Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19 Γενάρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιαν 15th, 2021

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19 Γενάρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Γενάρη 2021, στις 12.00 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α145/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 25-10-2021 (αριθ.πιν. ΕΡ 7) μετά την αρχική δικάσιμο της 1-12-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή η ματαίωση δικάσιμο της από 10-12-2019 αγωγής της υπό εκκαθάριση Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ», που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, ή σύναψη πρακτικoύ συμβιβασμού και κατάργηση της ως άνω δίκης με οποιαδήποτε άλλη εξωδικαστική ενέργεια ήθελε πραγματοποιηθεί. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (3ο Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 22.01.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάχ. ΑΓ 86/2019) αγωγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Σιβρή Ο.Ε. – τεχνολογία περιβάλλοντος – δομικά μηχανήματα». Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί Επιβολής διορθωτικού συντελεστή επί εγκριθείσας επιλέξιμης δαπάνης για το Υποέργο 6 «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» της Πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων & κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6ου ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας». Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Δημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Βόνιτσας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας: MA.I.CON. I.K.E. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2019. Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πρόεδρος Σχολ. ΕπιτροπώνΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.