Συνεδριάζει την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουν 9th, 2023

Συνεδριάζει την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, στις 12:00 το μεσημέρι, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης, κατά της κοινοποιηθείσας την 15-5-23 υπ΄ αριθ. 28/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου, που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου συνολικού ποσού 2.484.819,24€ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Πρόσκληση ΑΤ 06. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου, που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου ύψους 706.895,75€ για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών –ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης- της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας» με εκτιμώμενη δαπάνη 238.329,45€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής, και κατακύρωση αποτελέσματος. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης  για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης  προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου Δήμου Λευκάδας» με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 119.926,08 € με το Φ.Π.Α.24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με κωδ. ΟΠΣ:5004012 Α/Α 2της Πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ με Φ.Π.Α 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 08.06.2023 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Νικιάνας κοιν. Αλεξάνδρου Δ.Ε. Λευκάδας για χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 9.887.361,74 € και  Α/Α  συστήματος 84148. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αριθ. 77/2023 απόφασης Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης & τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>