Σπυριδιώνης: Ο απίθανος «Βασιλεύς της Λευκάδος» και χαράκτης των πρώτων σφραγίδων του αρτιπαγούς Ελληνικού Κράτους | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Οκτ 14th, 2021

Σπυριδιώνης: Ο απίθανος «Βασιλεύς της Λευκάδος» και χαράκτης των πρώτων σφραγίδων του αρτιπαγούς Ελληνικού Κράτους

spyridionis

Του Μιχ. Λ. Λαμπρυνίδη

Μίαν των παραδοξοτέρων φυσιογνωμιών, ας παρουσιάζει ημίν η όσον ένδοξος κατά τοσούτον και πολυτάραχος του υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος Εθνικού Αγώνος, υπήρξεν αναντιρρήτως και η του Επτανησίου Σπυριδώνη· ούτος δια της εκκέντρου αυτού φαιδρότητος και του φιλοψόγου ύφους διασκέδαζε και καθήδυνε τους εκ πάσης Ελληνικής γης καταφυγόντας υπό την σκέπην των προμαχώνων της Πρωτευούσης του εν επαναστάσει Ελληνικού Έθνους, ιδία κατά τας πλήρεις περιπετειών και αγωνίας ζοφεράς ημέρας της επικρατήσεως του Ιμβραήμ Πασά, σκώπτων τους τε κρατούντας και τους εκ του ασφαλούς όπισθεν των τειχών της απορθήτου πόλεως, άκρατον ηρωϊσμόν και γενναιότητα επιτηδευομένους.

Ο τουπίκλην Σπυριδιών ή Σπυριδιώνης, αγνώστου επωνύμου, είδε το φως εν τη ευάνδρω νήσω της Λευκάδος κατά το τελευταίον τέταρτον του ΙΗ΄ αιώνα. Την πρώτην επίσημον εμφάνισιν αυτού εποιήσατο εν τη γενετείρα ο ημέτερος ήρως κατά τη εν έτει 1807 πολιορκίαν της τότε Ρωσσοκρατουμένης Λευκάδος υπό του φαλάριδος των Ιωαννίνων ον εήχεν εξωθήσει προς τούτο ο Μέγας Ναπολέων, ιδίους επιδιώκων σκοπούς. Κατά την πολιορκίαν ταύτην, ο Σπυριδιώνης, καίτοι νεαρός, ουδαμώς υπελείφθη των συμπολιτών αυτού εν τη ηρωϊκή αμύνη της πατρίου χώρας.

Και όταν, κατά Μάϊον του αυτού έτους οι Αλβανοί πολιορκητές ενισχύθησαν υπό Γαλλικού πυροβολικού, αποσταλέντος αυτούς εκ Νεαπόλεως υπό του Ιωσήφ Βοναπάρτη, συνεπεία δε της ενισχύσεως ταύτης εκρίθη αναγκαία υπό του εκτάκτου απεσταλμένου της Γερουσίας της Ιονίου Πολιτείας Κόμητος Ιωάννου Α. Καποδίστρια και του εις την Ρωσσικήν υπηρεσίαν διατελούντος Γάλλου μηχανικού Michaud η ανώρυξις περιφερικής τάφρου και η ανέγερσις προχώματος, προς προστασίαν της πολιορκουμένης πόλεως υπό των βλημάτων του Γαλλικού πυροβολικού, ο Σπυριδιώνης ην το υπόδειγμα της ακαταπονήτου εργασίας προς τούτο· ότε δε κατά την εκτέλεσιν του έργου παρετηρήθη, ότι τα χώματα του ανυψουμένου προμαχώνος παρεσύροντο ευκόλως, μη όντα συμπαγή και έχρηζον υποστηρίξεως δια δοκών και σανίδων, ων εσπάνιζεν η αγορά της πόλεως, ο Σπυριδιώνης, χωρίς ποσώς να διστάση, σπεύδει προς τον πτωχικόν αυτού οίκον, αποσπά τας θύρας και τα παράθυρα και αυτάς τας σανίδας του πατώματος και αποκομίσας επί των ώμων το πολύτιμον τούτο υλικόν, ενισχύει δι΄ αυτού τα εγειρόμενα οχυρώματα της απειλουμένης πόλεως, εξ ων ήρτητο η σωτηρία αυτής υπό των ονύχων του αιμοβόρου τυράννου.

Κατά τη εν πατρίδι αυτού παραμονήν ο Σπυριδιώνης υπήρξε δημοφιλέστατος, καίτοι δεν παρέλειπε να περιπαίζη τους συμπολίτας αυτού και σκαιώς να μυκτηρίζη εκάστοτε τας καινοτροπίας αυτών. Επί τη απορία παρεπιδημούντος ξένου δια την χιαστί τοποθέτησιν των ποταμίων λίθων, δι΄ ων κατά το πλείστον ήσαν επεστρωμέναι αι οδοί της πόλεως της Λευκάδος, ο Σπυριδιώνης, κινών την κεφαλήν, έδωσε την εξήγησιν, ότι τα δια των λίθων τούτων σχηματιζόμενα επί του δαπέδου των οδών διάφορα Χ εμαρτύρουν, ότι τα πράγματα της πόλεως έβαινον:

Χρόνο το Χρόνο
Χείρον Χειρότερα».

Κατά τας παραμονάς της Ελληνικής Επαναστάσεως, ευρίσκομεν τον Σπυριδιδιώνην, τον Βασιλέα της Λευκάδος αυτοαποκαλούμενον, επαγγελόμενον τον βαρελοποιόν και τον χαράκτην άμα σφραγίδων εν Ζακύνθω. Ενταύθα εγνώρισεν προσωπικώς τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, τον Νικήταν Σταματελόπουλον και τους λοιπούς αρματωλούς της Πελοποννήσου, οίτινες, φεύγοντες την αγρίαν δίωξιν του Βελή-Πασά Μουχαβίζη του Μωρέως και αξίου υιού του τυράννου της Ηπείρου Αλή Πασά, είχον ζητήσει άσυλον εις την φιλόξενην νήσον και υπηρέτουν εις την αυτόθι Ιόνιον Λεγεώνα.

NikitarasΟ Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς

Ο Σπυριδιώνης, άμα τη εκρήξει της Ελληνικής Επαναστάσεως, εκ πατριωτικού αισθήματος, φλεγόμενος, έσπευσε και ούτος να κατέλθη εις Πελοπόννησον, παρακολουθήσας τον Νικήταν Σταματελόπουλον, μεθ΄ ου οικειότερον συνεδέετο. Κατά την εις Αργολίδα κάθοδον της στρατιάς του Δράμαλη ο Σπυριδιώνης ευρίσκετο παρά τω στρατοπέδω των Μύλων της Λέρνης ενθαρρύνων και παραμυθούμενος τα κατεπτοημένα πλήθη δι΄ ιστορικών αφηγήσεων και ενθουσιωδών ομιλιών, μεστών διαφόρων αστείων γνωμικών και τερπνών επεισοδίων· κατά δε την υπό των Ελλήνων άλωσιν του Ναυπλίου, ο Σπυριδιώνης εν τοις πρώτοις έσπευσε να εισέλθη εις την αλωθείσαν ένδοξον πόλιν, εγκατασταθείς έκτοτε μονίμως εν αυτή· και εις αυτόν οφείλεται η χάραξις των πρώτων σφραγίδων των διαφόρων αρχών του αρτιπαγούς Κράτους.

(Συνεχίζεται)

(Αναδημοσίευση από την ομογενειακή εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ», φύλλο της Κυριακής 14 Ιανουαρίου 1923).

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Σπυριδιώνης: Ο απίθανος «Βασιλεύς της Λευκάδος» (2015)
Η Λευκάδα στην Επανάσταση του 1821 (2015)Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>