Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Μάι 16th, 2024

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

dimarxeio

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, στις 14:30, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση Δ.Ε. προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 2 των άρθρων 27 & 29 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/6.10.23). Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε., Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μένη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Ε. για μη xορήγηση εντολής προς άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’408/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Ε. για παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου 16m2, ιδιοκτησίας Πάνου Μακρυγιώργου του Σπυρίδωνος, στον οικισμό Καλαμιτσίου για διαπλάτυνση της δημοτικής οδού. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΚCC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1 ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Γ. & Ι. Βλάχου Ο.Ε. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Γ. & Ι. Βλάχου Ο.Ε. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-βελτίωση δημοτικής οδού στην Κοινότητα Κατούνας». Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 128/Α/05-03-2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης του από 15-05-2024 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με εκτιμώμενη δαπάνη 66.667,36 € με το Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και κατακύρωση αποτελέσματος.  Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ». Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αρίστος Λάζαρης, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>