Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 5 Μάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Μαρ 1st, 2021

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 5 Μάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Παρασκευή 5 Μάρτη 2021, στις 11.00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 04.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 5/2021) αγωγής του Δημητρίου Αραβανή του Θεοδώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 08-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. 28/2021) αγωγής της Κωνσταντίνας χήρας Χαράλαμπου Μητρόπουλου κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 11/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021, του Πνευματικού Κέντρου. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Αλέξανδρου Ν. Γέροντα. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνος. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού συνολικού ύψους 500.000,00€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου « Έργα Βελτίωσης-Συντήρησης τμημάτων Οδικού Δικτύου και Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Λευκάδας», με ενάριθμο του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας για δύο έτη για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, και ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, συνολικού πρ/σμού 167.033,95€ με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού , χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 64.799,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής» της με αριθμ. 21690/2-12-2020 διακήρυξης σχετικό με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 1-03-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 17-12-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Λευκάδας και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λευκάδας και συγκεκριμένα για τις Ομάδες Β’ – Είδη αρτοποιείου και Γ’ – Είδη κρεοπωλείου» λόγω άγονου διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ και έργα αποχέτευσης οικισμών Λυγιάς και Νικιάνας», πρ/σμού 18.830.200,00 €. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων», πρ/σμού 2.480.000,00 € Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα αποχέτευσης οικισμών Απόλπαινας – Τσουκαλάδων – Φρυνίου Καλλιγονίου και προσαγωγή των λυμάτων στην αδειοδοτημένη και λειτουργούσα ΕΕΛ Λευκάδας». πρ/σμού 7.440.000,00 €. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ02 με αριθμ πρωτ.16402/28-8-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» , για την πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.