Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Απρίλη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μαρ 31st, 2023

Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Απρίλη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Απρίλη 2023, στις 12:00, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς ακινήτου Στέλλας και Σπυρίδωνος Αρέθα, και τον καθορισμό της αμοιβής του. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας, κατά της αριθ’468/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15-12-2022 (αρ. εκθ. καταθ. 295/2022) αγωγής του Γ.Κ. και Σ.Π. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Σχεδιασμός, χάραξη και εργασίες βελτίωσης σήμανσης και ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 799.800 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης): «Βελτίωση σήμανσης και ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Λευκάδας» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» που προτείνεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης «16851-Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» στον  Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 1.490.000,00 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 195835. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 399.999,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των  όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 321.000,00 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 321.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί  συναίνεση του Δήμου Λευκάδας στη μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και του Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 22/Α/23-01-2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης  Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών α) υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 β) πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, συνολικού προϋπολογισμού 60.140,00 €. με Φ.Π.Α. 24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 59.625,40€. με ΦΠΑ  24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.