Απόφοιτος ΔΕ ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Λευκάδας σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης-πληροφορικής, κλπ…» | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιαν 31st, 2020

Απόφοιτος ΔΕ ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Λευκάδας σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης-πληροφορικής, κλπ…»

3_kalos_synentefxi

Έναν ακόμη Ειδικό Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1ου Ενιαίου Λυκείου Λευκάδας) αυτή τη φορά, προσέλαβε ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Χαράλαμπος Καλός, στον καινοτόμο και εξειδικευμένο τομέα της «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών».

Συγκεκριμένα, σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, εισηγήσεων και εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας», όπως ακριβώς περιγράφεται το αντικείμενο της θέσης στη σχετική απόφαση που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

Κατ΄ αρχάς, για όσους δεν γνωρίζουν σχετικά με την «Ψηφιακή διακυβέρνηση-Πληροφορική» αντιγράφουμε με λίγα λόγια από το Τμήμα ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το τι εστί το αντικείμενο αυτό:

«Η πληροφορική διακυβέρνηση πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες που ως βασικό υπόβαθρο δεν έχουν κατ’ ανάγκη το ευρύ γνωστικό πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά, ακόμη, και το γενικό υπόβαθρο διοίκησης και οικονομίας (π.χ. διοίκηση, εφοδιαστική και χρηματοοικονομική). Πράγματι, στην πράξη ασκείται από μικτές ομάδες τεχνικών στελεχών και στελεχών διοίκησης με καθήκοντα την κατάστρωση και παρουσίαση οδικού χάρτη με σαφή αναφορά στο που βρίσκεται ο οργανισμός σήμερα από ψηφιακής άποψης, που πρέπει να βρεθεί στο χρόνο και πως θα πάει εκεί, ενσωματώνοντας οφέλη, αποδοτικότητα και λογοδοσία με τη μείωση του κινδύνου αποτυχίας.»

Επίσης να αναφέρουμε ότι ο νόμος επιτρέπει σε κάθε Δήμο τη σύσταση θέσεων “Ειδικών Συμβούλων” ή “Ειδικών Συνεργατών” ή “Επιστημονικών Συνεργατών”, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 59 του ν.3852/2010 ως ισχύει.

Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται, σύμφωνα πάλι με το Νόμο: (α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει), (β) πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο αρ. 82 του ν. 3584/2007 ως ισχύει, (γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με: αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Ειδικά για τους “Επιστημονικούς Συνεργάτες”, απαιτούνται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 78 του ν.4604/2019, η πλήρωση μίας από τις θέσεις μπορεί να γίνεται με: πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την ανωτέρω περ. γ΄ ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Η πλήρωση των θέσεων ενεργείται -ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου- με Απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και προσλαμβάνει «τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα». Η Απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του Συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σάιτ airetos.gr επισημαίνεται, τέλος, ότι για το θεσμικό πλαίσιο περί Συνεργατών Δημάρχων και κυρίως για τις προσλήψεις τους – υπάρχει ποικίλη νομολογία, ιδίως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με περιπτωσιολογία όπου είχαν εγερθεί ενστάσεις επί των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής Συνεργατών. Μπορεί μεν ο νόμος να αναφέρει πως ο Δήμαρχος «προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα», τα πρόσωπα όμως αυτά πρέπει να πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα που ο ίδιος νόμος ορίζει (π.χ. να μπορεί να αποδειχθεί η αυτοδιοικητική «ειδίκευση»).

Παρατίθεται η απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού όπως έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια»:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 28 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/β΄/13.3.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, εισηγήσεων και εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας»

5. Την υπ. αριθμ. 23498/20.11.2019 Γνωστοποίηση περί πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των δ/ξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 η οποία δημοσιεύθηκε την 22η/11/2019 στην Εφημερίδα «Λευκαδίτικος Λόγος»

6. Το γεγονός εμπρόθεσμης υποβολής έξι (6) αιτήσεων

7. Την υπ. αριθμ. 2144/4.11.2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης

8. Την αριθμ. 9495666513 βεβαίωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου

Αποφασίζουμε:

Την πρόσληψη του Καββαδά Νικολάου του Αργύρη, απόφοιτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1ου Ενιαίου Λυκείου Λευκάδας), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ειδικό συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, εισηγήσεων και εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας».

Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις του έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση με το Δήμο και θα αρχίσει η υποχρέωση του ανωτέρω για παροχή υπηρεσιών.

Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η λύση της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της, κατά τα ανωτέρω, απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη καθορίζονται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).

Με την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη στο Δήμο Λευκάδας ποσού 1.500 €, η οποία έχει προβλεφθεί σε σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, στους κάτωθι κωδικούς: Α) στον Κ.Α. 00-6031.002 με τίτλο «Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών» ποσού 11.500,00 € και Β) στον Κ.Α. 00-6053.002 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών Συνεργατών» ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ

Σχετικές πιστώσεις για τη δαπάνη μισθοδοσίας του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, σε βάρος των παραπάνω ιδίων Κ.Α.

Ο αριθμός βεβαίωσης πρόσληψης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου είναι ο 9495666513/6.12.2019.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας και να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
Απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας στη «Διαύγεια»

ΣΧΕΤΙΚΑ:
«Δεν γίνεται να «φεύγει» στα τέσσερα χρόνια μία ετήσια ΣΑΤΑ για τους ειδικούς συνεργάτες και γραμματείς…»


Displaying 4 Comments
Have Your Say
 1. Ο/Η Αλεκος λέει:

  Δεν λες κουβεντα,κρατας κρυμενα μυστικα και ντοκουμεντα,δημαρχε.
  Προσεχε.
  Θα βγαλουν κι αλλα.
  Λιγοτερο καθρεφτη και πιο ανθρωπινος.
  Μπορεις να εισαι?

 2. Ότι κάνουν οι σύγχρονες εργασιακές σχέσεις και γνωστικότητες, που δεν θέλουν να πληρώνουν επιδόματα πτυχίων ή εξειδικεύσεων , και με περιφερειακές ερμηνείς των κάθε λογής εργασιακών συμβάσεων.
  Οι Δημόσιοι οργανισμοί κάνουν διαγωνισμούς Μούλτι τσό’ι’ς εξετάσεων -σαν τα backorde των προίόντων- και μάλιστα με την προυπόθεση οι συμετέχοντες πτυχιούχοι να συμμετάσχουν αυστηρά ώς Μέσης εκπαίδευσης, χωρίς πτυχίο.
  Αυτή την εργασιακή αναγκαιότητα αναγνωρίζει το Ελληνικό κοινωνικό οικονομικό θεσμικό δεδομένο.Αυτήν χρησιμοποιεί.
  Αν αυτή η πρακτική και η θεσμικότητα συνιστά και αναπτυξιακό οικονομικό κοινωνικό δεδομένο, είναι θέμα μεγεθών και πολιτειακόκρατικής ιδεολογίας και πολιτικών αποφάσεων. Και μαζί κοινωνικής όλων μμας αναδοχής.
  Σε κάθε εποχή υπάρχουν και οι αντανακλάσεις ( της εποχής) .
  Και κάθε φορά μεγέθη ιδέες και θεσμικότητες είναι το επιστέγασμα της κάθε εποχής.
  Άλλα μεγέθη , άλλες ιδέες, άλλες θεσμικότητες , σε κάθε άλλη εποχή.
  Η Ελλάδα από το 2010 επίσημα βρίσκεται υπό τις υπαγορεύσεις του ΔΝΤ, των Ευρωπαίων δανειστών, διήλθε μνημονιακές υποχρεωτικότητες, βρισκεται σε επιτροπεία ελέγχου απ τους λεγόμενους θεσμούς , και ανεξάρτητη φορολογική αρχή απ την πολιτική κοινοβουλευτική εξουσία, η οποία αρχή εοιβάλει στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τα φορολογικά νομοθετήματα .Στν διεθνή βιβλιογραφία -πουθενά αμφισβητήσιμο- όταν μια χώρα κράτος καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο(ΔΝΤ) , τότε είναι υποχρεωμένη η χώρα-κράτος να εφαρμόζει τα όσα το ΔΝΤ επιβάλει. Πουθενά στην διεθνή βιβλιογραφία μεταπολεμικά από ίδρυση του ΔΝΤ , αυτόβδεν αμφισβητείται.
  Αν κάποιος πολίτης, μιας χώρας που κατέφυγε στο ΔΝΤ, Θέλει να πάρει καλύτερο σακάκι κασμίρι ύφασμα ή ποπλίνα φιλαφίλ πουκάμισο με βαμβάκι Αιγύπτου ξαι δεν έχει το κόστος , τότε ας πάρει πουκάμισο 55-45 βαμβάκι και πλσστικό ή σακκάκι κατώτερης ποιότητας. Και αν δεν έχει να αγοράσει ούτε αυτά τότε καλά είναι να τα μπαλώσει ότι έχει λη να πάρει ρούχα με 5 ευρώ το σακκάκι καιω 2 ευρώ το παντελόνι.

 3. Πάνω απο όλα τα δικά μας παιδιά.Άλλος ενας έμεινε που πρέπει να παρει και αυτος το μισθουλάκο του.Ζήτω τα κοροιδα που πληρώνουν δημοτικα τέλη.
  Πασοκ ζείς εσυ μας οδηγείς

 4. Τωρα το ποσο Πασοκος ειναι ο καθενας…ψαξτο να το βρεις…

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>