Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μάι 20th, 2022

Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, στις 12.00 το μεσημέρι, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 12.04.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 92/2022) αγωγή του Γ.Μ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για επιστροφή χρηματικού ποσού που εισπράχθηκε ως πρόστιμο, κατόπιν τελεσίδικης ακύρωσης με δικαστική απόφαση, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6303/2022 αίτησης του Π.Δ. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2022. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ αριθ. 44/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΧΞΟΕ4Ξ-ΙΟΥ) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. για την δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» για το υποέργο «Αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού στις υφιστάμενες 5 γεωτρήσεις» της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. για την δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» για το υποέργο «Προμήθεια – Εγκατάσταση – Λειτουργία συστήματος Αυτοματισμού – Τηλεμετρίας» της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων του αρδευτικoύ δικτύου (σωλήνες – συσκευές – υδρόμετρα)». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με τις αριθ. 715-718/2022 αποφάσεις της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ. αριθ. 100/2022 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προϋπολογισμού: 372.000,00 ευρώ και με Α/Α συστήματος 185317 . Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ και με Α/Α συστήματος 189288. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ και με Α/Α συστήματος 189288. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για τη Δράση: «Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου Καταδυτικού Πάρκου», ως προς την χρονική της διάρκεια. (Σχετ. η αρ. 613/21 απόφαση της Ο.Ε.) Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για παροχή υπηρεσίας ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ» που περιλαμβάνονται στην πράξη: «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652 εκτιμώμενης αξίας 141.174,00 € και καθορισμού καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 17.05.2022 για την εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας και της ΔΕΠΟΚΑΛ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ2 έτους 2022) του Δήμου Λευκάδας και για προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120 lt και επιστήλιων απορριμματοδεκτών δαπέδου διπλών των 35 lt, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>