Στον αέρα ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση και θωράκιση της ακτής του Αγίου Ιωάννη π/υ 555.200,00 € | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Ιουν 19th, 2024

Στον αέρα ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση και θωράκιση της ακτής του Αγίου Ιωάννη π/υ 555.200,00 €

1_agios_ioannis

Στον αέρα βρίσκεται ο ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, για τη σύναψη συμφωνίας με ανάδοχο, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, ύψους 555.200,00 ευρώ με ΦΠΑ και με αντικείμενο «Αποκατάσταση και θωράκιση ακτής Αγίου Ιωάννη Δήμου Λευκάδας».

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από του οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/07/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας. Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr.

Δες εδώ την περίληψη της διακήρυξηςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>