Πρόταση βελτίωσης ζεύξης Λευκάδας (του Αντώνη Φίλιππα, Ναυπηγού Μηχανολόγου-Μηχανικού) | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Οκτ 21st, 2021

Πρόταση βελτίωσης ζεύξης Λευκάδας (του Αντώνη Φίλιππα, Ναυπηγού Μηχανολόγου-Μηχανικού)

p3 2

Του Αντώνη Φίλιππα,
Ναυπηγού Μηχανολόγου-Μηχανικού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ζεύξη της νήσου Λευκάδας με την Στερεά Ελλάδα επιτυγχάνεται σήμερα μέσω της πλωτής γέφυρας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” στη θέση Κάστρο, στο βορειοανατολικό άκρο της νήσου.

Το συνολικό πλάτος του διαύλου μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Λευκάδας που γεφυρώνεται στη θέση της ζεύξης είναι 70 μέτρα, το δε καθαρό πλάτος του διαύλου για τη διέλευση σκαφών είναι 50 μέτρα.

Η λειτουργία της πλωτής γέφυρας διακρίνεται σε δύο φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση λειτουργεί ως γέφυρα διέλευσης των οχημάτων από Στερεά Ελλάδα προς Λευκάδα και αντιστρόφως. Υφίστανται δύο ταυτόχρονα ρεύματα κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση (από Στερεά Ελλάδα προς Λευκάδα και αντιστρόφως).

ploti_gefyra_Lefkadas

Στη δεύτερη φάση η πλωτή γέφυρα μετακινείται δια περιστροφής περί σταθερό πάσσαλο και πλαγιοδετεί (στη πλευρά της Στερεάς Ελλάδας), ελευθερώνοντας το δίαυλο για την διέλευση των σκαφών. Η φάση αυτή διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί η διέλευση των σκαφών και στη συνέχεια η πλωτή γέφυρα επανέρχεται στη πρώτη φάση λειτουργίας της.

Η εναλλαγή των δύο φάσεων λειτουργίας της πλωτής γέφυρας γίνεται ανά ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν αυτό απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ”

Η πλωτή γέφυρα Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” ναυπηγήθηκε τη χρονική περίοδο 1985 – 1986. Εγκαταστάθηκε στη θέση λειτουργίας το 1986.

Την αρμοδιότητα κατασκευής και συντήρησης της πλωτής γέφυρας Λευκάδας είχε το ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών) μέχρι το 2018. Από το 2018 μέχρι σήμερα η αρμοδιότητα συντήρησης της πλωτής γέφυρας περιήλθε με Υπουργική Απόφαση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Από τη ναυπήγησή της η πλωτή γέφυρα “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” νηολογήθηκε στα νηολόγια Πειραιά ως πλωτό ναυπήγημα με αριθμό 26. Πλοιοκτήτης κατά τη νηολόγηση ήταν το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο και παραμένει.

Την αρμοδιότητα λειτουργίας της πλωτής γέφυρας είχε εξ αρχής η Νομαρχία Λευκάδος και μετά την κατάργησή της η αρμοδιότητα λειτουργίας περιήλθε στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Με Υπουργική Απόφαση η πλωτή γέφυρα Λευκάδας έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου και αποτελεί τμήμα του Εθνικού Δικτύου.

Η πλωτή γέφυρα “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” επιθεωρείται κατ’ έτος από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του ΥΕΝ ή από εξουσιοδοτημένο Οργανισμό (Νηογνώμονα) για τον έλεγχο της αξιοπλοΐας της. Ανά τετραετία υφίσταται επιθεώρηση «δεξαμενισμού» στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας για πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. Προς τούτο μεταφέρεται ρυμουλκούμενη σε ναυπηγείο της περιοχής Πειραιά όπου ανελκύεται στη ναυπηγική κλίνη. Εκεί υφίσταται εκτεταμένη συντήρηση, κατασκευαστικές αναβαθμίσεις και όλες τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους θεσμοθετημένους φορείς. Την περίοδο του δεξαμενισμού, η πλωτή γέφυρα υποκαθίσταται από ferry boat καταλλήλων διαστάσεων με την ίδια αρχή λειτουργίας.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πλην των θερινών μηνών η κυκλοφορία οχημάτων δια της πλωτής γέφυρας και των σκαφών δια του διαύλου γίνονται ομαλά χωρίς προβλήματα.

Κατά τους θερινούς μήνες, λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου οχημάτων και σκαφών, η εναλλαγή των δύο φάσεων λειτουργίας της πλωτής γέφυρας προκαλεί προβλήματα στην διέλευση των οχημάτων, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων σε κάθε πλευρά του διαύλου στο χρονικό διάστημα της δεύτερης φάσης, κατά την οποία διακόπτεται η οδική σύνδεση και δεδομένου ότι αυτή έχει μεγάλη διάρκεια λόγω της διέλευσης κατ’ αυτήν μεγάλου αριθμού σκαφών σχηματίζονται ουρές αυτοκινήτων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, λόγω του μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων που εισέρχονται στο νησί δια μέσου της πλωτής γέφυρας, δημιουργείται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος στο παραλιακό μέτωπο της πόλης (ιδίως στην οδό Γολέμη), απ’ όπου υποχρεωτικά διέρχονται μετά την είσοδό τους στο νησί, προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης, το οποίο συντελεί στην υποβάθμιση της ανωτέρω περιοχής, που αντανακλά στην υποβάθμιση ολόκληρης της πόλης.

ΜΕΡΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η εγκατάσταση της πλωτής γέφυρας στη σημερινή θέση λειτουργίας της (στο Κάστρο) τον Οκτώβριο 1986 αποτελούσε προσωρινή λύση σύνδεσης. Η οριστική λύση προέβλεπε τη μεταφορά και μόνιμη εγκατάστασή της πλωτής γέφυρας σε άλλη θέση νοτιότερα της σημερινής. Η θέση αυτή είναι στη κατάληξη της οδού Φιλοσόφων.

Η υλοποίηση της ανωτέρω (αρχικά προβλεπόμενης) λύσης θα επιλύσει το πρόβλημα σε σημαντικό βαθμό για τους εξής λόγους:

Θα αποφευχθεί η διέλευση των αυτοκινήτων που εισέρχονται στο νησί μέσα από την πόλη της Λευκάδας και θα απελευθερωθεί το παραλιακό μέτωπο της πόλης το οποίο με τα κατάλληλα έργα υποδομών και αναπροσαρμογής θα αναβαθμισθεί.

Ο αριθμός των σκαφών που διέρχονται από τη νέα προτεινόμενη θέση είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο των διερχόμενων από τη σημερινή θέση λειτουργίας της πλωτής γέφυρας. Πρόκειται κυρίως για τα τουριστικά σκάφη που εξέρχονται από τη μαρίνα, από τα οποία τα περισσότερα κατευθύνονται προς βορά στα ανοιχτά του Ιονίου (διερχόμενα από τη σημερινή θέση της πλωτής γέφυρας) και λιγότερα προς νότο (τα οποία διέρχονται από τη νέα προτεινόμενη θέση εγκατάστασης της πλωτής γέφυρας). Επομένως, η δεύτερη φάση λειτουργίας της πλωτής γέφυρας θα έχει μικρότερη διάρκεια με αντίστοιχα μικρότερη συσσώρευση αυτοκινήτων και μικρότερη αναμονή στις δύο πλευρές του διαύλου. Είναι δε προφανές, εν προκειμένω, ότι ο χρόνος της πρώτης φάσης λειτουργίας της πλωτής γέφυρας μπορεί να μεγαλώσει (π.χ. άνοιγμα και πλαγιοδέτηση της πλωτής γέφυρας κάθε 2 ή 3 ώρες αντί κάθε 1 ώρα που είναι σήμερα) με ακόμη ευνοϊκότερα αποτελέσματα στην διέλευση των οχημάτων από τη πλωτή γέφυρα.

ΠΛΗΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Προτείνεται η κατασκευή νέας πλωτής γέφυρας με την ίδια αρχή λειτουργίας, η οποία θα εγκατασταθεί στην ανωτέρω προταθείσα νέα θέση (κατάληξη οδού Φιλοσόφων) και θα λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα πλωτή γέφυρα, η οποία θα παραμείνει στη θέση της.

Με την εγκατάσταση της δεύτερης πλωτής γέφυρας, οι ανωτέρω αναφερθείσες φάσεις λειτουργίας τους θα εναλλάσσονται σε τρόπο ώστε να υφίσταται μόνιμη οδική σύνδεση του νησιού με τη Στερεά Ελλάδα. Δηλαδή όταν ανοίγει και πλαγιοδετεί η μία γέφυρα προς απελευθέρωση του διαύλου, η διέλευση των οχημάτων θα προωθείται εξ ολοκλήρου στην άλλη γέφυρα κατά το χρονικό διάστημα διαρκείας της φάσης αυτής και αντιστρόφως.

Είναι προφανές (και θα επιδιωχθεί) ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κυκλοφοριακού φόρτου των οχημάτων θα κατευθύνεται προς τη νέα θέση σύνδεσης. Παράλληλα τα λιγότερα αυτοκίνητα που θα διέρχονται από την παλαιά (τωρινή) θέση σύνδεσης (κυρίως τα φορτηγά) θα επιδιωχθεί να κατευθύνονται κατά τη πλειονότητα ή στο σύνολό τους προς τη Γύρα, μέσω της οποίας θα εισέρχονται στο νησί, ώστε να αποφευχθεί η διέλευσή τους από το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Στο συνημμένο χάρτη δεικνύονται οι ανωτέρω περιγραφείσες (προτεινόμενες) δύο οδεύσεις των οχημάτων κατά την είσοδό τους στο νησί (με κόκκινο χρώμα η όδευση μέσω της νέας γέφυρας και με πράσινο η όδευση μέσω της υφιστάμενης γέφυρας).

p3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Η νέα πλωτή γέφυρα θα είναι παρομοίων διαστάσεων, με την ίδια βασική αρχή λειτουργίας και με τις κατάλληλες απαιτούμενες κατασκευαστικές και λειτουργικές παρεμβάσεις (που προκύπτουν από την υπάρχουσα εμπειρία λειτουργίας της παλαιάς πλωτής γέφυρας).

Στη περίπτωση που δημοπρατηθεί με την μέθοδο μελέτης – κατασκευής ο προϋπολογισμός κόστους κατασκευής της είναι έξι (6) εκατομμύρια ΕΥΡΩ (εκτίμηση) και ο συνολικός χρόνος μελέτης και κατασκευής της εκτιμάται στους 12-15 μήνες (από τη συμβασιοποίηση του έργου).

Το έργο της ζεύξης θα ολοκληρωθεί με την παράλληλη κατασκευή των συνοδών έργων, ήτοι της οδικής σύνδεσης της πλωτής γέφυρας με το εθνικό δίκτυο από τη πλευρά της Στερεάς Ελλάδας (όπως δεικνύεται στο συνημμένο χάρτη με την κόκκινη γραμμή), καθώς και με την κατασκευή των λιμενικών έργων (προβλήτες και πάσσαλοι στήριξης και περιστροφής της πλωτής γέφυρας στη νέα θέση).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ

Προκειμένου να μη διαταραχθεί το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας (περιβαλλοντολογική πρόνοια), η πρόσβαση από πλευράς Στερεάς Ελλάδας στη θέση εγκατάστασης της νέας πλωτής γέφυρας (ή ακόμη και στη περίπτωση μεταφοράς της παλαιάς) θα γίνει με την κατασκευή δρόμου επί των υφιστάμενων προσχώσεων που σχηματίζουν την ανατολική πλευρά του διαύλου (σημερινός χωματόδρομος που οδηγεί σε υφιστάμενο καρνάγιο), χωρίς να γίνει νέα διάνοιξη εντός του ανατολικού τμήματος της λιμνοθάλασσας, που, εκτός από το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα που θα δημιουργήσει, θα απαιτήσει προσχώσεις και μεγαλύτερο κόστος και χρόνο κατασκευής (βλέπετε στο συνημμένο χάρτη με κόκκινη γραμμή την προτεινόμενη χάραξη).

Στη νέα θέση της πλωτής γέφυρας θα πρέπει να γίνουν τα αντίστοιχα λιμενικά έργα για την εγκατάσταση της πλωτής γέφυρας (οι προβλήτες στις δύο πλευρές του διαύλου και οι πάσσαλοι στήριξης και περιστροφής της πλωτής γέφυρας).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Το υφιστάμενο προσωπικό λειτουργίας της πλωτής γέφυρας ήταν δέκα (10) άτομα (χειριστές και βοηθοί). Μετά την παραίτηση ενός εξ αυτών παρέμειναν 9 άτομα (8 χειριστές και 1 βοηθός).

Για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας απαιτούνται δύο (2) άτομα (χειριστής και βοηθός) ανά βάρδια στις δύο ημερήσιες βάρδιες λειτουργίας και ένα άτομο (χειριστής) κατά την τρίτη βραδινή βάρδια. Συνολικά απαιτούνται 5 άτομα ανά ημέρα. Ανά εβδομάδα απαιτούνται 7 x 5 = 35 βάρδιες.

Η νέα πλωτή γέφυρα θα κατασκευαστεί σε τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα και ασφαλώς με ένα μόνο άτομο (χειριστή). Αριθμός ατόμων για τη λειτουργία της ανά ημέρα: 3. Ανά εβδομάδα απαιτούνται 7 x 3 = 21 βάρδιες.

Κατά την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο γεφυρών είναι σκόπιμο κατά την νυχτερινή βάρδια να λειτουργεί μόνο η μία από τις δύο γέφυρες. Οπότε στη περίπτωση αυτή ο συνολικός αριθμός απαιτούμενων βαρδιών ανά εβδομάδα είναι: 35 + 21 – 7 = 49 βάρδιες.

Για το υφιστάμενο προσωπικό των εννέα (9) ατόμων, με εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 5, οι διατιθέμενες βάρδιες ανά εβδομάδα είναι: 9 x 5 = 45.

Υπολείπονται 4 βάρδιες ανά εβδομάδα που μπορούν καλυφθούν είτε με την πρόσληψη του 10ου ατόμου (στη θέση του παραιτηθέντος) είτε από υπερωριακή απασχόληση του υπάρχοντος προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους, πλην των θερινών μηνών, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, οπότε η κυκλοφοριακή κίνηση οχημάτων είναι πολύ μικρή και η κίνηση σκαφών στο δίαυλο μηδαμινή, είναι σκόπιμο (και πρέπει) να ανασταλεί η λειτουργία της μιας πλωτής γέφυρας (να λειτουργεί εκ περιτροπής η μία από τις δύο γέφυρες). Στη περίπτωση αυτή μειώνεται σημαντικά το απαιτούμενο προσωπικό, οπότε υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού των αδειών. Επίσης μειώνονται τα υπόλοιπα λειτουργικά κόστη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Στη περίπτωση της λειτουργίας δύο πλωτών γεφυρών θα έχουμε:

1) Δυνατότητα αύξησης του χρόνου περιοδικότητας των δεξαμενισμών εκάστης πλωτής γέφυρας από τα τέσσερα (4) έτη, που είναι σήμερα με τη λειτουργία μίας (1) πλωτής γέφυρας, στα έξι (6) έτη, με λειτουργία δύο (2) πλωτών γεφυρών.

Επομένως το ετήσιο κόστος δεξαμενισμού – συντήρησης ανά πλωτή γέφυρα μειώνεται στα 4/6 ήτοι στο 67 %.

2) Μη αναγκαιότητα χρήσης ferry boat κατά το χρόνο δεξαμενισμού των πλωτών γεφυρών, διότι προφανώς δεν θα γίνεται ο δεξαμενισμός των δύο γεφυρών την ίδια χρονική περίοδο, οπότε η οδική σύνδεση κατά την απουσία της μιας γέφυρας θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την άλλη.

Το κόστος χρήσης του ferry boat αντιστοιχεί στο 12 % του συνολικού κόστους δεξαμενισμού – συντήρησης. Επομένως το ετήσιο κόστος δεξαμενισμού – συντήρησης ανά πλωτή γέφυρα μειώνεται περαιτέρω στο 67 % x 88 % = 59 %

3) Το απαιτούμενο κόστος δεξαμενισμού και συντήρησης της καινούργιας πλωτής γέφυρας θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο της παλαιάς για προφανείς λόγους. Εκτιμάται ότι το κόστος συντήρησης της καινούργιας πλωτής γέφυρας θα είναι 60 % (κατά μέγιστο) του αντίστοιχου
της παλαιάς (υφιστάμενης) γέφυρας.

Επομένως το ετήσιο κόστος δεξαμενισμού – συντήρησης της καινούργιας πλωτής γέφυρας θα είναι 59 % x 60 % = 35 %.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

Ετήσιο κόστος συντήρησης των δυο (2) πλωτών γεφυρών:

59 % + 35 % = 94 % του αντίστοιχου σημερινού ετήσιου κόστους λειτουργίας της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας.

Συμπερασματικά: Με τα ανωτέρω δεδομένα, το κόστος δεξαμενισμού και συντήρησης δύο πλωτών γεφυρών δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο της υφιστάμενης μίας πλωτής γέφυρας, θα είναι μάλιστα μικρότερο. Η διαφορά θα μπορέσει να καλύψει λοιπά λειτουργικά κόστη (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα).

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη προωθούμενη (;) πρόταση της υποθαλάσσιας ζεύξης έχουμε:

Η λύση κατασκευής νέας δεύτερης πλωτής γέφυρας έχει σημαντικά μικρότερο κόστος κατασκευής.

Δεδομένου ότι ακόμη και με την υποθαλάσσια ζεύξη θα υφίσταται η αναγκαιότητα της εναλλακτικής λύσης (ταυτόχρονης λειτουργίας) της πλωτής γέφυρας, δεν θα μειωθεί το κόστος συντήρησης και λειτουργίας της ζεύξης (προφανώς θα αυξηθεί).

Στη περίπτωση υλοποίησης του έργου υποθαλάσσιας γέφυρας θα υπάρξουν διόδια που θα λαμβάνει εξ ολοκλήρου ο ιδιώτης εργολάβος που θα εκτελέσει και θα εκμεταλλευτεί το έργο, χωρίς ανταποδοτικό όφελος για τη Λευκάδα.

Το υφιστάμενο σήμερα πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διαρκέσει ακόμη για αρκετά χρόνια (μέχρι να υλοποιηθεί το έργο της υποθαλάσσιας).

Θα υπάρξουν σημαντικά και σοβαρά περιβαλλοντολογικά προβλήματα από το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης, στη θέση που προωθείται, που πιθανόν να ματαιώσουν ή να αναστείλουν ή να καθυστερήσουν σημαντικά (λόγω προσφυγών φορέων κατά του έργου) την υλοποίηση του έργου.

Στη περίπτωση υποθαλάσσιας γέφυρας πρέπει να αντιμετωπισθούν σοβαρά προβλήματα στατικότητας του έργου, δεδομένης της γεωλογικής μορφής στη προτεινόμενη θέση κατασκευής της και της σεισμικότητας της περιοχής.

Με την υλοποίηση της λύσης της υποθαλάσσιας ζεύξης θα αλλοιωθεί ο νησιώτικος χαρακτήρας της Λευκάδας.

Με την ανωτέρω περιγραφείσα λύση των δύο πλωτών γεφυρών θα επιλυθεί το ζήτημα της ζεύξης της Λευκάδας οριστικά, οικονομικότερα, ταχύτερα και χωρίς τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκληθούν από την αντίστοιχη λύση της υποθαλάσσιας ζεύξης.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κατά τα αρχικά χρόνια λειτουργίας της πλωτής γέφυρας διατηρούταν ταυτόχρονα σε λειτουργική κατάσταση και ετοιμότητα ένα από τα δύο προϋπάρχοντα της πλωτής γέφυρας περάματα, το οποίο συντηρούταν τακτικά και επιθεωρούταν για την αξιοπλοΐα του από τις αρμόδιες Αρχές και αποτελούσε την προσωρινή εναλλακτική λύση σύνδεσης στη περίπτωση σημαντικής βλάβης της πλωτής γέφυρας μέχρι την επισκευή της. Όμως, η εν λόγω εναλλακτική λύση έχει πάψει να υφίσταται προ πολλών ετών (προ 15 ετών περίπου) μετά την εγκατάλειψη του περάματος, το οποίο έχει παροπλιστεί και δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει και ούτε είναι πλέον σε θέση να επανέλθει σε λειτουργική κατάσταση λόγω εκτεταμένης διάβρωσής του.

Εν προκειμένω, η ύπαρξη εναλλακτικής λύσης είναι αναγκαία. Διότι παρ’ όλο που η πλωτή γέφυρα έχει λειτουργικά αναβαθμιστεί με τις κατάλληλες κατασκευαστικές παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διακοπής της οδικής σύνδεσης λόγω προβλεπόμενου ενδεχομένου βλάβης, ωστόσο υπάρχει πάντα και ο απρόβλεπτος παράγων που δεν μπορεί να καλυφθεί.

Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί ότι η πλωτή γέφυρα Λευκάδας είναι ένα μηχάνημα που λειτουργεί συνεχώς και ακατάπαυστα για 24 ώρες την ημέρα καθ’ όλες τις 365 ημέρες του έτους, επί 35 ολόκληρα έτη. Επομένως παρά την συνεχή και επισταμένη συντήρησή της δεν μπορεί να αποκλειστεί παντελώς το ενδεχόμενο της απρόβλεπτης βλάβης.

Με την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο πλωτών γεφυρών ο κίνδυνος της απρόβλεπτης διακοπής της σύνδεσης της Λευκάδας παύει να υφίσταται οριστικά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ανωτέρω πρόταση επίλυσης του ζητήματος της ζεύξης Λευκάδας, με την εγκατάσταση και λειτουργία δύο πλωτών γεφυρών σε διαφορετικές θέσεις, δεν διεκδικεί τον τίτλο της βέλτιστης λύσης. Ωστόσο πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία τίθεται εν προκειμένω σε διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων Αρχών, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών της Λευκάδας αρχικά δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω πρόταση κατατίθεται από τον υπογράφοντα, ο οποίος ως ενεργά εμπλεκόμενος στο υφιστάμενο έργο της ζεύξης, κατά την κατασκευή της πλωτής γέφυρας (1985 – 1986), την εγκατάστασή της στη σημερινή θέση (1986) και κατά την μετέπειτα συντήρησή της μέχρι σήμερα (επί 35 έτη), θεωρεί ότι διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και την αναγκαία εμπειρία που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση της.

Εναλλακτικές λύσεις ζεύξης, εν προκειμένω, αποτελούν η υποθαλάσσια γέφυρα (για την οποία αρκετός λόγος γίνεται), η εναέρια γέφυρα (για την οποία δεν έχει ακουστεί τίποτα) ή και κάποια άλλη μορφή που θα μπορούσε να προταθεί.

Για την επιλογή όμως της βέλτιστης λύσης του ζητήματος της ζεύξης πρέπει να κατατεθούν ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις (δεν αρκούν τα λόγια), οι οποίες θα τεθούν στη διαβούλευση απ’ όπου και θα προκύψει τελικά το ζητούμενο.

Αρμόδια Αρχή εν προκειμένω, που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κινήσει το ζήτημα βελτίωσης της ζεύξης Λευκάδας, είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην οποία ανήκει το εν λόγω έργο της ζεύξης.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. Ο/Η Γ. ΦΕΤΣΗΣ λέει:

    Μπράβο Αντώνη. Αλλά οι καιροί επιβάλουν Φαραωνικά έργα. Και ΄’Μεγάλες ιδέες»…

  2. Ο/Η Αλέν λέει:

    Μπράβο..αλλά λίγο δύσκολο να σκεφθεί κανείς για την επίλυση του προβλήματος…..

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.