Συνεδριάζει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουν 10th, 2022

Συνεδριάζει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, στις 12.00 το μεσημέρι, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 70/2022 (ΑΔΑ: ΕΠΛΜΟΡΛΠ-9ΘΦ) απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2021. Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ.100/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Θ. Δ. κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας κ.λ.π. για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. αφενός για παράσταση και εκπροσώπηση αφετέρου νομιμοποίηση της κατ’ ακολουθίαν Α422/2017 προδικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που αφορά στην αριθ’4/2009 προσφυγή του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στην συνεδρίαση στις 22-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας καθολικού κληροδόχου του Νομάρχη Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά των αριθ: Α88/2022, Α86/2022 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Ελληνικού Δημοσίου, Λιμενάρχη Λευκάδας κατά του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας για απόκρουση της με αριθμό ΠΡ/2016 προσφυγής του Β. Θ. στη συνεδρίαση στις 22-06-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση του πιο πάνω αναφερομένου δικαστηρίου. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας για απόκρουση της με αριθμό ΠΡ26/29-1-2018 προσφυγής της Χ. χας Π. Λ, κ.λπ. στη συνεδρίαση στις 22-06-2022, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση του πιο πάνω αναφερομένου δικαστηρίου. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της κοινοποιηθείσας την 14-5-2022 υπ΄άριθ.30/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής, μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του «Δικτύου Αειφόρων Νήσων» για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στο σχεδιασμό, χάραξη και αποτύπωση εργασιών βελτίωσης και ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Λευκάδας». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό προστίμου για οχλούσες οικοδομικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συμμόρφωσής της με την αριθμ.828/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετική με προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε κατά της με αριθμ.158/2022 απόφασής της με την οποία ενέκρινε τα πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού 378.820,00€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, και κατακύρωσης αποτελέσματος. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου ύψους 377.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 2.404.524,00 Ευρώ με Α/Α συστήματος 188601. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 220.500,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 185044. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 140.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. 395/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ», πρ/σμού 221.180,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 8.996,67 ευρώ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>