Συνεδριάζει την Τρίτη 5 Οκτώβρη 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Οκτ 8th, 2021

Συνεδριάζει την Τρίτη 5 Οκτώβρη 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Οκτώβρη 2021, στις 12.00 μ., με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση αναίρεσης κατά της αριθ’224/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων σε δεύτερο βαθμό ήτοι την έφεση Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της Α. Μ. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24935/2021 αίτησης των Γ.Π. και Ε.Π. προς το Δήμο Λευκάδας και η από 23.09.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 212/2021) κύρια παρέμβαση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών, δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. αποφ. 43/2017 του Δ.Σ., περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποκατάστασης αναδόχου κατά τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ» ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 278.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 7-10-2021 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 41.366,40 ευρώ με Φ.Π.Α.24%» της με αριθμ. 28005/31-08-2021/ΑΔΑΜ:21PROC009136460 διακήρυξης. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.