Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 29 Σεπτέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Σεπ 25th, 2020

Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 29 Σεπτέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 29 Σεπτέμβρη 2020, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 200.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 30.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε την 24.09.2020 για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταμείου.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 2 μεταχειρισμένων επαγγελματικών οχημάτων από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.” και κάλυψη των δαπανών μεταβίβασης. Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σε οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της αρ. 161/2020 απόφασής της, σχετικά με έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020. Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 34.998,19€. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ», προϋπολογισμού 14.997,70€. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων περιοχής Καλλιγονίου (όπισθεν LIDL)», προϋπολογισμού 9.997,77 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 62.000,00€. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην δημοτικών Σχολείων) Νυδριού» προϋπολογισμού 41.436,31 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Βικτωρία Παπαρίζου, Πρ/νη Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 250.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 250.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00€ με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00€ με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας, κατά της από 28/02/2020 αγωγής με αριθμό 53/2020 της Ναυτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός των εκατό ημερών. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.