Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 29 Δεκέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Δεκ 24th, 2020

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 29 Δεκέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Δεκέμβρη, στις 12.00 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 09.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 180/2020) αγωγής του Χρήστου Μιχ. Βουκελάτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00 € με ΦΠΑ. και με Α/Α Συστήματος 95066. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 με Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 95041. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2021 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011). Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV006977521 σύμβασης περί προμήθειας-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας, με αριθμό πρωτ.1ης τροποποίησης 19520/30-10-2020. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών κοινοτήτων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 16-12-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 64.799,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο. Ε. περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.