Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Νοε 28th, 2022

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη 2022, στις 12:00, με το μεικτό σύστημα (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex και δια ζώσης στο Διοικητήριο), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για επί της από 30.05.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 116/2022) αγωγή των Σ.Φ. & Ε.Φ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του δεύτερου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών προς υποστήριξη της αριθ’ΕΦ18/19-11-2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’379/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 24 ης -2-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (άρθρο 72 Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για αγωγή καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής του Δ.Μ., η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Δήμου Μεγανησίου» της πράξης: «Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου»   προϋπολογισμού  1.313.394,31€ (με ΦΠΑ). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης για το έτος 2023. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το Υποέργο (Προμήθεια): «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης ΕΕΛ Λευκάδας» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκλησης με Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)». Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 602/22 απόφασής της, ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» πρ/σμού με ΦΠΑ 59.300,00€. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2 ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των επικαιροποιημένων μελετών που αφορούν το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ» προϋπολογισμού μελέτης: 70.680,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 140.000,00 με Α/Α συστήματος 190144. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (cpv: 45233120-6)» με προϋπολογισμό 19.215,00 € με το ΦΠΑ. για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 62.000,00€. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου, για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης  πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7 2018). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.