Κάλυψη 2 θέσεων Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με «μπλοκάκι» στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Φεβ 6th, 2024

Κάλυψη 2 θέσεων Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με «μπλοκάκι» στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών και χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

geniko_nosokomeio_Lefkadas

Με την πρόσληψη ιδιωτών γιατρών με «μπλοκάκι» και λύσεις «μπαλώματα» προσπαθεί να καλύψει τα κενά σε κλινικές η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, αφού στη λίστα των επικουρικών της 6ης ΥΠΕ δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γιατροί με τις ζητούμενες ειδικότητες Χειρουργικής και Αναισθησιολογίας.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του 4058/2012 (Α ́63) καθώς και για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, και έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.

6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Ωράριο απασχόλησης:

Συμμετοχή σε πρωινό ωράριο και στις εφημερίες του Γ.Ν. Λευκάδας ανάλογα με τις ανάγκες του.

Αμοιβή:

Η αμοιβή του ιατρού υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του Διευθυντή του ΕΣΥ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, Λεωφόρος Φιλοσόφων, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η χρονική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από 05-02-2024 έως και 07-02-2024. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

Επιλογή

Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. Λευκάδας.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 26453- 60293 & 299.

Δες εδώ αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>