολικής ποσότητας.

Σε περίπτωση που η παραπάνω κατανομή δεν είναι εφικτή είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των παραπάνω φορέων για τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε λόγω ύπαρξης έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης για τη διάθεση των προϊόντων σε άλλους φιλανθρωπικούς φορείς η κατανομή μπορεί να γίνεται κατόπιν κατάθεσης αιτημάτων των ιδρυμάτων – φορέων (εκτός των προαναφερθέντων) στο Δήμο Λευκάδας προκειμένου να εξετασθεί από την Τριμελή Επιτροπή, ή όπου αλλού κρίνει σκόπιμο η επιτροπή.

Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή πρακτικού παραλαβής των προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισµό.

Άρθρο 5
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος κανονισµού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και δηµοσιοποίησής του. Ο κανονισµός τροποποιείται ή συµπληρώνεται µόνον µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε ενδεχόµενη µεταβολή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο Κανονισµός θα προσαρµόζεται µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η ισχύουσα νοµοθεσία.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.