Στον «αέρα» ο διαγωνισμός του Δήμου Λευκάδας για τα έξυπνα υδρόμετρα | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Απρ 11th, 2024

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός του Δήμου Λευκάδας για τα έξυπνα υδρόμετρα

Προκηρύχθηκε από το Δήμο Λευκάδας ο διαγωνισμός για τα ψηφιακά «έξυπνα» υδρόμετρα, ύψους 2.550.990,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

exypna_ydrometra

Μια νέα εποχή στις υπηρεσίες νερού, με μετρήσιμα αποτελέσματα για την προστασία του υδάτινου ισοζυγίου αλλά και για την «τσέπη» του καταναλωτή σηματοδοτεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια κι εγκατάσταση 3.356 «έξυπνων» υδρομέτρων στο Δήμο Λευκάδας.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός, με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων στο Δήμο Λευκάδας» με σκοπό την βελτίωση των υποδομών υδροδότησης του Δήμου Λευκάδας προβλέπει την

– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι (3.356) ψηφιακών υδρομέτρων με παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης.

– Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) με σκοπό τη λήψη δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές, τον εντοπισμό των διαρροών.

– Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με σκοπό την ενσωμάτωση των δεδομένων των ψηφιακών υδρομετρητών, τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου, την αλληλεπίδραση με τους πολίτες όπως επίσης και το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης δικτύου, υποδομών και λοιπών λογισμικών.

– Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας και ανάπτυξης λογισμικών ΚΣΕ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 55497/1422/18-5-2023 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου με θέμα «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.550.990,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2,057,250.00 €, ΦΠΑ: 493,740.00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16-05-2024 και ώρα 10:00, ενώ η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>