Ἀντιφώνησις τῆς A.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δοξολογίαν εἰς τήν ΙΜ Φανερωμένης Λευκάδος | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Ιουν 25th, 2024

Ἀντιφώνησις τῆς A.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δοξολογίαν εἰς τήν ΙΜ Φανερωμένης Λευκάδος

DSC02215-scaled

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιε, ἐκπρόσωπε τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλε, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,

Τιμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε καί πάντες οἱ ἀδελφοί τῆς Μονῆς,

Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ λίαν ἀγαπητά,

Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς μεγάλης, ἐν χαρᾷ καί χάριτι Πεντηκοστῆς, ἐν πνοῇ αὔρας Πνεύματος Ἁγίου, ἀξιούμεθα νά ἔλθωμεν εἰς ἐπίσκεψιν τῆς ἐν Λευκάδι Ἐκκλησίας καί εἰς προσκύνησιν τῆς πανηγυρικῶς τιμωμένης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Πεφανερωμένης!

Αἶνον καί δοξολογίαν θερμήν ἀναπέμπομεν πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει τοιαύτης χάριτος! Καί πολλήν εὐχαριστίαν πρός τήν Θεοτόκον, τήν Κυρίαν καί Ἔφορον καί Προστάτιν τῆς Λευκάδος, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει εἰς τάς ἱεράς αὐλάς τοῦ Σεμνείου Της καί ἀπό τόν θρόνον Της εἰς τό παρά τό ἅγιον Βῆμα «Δεπόζιτόν» Της μᾶς χαρίζει ἄφθονον τόν γλυκασμόν τῆς μητρικῆς ἀγάπης Της και τήν παραμυθίαν καί θείαν ἐνίσχυσίν Της!

Ἐγκάρδιον ἀσπασμόν καί χαιρετισμόν ἀπευθύνομεν πρός τόν λίαν ἀγαπητόν ἀδελφόν καό συλλειτουργόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καό πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος μετά τῆς περί αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου συγκατετέθη εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἱεραποδημίας ἡμῶν ταύτης καί μᾶς ἔδωκεν οὕτω τήν εὐκαιρίαν καί τήν εὐτυχίαν νά ἱστάμεθα ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν!

Γνωρίζομεν ἀρκετά περί τῆς εὐσεβείας τῶν Λευκαδίων, τοῦ σεβασμοῦ των εἰς τά ἱερά καί ὅσια τῆς Ἐκκλησίας καί τάς τιμίας παραδόσεις τοῦ Γένους! Ἄνδρες ἐκκλησιαστικοί ἀξιονόμαστοι ἀπό τῆς ἀρχαιότητος μέχρι τοῦδε ἐκαλλιέργησαν θεαρέστως τήν ἐπιτόπιον Ἄμπελον τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἔδωκε, καί ἐξακολουθεῖ νά δίδῃ, εὐχύμους βότρυας ἁγιασμοῦ καί σωτηρίας. Ὁ θειότατος Παῦλος ἔθεσε πόδα εἰς τήν νῆσον καί οἱ συνεργοί του Ἀκύλας, Ἡρωδίων καί Σωσίων, ὁ καί πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Νήσου, ἔβαλαν τούς πρώτους θεμελίους τῆς ἱερᾶς οἰκοδομῆς, καταλύσαντες διά τῆς πίστεως τήν κακότεχνον κατασκευήν τῆς εἰδωλολατρίας. Μεγάλοι Πατέρες, στύλοι Συνόδων Οἰκουμενικῶν, ὡς ὁ Ἀγάθαρχος τῆς Α´, Ζαχαρίας τῆς Β´ καὶ Πελάγιος τῆς ΣΤ´, ἐποίμαναν θεοφιλῶς τούς Λευκαδίους καί ἑδραίωσαν τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί εὐσέβειαν εἰς τήν Νῆσον. Πέραν τούτων, πολλοί ἀξιόθεοι ἄνδρες ἀνά τούς αἰῶνας, ἐν οἷς καί Γρηγόριος ὁ Ἀραβανῆς καί Εὐγένιος ὁ Περδικάρης καί Δωρόθεος ὁ Παλλαδηνός καί Νικηφόρος ὁ Δεδούσης καί εἴ τις ἕτερος, εἰργάσθησαν μέ θερμουργόν ζῆλον καί πολλήν ἀγάπην διά τόν καταρτισμόν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, διά τήν ἀνακούφισίν του κατά τάς κατά καιρούς σκληράς δοκιμασίας καί διά τήν διαφύλαξιν τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ἐκ πάσης ἔξωθεν ἐπιβουλῆς. Ἱερεῖς καλοί ἐστάθησαν ὡς γνήσιοι πατέρες τῶν ἐνοριτῶν των, ἐνῷ τά Μοναστήρια καί Ἡσυχαστήρια, μέ πρῶτον τό παρόν τῆς Πεφανερωμένης, ἐλειτούργησαν ὡς θερμοκήπια τῆς εὐσεβείας καί χαλκεῖα τῆς ἀρετῆς καί φάροι τῆς εἰς Χριστόν πίστεως. Πολλοί Λευκάδιοι διέπρεψαν ὡς Μοναχοί καί Ἱερομόναχοι καί εἰς τό Ἅγιον Ὄρος καί ἀλλαχοῦ, ἐν οἷς καί οἱ Μελέτιος καί Ἀνατόλιος οἱ Κουτλουμουσιανοί καί ἰδίως ὁ ἐκ Καρυᾶς λόγιος Ἰβηρίτης Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κτενᾶς, Σχολάρχης τῆς Ἀθωνιάδος καί Ἀρχιγραμματεὺς κατά καιρούς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, πολλά μοχθήσαντες ἐπιτυχῶς κατά τῶν ἀνοσίων ρωσσικῶν ραδιουργιῶν πρός βαθμιαῖον πλήρη ἐκσλαυϊσμόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τήν πρός τήν Μεγάλην Ἐκκλησίαν εὐλαβῆ καί εὐγνώμονα ἀγάπην διετράνωσαν πολλοί διακεκριμένοι Λευκάδιοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, ἐν οἷς καί ὁ πολύς τάς μούσας καί λυρικός ὑμνητής τῆς Φανερωμένης ἐθνικός Ποιητής Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης, ἀπό τήν γέννησιν τοῦ ὁποίου συμπληροῦνται ἐφέτος διακόσια ἔτη. Ἄς εἶναι ὅλων ἡ μνήμη αἰωνία καί ἐν εὐλογίαις!

Σήμερον ἔχομεν εἰς τό Σεπτόν Κέντρον διαρκῆ τήν παρουσίαν τῆς Λευκάδος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Βοσπορίου, ὁ ὁποῖος εἶναι στενῶς συνδεδεμένος μετά τῆς Νήσου καί φέρει ἐν ἑαυτῷ τά πνευματικά ἀγαθά διά τῶν ὁποίων ἡ Λευκάς προικοδοτεῖ τά τέκνα της. Εἴμεθα δέ εὐτυχεῖς διότι ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου διακρίνομεν τόν βαθύν σεβασμόν καί τήν εὐλάβειαν πρός τήν σεβασμίαν κοινήν ὅλων ἡμῶν Μητέρα καί Τροφόν, τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό πρωτεύθυνον καί Ἀποστολικόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριαρχεῖον, καί τήν ἀγάπην πρός τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους καί τούς συγκυρηναίους του. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τά αἰσθήματα αὐτά ἀποτελοῦν τήν συνισταμένην τῶν αἰσθημάτων ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης καί τῶν λοιπῶν μικροτέρων νήσων τῆς Ἐπαρχίας του. Αὐτῆς τῆς ἐσταυρωμένης Μητρός Ἐκκλησίας τήν ἀγάπην, εὐχήν καί εὐλογίαν κομίζομεν πρός πάντας, ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ!

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην, μετά θαυμασμοῦ παρακολουθοῦμεν τό ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ νέου ἐν τοῖς πράγμασι Κτήτορος αὐτῆς Ὁσιολογιωτάτου Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου καί τῆς περί αὐτόν Ἀδελφότητος πλούσιον καί πολυδιάστατον πνευματικόν ἔργον, ὑπό τήν αἰγίδα καί μέ τήν συμπαράστασιν πάντοτε τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Θεοφίλου. Ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς θεοφιλοῦς ἡγουμενίας τοῦ κ. Νικηφόρου, ἡ Μονή, μετά ἀπό μακροχρόνιον ὀδυνηράν συρρίκνωσιν, ἐπανεῦρε τήν ἀρχαίαν αἴγλην καί ἀκτινοβολίαν της, ὡς τό παλλάδιον τῆς εὐσεβείας τοῦ φιλομούσου Λευκαδιακοῦ λαοῦ, καί κατέστη χαλκεῖον ἀρετῆς καί φάρος πνευματικός ὄχι μόνον διά τήν Λευκάδα καί τάς πέριξ νήσους καί χώρας, ἀλλά καί πολύ πέραν αὐτῶν! Συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως καί καταστέφομεν δι᾽ εὐχῶν πολλῶν καί εὐλογιῶν, ἐπευχόμενοι «περισσεύειν μᾶλλον» καί εἰς τό μέλλον!

Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα, Ἱερώτατε Ἀδελφέ Μητροπολῖτα κ. Θεόφιλε καί Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε, διά τήν ὡραίαν ὑποδοχήν καί τούς θερμούς λόγους τῶν προσφωνήσεών σας.

Ἐπειδή ἡ κόπωσις τῆς ἡμέρας καί τοῦ ταξιδίου δέν μᾶς ἐπιτρέπει περαιτέρω καταπόνησιν σήμερον, τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ θά προστῇ ἐξ ὀνόματος ἡμῶν ὁ οἰκεῖος καί ἀγαπητός σας Ἱερώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἀρχαῖος ἀδελφός τῆς Μονῆς τῆς Πεφανερωμένης καί Ἱεροκῆρυξ πάλαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας.

Καλῶς σᾶς ηὕραμεν, Ἀδελφοί τιμιώτατοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα! Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!

(Πηγή: Οικουμενικό Πατριαρχείο – Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου)



Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>