Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Σεπ 23rd, 2022

Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11:00, στο Διοικητήριο, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ» για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΑ-01/Ταμείο Ανάκαμψης/16850/02-08-2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας – Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 1.639.000,00 € (με το Φ.Π.Α), στα πλαίσια της πρόσκλησης ΤΑ-01 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/4-8-2022. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας – Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 713.000,00 € (με το Φ.Π.Α), στα πλαίσια της πρόσκλησης ΤΑ-01 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/4-8-2022. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας – Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 556.000,00 € (με το Φ.Π.Α), στα πλαίσια της πρόσκλησης ΤΑ-01 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/4-8-2022. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) από το Δήμο Λευκάδας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας – Δ.Ε. Λευκάδας» που προτείνεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) από το Δήμο Λευκάδας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας – Δ.Ε. Ελλομένου» που προτείνεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) από το Δήμο Λευκάδας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας – Δ.Ε. Σφακιωτών» που προτείνεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της πρόσθετης καταβολής (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» , αναδόχου: ΑLΡΗΑDΕLΤΑ CΟNSTRUCTIΟNS ATE. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων της πράξεως εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια-Τσεχλιμπού & Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας» με ανάδοχο μελετητή: Διονύσιο Μεσσήνη. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης Δήμου Λευκάδας για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>