Συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιουλ 22nd, 2021

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, στις 12.00 μ., με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.05.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 117/21) αγωγής των Νικολάου Βρεττού κλπ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 05.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 31/2021) αγωγής του Μάρκου Ροντογιάννη του Θεοδώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. επικαιροποίησης της αριθ. 290/2021 απόφασης της Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξαγοράς ακινήτου. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο Λευκάδας». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 20η.07.2021 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών, για χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 25/6/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 21272/31-05-21/ΑΔΑΜ 21PROC008691981 διακήρυξης. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για 3η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της». Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 246.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας – Σφακιωτών – Καρυάς» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 95041. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 110.411,67 € με το ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 199.588,33 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 139.999,99 € με το ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», με προϋπολογισμό 54.287,00 € (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», με προϋπολογισμό 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με αύξοντα αριθμό συστήματος 95066, προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.