Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μάι 13th, 2022

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, στις 11.00 π.μ., δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση και διαχωρισμό των προσφυγών κατά των αντίστοιχων αριθ’ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30/2017 προστίμων Λιμενάρχη κατ’ ακολουθίαν της αριθ’ Α312/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας και παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στην συνεδρίαση στις 22-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά την συζήτηση των πιο πάνω προσφυγών του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση και διαχωρισμό των προσφυγών κατά των αντίστοιχων αριθ’ 38, 39, 40 και 41/2018 προστίμων Λιμενάρχη κατ’ ακολουθίαν της αριθ’ Α313/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας και παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στην συνεδρίαση στις 22-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά την συζήτηση των πιο πάνω προσφυγών του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λευκάδας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑμεΑ στις κοινόχρηστες παραλίες «Λίμνη» Λυγιάς και «Μικρό Γυαλό» Πόρου χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. για την δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» για το υποέργο «Αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού στις υφιστάμενες 5 γεωτρήσεις» της πράξης  «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».  Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. για την δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» για το υποέργο «Προμήθεια – Εγκατάσταση – Λειτουργία συστήματος Αυτοματισμού – Τηλεμετρίας» της πράξης  «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».  Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων του αρδευτικoύ δικτύου (σωλήνες – συσκευές – υδρόμετρα)». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.690.000,00€. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 4ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με Κωδικό ΕΣΗΔΗΣ:186102. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 180.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2927/18-01-2022 (ΑΔΑ:9ΚΥΞ46ΜΤΛ6-ΝΜ7) απόφαση του ΥΠΕΣ χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης  πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 68.894,40€ με Φ.Π.Α.24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης  πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 149.998,46€ με το Φ.Π.Α.24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με ανοικτό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.