Ιούνιος 1961: «Πρότυπον Γηροκομείον ιδρύεται εις την Λευκάδαν από τον Μητροπολίτην…» | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Απρ 15th, 2021

Ιούνιος 1961: «Πρότυπον Γηροκομείον ιδρύεται εις την Λευκάδαν από τον Μητροπολίτην…»

3 girokomeio_lefkadas_1961

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολις» στις 19 Ιουνίου 1961, όταν ανεγείρετο, με προσωπικές δαπάνες του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης Δωροθέου, το Γηροκομείο (Οίκος Πρόνοιας) Λευκάδας. Φέρει την υπογραφή «ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ» που αφήνει να εννοηθεί ότι γράφτηκε από κάποιον συμπολίτη μας.

«Από το κόσμημα της Επτανήσου, το νησί των ποιητών, την χιλιοτραγουδημένη Λευκάδα, μας έρχεται και πάλιν το παράδειγμα που καταξιώνει την φήμην της νήσου και των κατοίκων της με την μακράν πολιτιστικήν και χριστιανικήν παράδοσιν.

Αλλά εις το παράδειγμα τούτο χριστιανικής προσφοράς προεξάρχει και πάλιν ο σεπτός ιεράρχης, Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Δωρόθεος. Μεταξύ των άλλων θεαρέστων έργων του πατρός τούτου της Εκκλησίας ως κορωνίς δύναται να συγκατελεχθή η ίδρυσις δι΄ ιδίας αυτού δαπάνης προτύπου γηροκομείου. Ο Ποιμενάρχης αποβλέπων εις την παραμυθίαν και παρίθαλψιν όλων εκείνων δια τους οποίους απέλιπεν πλέον η ελπίς της στοιχειώδους ανέσεως του κοινωνικού βίου και φθάνουν να διέρχωνται με στερήσεις τας δυσμάς αυτού, άνευ οικογενειακής ή συγγενικής άλλης βοηθείας, ανέλαβεν το έργον της ανακουφίσεώς των, ως καλός Σαμαρείτης και τηρών αφανώς την ρήσιν του ιδρυτού της Χριστιανικής Εκκλησίας.

Οι παρακολουθούντες το έργον του Μητροπολίτου των, συμπολίται του Λευκάδιοι, αισθάνονται βαθυτάτην ικανοποίησιν και θαυμασμόν δι΄ αυτόν, ο οποίος μολονότι εγήρασεν εν πενία και εν μέσω στερήσεων δεν παύει να επαγρυπνή και να διαθέτη και αυτόν ακόμη τον τελευταίον οβολόν του υπέρ των πενόμενων και αβοηθήτων. Καθήκον λοιπόν όλων των Λευκαδίων είνε η έμπρακτος εκδήλωσις του θαυμασμού τούτου προς τον πρωτουργόν πατέρα της Εκκλησίας, ώστε να ίδη το έργον του περατούμενον και τας προσπαθείας του ολοκληρουμένας, να ευρίσκουν άξιους μιμητάς και συνεχιστάς. Τοιαύται πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης δεν συμβαίνουν καθημερινώς και δι΄ αυτό ακριβώς αποκτά μεγαλυτέραν σημασίαν η έξαρσίς των με την ελπίδα ότι θα αποτελέση φωτεινόν παράδειγμα μιμήσεως όλων των φιλανθρώπων και των διατηρούντων, την δύσκολον αυτήν εποχήν, ευγενή αισθήματα.

Εις την Λευκάδα ανυψούται ήδη το πάλλευκον και θεόσεπτον Μέλαθρον της Ευγηρίας. Η προσφορά του Ιεράρχου της νήσου που ήνοιξε την φιλόστοργον αγκάλην του εις τους «ταπεινούς και καταφρονεμένους» του βίου τούτου θα αποτελέση πολύτιμον αδάμαντα εις την κοσμηματοθήκην των φιλλαλήλων κοινωνικών εκδηλώσεων και των λοιπών ιδρυμάτων, δια τα οποία σεμνήνεται η Επτάνησος. Μία εισέτι αγαθοεργός προσπάθεια εστέφθη υπό επιτυχίας και ένας κοινωνικός τομεύς που απήτει άμεσον θεραπείαν και φροντίδα ανεύρε τον άξιον συντελεστήν του. Το πρότυπον γηροκομείον της νήσου σε λίγο θα ανοίξη τας πύλας του δια να προσφέρη τας μεγίστας υπηρεσίας του».

ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ

Σημειωτέον ότι το Γηροκομείο Λευκάδας λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. ακόμη μέχρι σήμερα, φιλοξενώντας 35 περίπου ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Το 1994 θεμελιώθηκε η νέα πτέρυγά του, ενώ έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση για την ανακαίνιση και την επέκτασή του.

(Το απόκομμα της εφημερίδας και η φωτογραφία μας στάλθηκαν από αναγνώστη μας).

2_girokomeio_lefkadas_1961Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.