Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Μάη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μάι 26th, 2023

Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Μάη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Μάη 2023, στις 12:00 το μεσημέρι, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για την από 24.4.2023 (αρ. εκθ. καταθ.10 3/2023) αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ. η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ.31 του Ν. 5013/23, του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και τις υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019, 3195/9-2-2022 & 9147/25-4-2023 αποφάσεις Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του  έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ   ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΕΡΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»  με προϋπολογισμό 129.945,80 € με το ΦΠΑ. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για ματαίωση του διαγωνισμού  του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΛΠ  ΔΗΜΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 57.000,00 €. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 1.490.000,00€ με  Φ.Π.Α. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», με προϋπολογισμό 330.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 170.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 33.480,00 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης  και τρόπος εκτέλεσης  του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ»  προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού-παραλίας, στο Αγιοφίλι Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων A΄ τριμήνου οικ. έτους 2023. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 23-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης  για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2023 με εκτιμώμενη δαπάνη 238.329,45 € με το Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 17-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης  για την προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, συνολικού προϋπολογισμού 60.140,00 €. με Φ.Π.Α. 24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για  ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (HOOK-LIFT) & ΕΝΟΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ CONTAINER  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για ματαίωση του διαγωνισμού  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μίας (1) Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 700 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost», με προϋπολογισμό 1.313.394,31€ με ΦΠΑ Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>