Με 23 θέματα η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας την Παρασκευή 31 Μαΐου | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Μάι 27th, 2024

Με 23 θέματα η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας την Παρασκευή 31 Μαΐου

dimarxeio

Συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στις 10:00 π.μ., στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο:   Απόφαση Δ.E. για μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά της Α76/2024 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο:   Απόφαση Δ.E. για μη xορήγηση εντολής προς άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’71/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο:   Απόφαση Δ.E. επί της από ΓΠ2467/2024 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ102/13/5/2024) αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ενωτεχνική ανώνυμη τεχνική εμπορική βιομηχανική τουριστική και λατομική
εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο:   Απόφαση Δ.E. σχετικά με την από 22.04.2024 (αριθμ. εκθ. καταθ. 23/2024) αγωγή των Τζ. Β. του Λ. και λοιπών (σύνολο 64 ενάγοντες) κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο:   Απόφαση Δ.E. για έγκριση μελέτης για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού για το 6ο Υποέργο με τίτλο «Προσβάσιμες Παραλίες» στα πλαίσια της Σύμβασης 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» με Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF). Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:   Απόφαση Δ.E. για έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Λευκάδας στα πλαίσια του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού για το 6ο Υποέργο με τίτλο «Προσβάσιμες Παραλίες» στα πλαίσια της Σύμβασης 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» με Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF). Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:    Απόφαση Δ.E. περί α) αποδοχής των όρων της με αριθμ. πρωτ. 19637/25-10-2023 προκήρυξης του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο Υποέργο 6: «Προσβάσιμες Παραλίες» Σύμβαση 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) και β) έγκρισης υποβολής πρότασης για την πράξη «Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Λευκάδας». Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού ελέγχου δήλωσης οψιγενών μεταβολών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με πρ/σμό 4.491.436,62 € χωρίς ΦΠΑ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 200229. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:   Απόφαση Δ.E. καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης – χώρος στάθμευσης οχημάτων στην θέση Πόρτο Κατσίκι Δ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:   Απόφαση Δ.E. καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στη θέση «Άι Σώστης» οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ου ΑΠΕ) του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ου ΑΠΕ) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ου ΑΠΕ) και παράταση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΚCC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 98.944,56€ με το ΦΠΑ. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 555.200,00€ με το  ΦΠΑ. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2024. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Ε. περί απαλλαγής υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 90.000,00€, σύμφωνα με την αριθμ.8804/26-01-2024/ΑΔΑ:664Ρ46ΜΤΛ6-ΜΨΩ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης της Πράξης «Προμήθεια υλικών ύδρευσης  για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Δήμο Λευκάδας»» με κωδικό ΟΠΣ 5200017 στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025». Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Ε.  για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας: «Εργασία  αποψίλωσης  ανεπιθύμητης  βλάστησης και   απομάκρυνσης  προϊόντων  αποψίλωσης   δημοτικών   οδών  και   κοινόχρηστων   χώρων των  Δ.Ε. Λευκάδας – Ελλομένου-Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών – Κάλαμου και  Καστού».   Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αρίστος Λάζαρης, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>