Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιουν 23rd, 2022

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, στις 12.00 το μεσημέρι, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για επαναπροκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2022. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 240.3.1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου – Ν.Π.Δ.Δ. της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λευκάδας, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 116275/2022 απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του έργου: Βελτίωση – Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας, της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 172084/2022 απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου: Αποκατάσταση – Συντήρηση – Διαμόρφωση και Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών Μαραντοχωρίου Λευκάδας, της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 430.376,08 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ” αριθμ. πρωτ. 3122/2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την πράξη: «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας με κωδικό 5093555″ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Αναγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με την υπ΄ αριθ. 802/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ΄αριθ. 116/2022 απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξακρίβωσης κόστους του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 6.450.000,00€ με ΦΠΑ € και με Α/Α συστήματος 182918. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση νέου πρακτικού εξακρίβωσης κόστους σύμφωνα με την αριθ. 802/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ, για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 6.450.000,00€ με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 182918. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό προστίμων για παράβαση του κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών- έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης- της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» με εκτιμώμενη αξία 169.508,89€ με το Φ.Π.Α.24%.  Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών- ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης- της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 68.894,40€ με Φ.Π.Α.24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω τω ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ», στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της πράξης «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652, με εκτιμώμενη αξία 141.174,00€, με το Φ.Π.Α.24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς ελαστικού τάπητα ασφαλείας από την εταιρεία ECO ELASTIKA, για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αριθ. 241/2022 απόφασής της ως προς τους όρους διακήρυξης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.690.000,00€, σύμφωνα με το από 21-06-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κ/Χ Λαζαράτων – Εξάνθειας ΔΕ Σφακιωτών» πρ/σμού 24.800,00€. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.