Το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την ΕΥΔΑΠ – Απόσπασμα από το πρακτικό της αρ. 27/11 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Σεπ 20th, 2011

Το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την ΕΥΔΑΠ – Απόσπασμα από το πρακτικό της αρ. 27/11 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Παρατίθενται τα πρακτικά -απόσπασμα- της αρ. 27/11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την υπ” αρ. 303 απόφαση, δια της οποίας εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Λευκάδας για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Επισυνάπτεται επίσης το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης.

Καλό είναι να διαβαστούν -ει δυνατόν να μελετηθούν- από τον κάθε Λευκαδίτη /-ισσα. Ώστε να βγάλει ο καθένας, πέρα από τα όσα λέγονται, ο ίδιος τα συμπεράσματά του. Και να πράξει ανάλογα.

Εμείς απλά υπενθυμίζουμε ότι το Παλλευκαδικό Συλλαλητήριο της Επιτροπής Αγώνα κατά της παράδοσης της Ύδρευσης-Αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλες μορφές εναντίωσης κατά της υπογραφής της σύμβασης. Είμαστε της άποψης ότι αν θελήσει πράγματι ο Λευκαδίτικος λαός -πέρα από τις επιμέρους πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός- δεν θα υπογραφεί η σύμβαση αυτή. Ή και αν ακόμη υπογραφεί ότι μπορεί να ακυρωθεί στην πράξη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ aπό το πρακτικό της αρ. 27/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΡ. ΑΠΟΦ. 303

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 25336/19-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Παραβρέθηκαν Απουσίαζαν
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Σώλος Φώτιος
6. Ρόκκος Στυλιανός
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Καρβούνης Σπυρίδων
9. Γεωργάκης Βασίλειος
10. Αραβανής Ανδρέας
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Γαζής Αναστάσιος
13. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
14. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
15. Σούνδιας Πραξιτέλης
16. Καρτάνος Ιωάννης
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Μικρώνης Ζώης
19. Λάζαρη Πηνελόπη
20. Μεσσήνης Ιωάννης
21. Πεντεσπίτης Νικόλαος
22. Σίδερης Αντώνιος
23. Καββαδάς Αθανάσιος
24. Δρακονταειδής Κων/νος
25. Γαβρίλης Δημήτριος
26. Βεργίνης Ξενοφών
27. Στραγαλινός Βασίλειος
28. Αραβανής Γεράσιμος
29. Γιαννούτσος Πέτρος
30. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
31.
32.
33.

1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Μελάς Βασίλειος
3. Κονιδάρης Κυριάκος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 27/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Κώστας Α. Αραβανής-Δήμαρχος

Μετά την εκφώνηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Αραβανής θέτει διαδικαστικά το θέμα της αναβολής του θέματος.

Το ίδιο θέτουν και οι κ.κ. Κ. Δρακονταειδής και Ξ. Βεργίνης.

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι το θέμα είναι ώριμο και πρέπει να συζητηθεί.

Στη συνέχεια ετέθη σε ψηφοφορία η συζήτηση ή μη του θέματος.

Υπέρ της αναβολής ψήφισαν 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Ξ. Βεργίνης, Α. Καββαδάς, Β. Στραγαλινός, Γ. Μαργέλης, Δ. Γαβρίλης, Π. Λάζαρη, Κ. Δρακονταειδής, Ζ. Μικρώνης, Ν. Μπραντζουκάκης, Γ. Αραβανής, Γ. Λιβιτσάνος.

Υπέρ της συζήτησης ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, κ. Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Ο Δήμος Λευκάδας με πληθυσμό 22.000 κατοίκων, το 2011 δεν έχει ακόμα επιλύσει στο σύνολό του, το πρόβλημα της αδιάλειπτης και ποιοτικής ύδρευσης των κατοίκων, της διαχείρισης διαθέσιμων υδάτινων πόρων και αποχέτευσης.

Τα υπάρχοντα δεδομένα από πλευράς διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής αντιμετώπισης του προβλήματος από τους πρώην Δήμους και σήμερα από τον ενιαίο Δήμο είναι αποκαρδιωτικά. Η αδιάλειπτη και ποιοτική παροχή νερού και η αποχέτευση θα έπρεπε να είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες για τον κάτοικο του δήμου ή έστω κατά προσέγγιση. Αποτέλεσμα αυτών ήταν οι Δήμοι να διαθέτουν πολύ μεγάλα ποσά από τα πενιχρά οικονομικά διαθέσιμα για την συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Παρενέργεια αυτού ήταν να μην αξιοποιούνται πόροι σε δραστηριότητες και αναπτυξιακά έργα για το συμφέρον των πολιτών και της ανάπτυξης του τόπου.

Είμαστε ένας από τους ελάχιστους Δήμους που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. Η πρακτική που ακολουθήθηκε σε τέτοιου τύπου Δημοτικές επιχειρήσεις, οδήγησαν την συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι υπερχρεωμένες. Η πρωτοβουλία του Ελληνικού Δημοσίου δια των Υπουργείων του με φορέα την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. να συγκροτήσουν την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. μας έδωσε την λύση που περιμέναμε.

Με την συνεργασία αυτή πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε:

 1. Το πρόβλημα ύδρευσης – αποχέτευσης της Λευκάδας μπορεί να λυθεί οριστικά.
 2. Ο Δήμος μηδενίζει τις δαπάνες του για την συντήρηση και λειτουργία του συστήματος.
 3. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορούν ν’ αποσβένονται κυρίως από την ορθή καταμέτρηση της κατανάλωσης και όχι από υπέρμετρες αυξήσεις της τιμής του νερού.
 4. Είναι δυνατή η εφαρμογή μιας περιβαλλοντικά ορθής πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων με ταυτόχρονη αξιοποίηση των δικών μας αποθεμάτων.
 5. Την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα εκτιμώμενα οφέλη αφορούν την:

 1. Αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης.
 2. Αναβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
 3. Διασφάλιση αποτελεσματικότητας λειτουργίας και επέκτασης του συστήματος αποχέτευσης.
 4. Εισαγωγή της λογικής δράσεων επαναχρησιμοποίησης εκροών ΚΕΛ. (βιολογικοί καθαρισμοί).
 5. Δημιουργία υποβάθρου για την περαιτέρω ανάπτυξη

  ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων στο νησί.

 6. Δημιουργία όρων οικονομικού οφέλους του Δήμου Λευκάδας με δύο τρόπους:

  α) Μηδενισμό των σημερινών δαπανών του Δήμου για έξοδα λειτουργίας & συντήρησης των δικτύων.β) Πιθανές καθαρές θετικές εισροές στην περίπτωση σημαντικής κερδοφορίας του συστήματος από την ορθή διαχείριση και την πιθανή χρήση ΑΠΕ.

Για την επίτευξη του τελικού στόχου όχημά μας είναι η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

 1. Αναβαθμίζονται οι υποδομές που θα οδηγήσουν σε επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης και διακοπών υδροδοτήσεων κατά την τουριστική περίοδο.
 2. Οι υδάτινοι πόροι προστατεύονται.
 3. Η ΕΥΔΑΠ μπορεί να προσφέρει την αναγκαία και επιζητούμενη τεχνογνωσία και τεχνική λύση.
 4. Η ΕΥΔΑΠ μπορεί να προσφέρει την εφαρμογή του διαχειριστικού της προτύπου στην ύδρευση και αποχέτευση.
 5. Η ΕΥΔΑΠ μπορεί να επιτυγχάνει την αξιοποίηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών πόρων χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, κρατώντας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την τιμολόγηση.
 6. Το έργο χαρακτηρίζεται πλέον από βιωσιμότητα σε σχέση με τα κεφάλαια που προσδιορίζεται ότι απαιτούνται.
 7. Αξιοποιείται η υψηλή και εξειδικευμένη τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς όφελος του Δήμου και των πολιτών.
 8. Επιτυγχάνεται ο μηδενισμός των δαπανών του Δήμου από υπέρμετρες δαπάνες υδροδότησης.
 9. Εγκαθίσταται ενιαία και δίκαιη τιμολογιακή πολιτική.
 10. Το έργο εξασφαλίζει τους όρους αειφορίας, σεβασμού και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
 11. Η ΕΥΔΑΠ μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας υποβάθρου για την περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων στο νησί, σε συνδυασμό και με προγραμματιζόμενα έργα στο νησί.
 12. Η ΕΥΔΑΠ μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα καθορισμού ζωνών για την μελλοντική αξιοποίηση του υπογείου υδατικού δυναμικού, υψηλής ποιότητας και μεγάλης δυναμικότητας.
 13. Τελικό αποτέλεσμα η υποβοήθηση της περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.
 14. Είναι σύστημα κοινωνικά δίκαιο (πληρώνουν όλοι ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνουν και δεν επιβάλλονται αυξήσεις που επιβαρύνουν μόνο τους συνεπείς).

Το νερό δεν έχει κόστος παραγωγής. Αυτό που κοστίζει είναι η ενέργεια, η λειτουργία του δικτύου, οι δαπάνες συντήρησης του δικτύου, οι χλωριώσεις κλπ.

ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ τους πόρους μας και τη περιουσία μας. (Νερό, αντλιοστάσια, δίκτυο κλπ). Αυτά ανήκουν στον Δήμο μας. Με την προγραμματική σύμβαση αναθέτουμε την διαχείριση του συστήματος στον ικανότερο φορέα στην Ελληνική επικράτεια.

Σήμερα καταθέτουμε για έγκριση στο σώμα ένα τιμολόγιο που είναι συγκρίσιμο και φθηνότερο από άλλο που εφαρμόζουν σήμερα υπάρχουσες Δ.Ε.Υ.Α.

Το τιμολόγιο προκύπτει από έναν αλγόριθμο αναπροσαρμογής που διασφαλίζει τους δημότες για 20 χρόνια από κάθε κίνδυνο δυσανάλογης αύξησης της τιμής του νερού από οποιοδήποτε και αν επιδιώξει κάτι διαφορετικό. Ο τρόπος υπολογισμού της μεταβολής της τιμής εξαρτάται από:

α) Την αύξηση μισθών και ημερομισθίων με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ.

β) Την μεταβολή της τιμής των αντίστοιχων Αναλυτικών Τιμολογίων για έργα Υδρευσης – Αποχέτευσης, όπως αυτή δημοσιοποιείται περιοδικά από το Υπουργείο Υποδομών.

γ) Την μεταβολή του βασικού τιμολογίου πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας €/κWh όπως αυτό ανακοινώνεται από την ΔΕΗ.

δ) Την μεταβολή του δείκτη τιμών χημικών προϊόντων όπως δημοσιοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων μερών, το όργανο διαιτησίας αποτελείται από το Ελληνικό Δημόσιο, την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και τον Δήμο Λευκάδας.

Εισηγούμαι

Την έγκριση σύναψης και της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εφαρμογής του Δήμου Λευκάδας και της ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε., όπως αυτή κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Ξ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα Ύδρευσης-Αποχέτευσης στο Δήμο διότι καμία Δημοτική Αρχή δεν είχε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Υπάρχει μια συνολική και συλλογική ευθύνη που έρχεται από μακριά και καλείται αυτό το Δ.Σ. να δώσει λύση.

Θα όφειλε η Δημοτική Αρχή να φέρει το επιχειρησιακό σχέδιο, για το οποίο είναι υποχρεωμένη. Η υφιστάμενη μελέτη της ΕΥΔΑΠ είναι περιγραφική και όχι αιτιολογική. Αν δεν συμπεριληφθεί η επέκταση του σχεδίου ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ, τότε ποιο είναι το κέρδος για τον Δήμο;

Ουδέν σταθερό στοιχείο είναι στο κοστολόγιο. Θα μπορούσε σε μία μεταβατική περίοδο τριετίας να είναι σταθερό. Επίσης, αμφιβάλλω για την εγκυρότητα των στοιχείων. Να κάνουμε διαπραγματεύσεις και από πλευράς κοστολογίου και από πλευράς συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Θεωρώ ότι η σύμβαση για 20 χρόνια είναι λεόντειος και γι’ αυτό δεν μπορώ να την ψηφίσω.

Θέλουμε την ΕΥΔΑΠ ως σύμβουλο και στρατηγικό επενδυτή και όχι ως κατοχική σύμβαση. Θα πούμε ναι στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής που θα φέρει το νοικοκύρεμα στον Δήμο.

Κ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το θέμα έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η πολιτική, η άλλη είναι τεχνική, οικονομική. Το πολιτικό θέμα δεν το ακουμπά ο Δήμαρχος. Κάνει φιλότιμη προσπάθεια να αποδείξει ορισμένα πράγματα για την οικονομική. Αν ψηφιστεί σήμερα η σύμβαση, θα είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα το κάνει.

Στη σύμβαση δεν κάνατε καμία παρατήρηση και φτιάχτηκε στα Υπουργεία, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ. Ποια παρατήρηση κάνατε σ’ αυτή τη σύμβαση; Σας λέμε ευθέως ότι παραδίδετε ένα κοινωνικό αγαθό σε επιχειρηματική δράση. Υπήρχαν τόσα άλλα πράγματα να ασχοληθούν οι επιχειρηματίες. Η απόφαση είναι ερήμην της κοινωνίας. Αυτό αποδεικνύεται.

Δείχνετε υπερβολική βιασύνη γιατί κάνετε νομικά ατοπήματα, θεσμικά καλύτερα θα έλεγα. Μου λέτε ότι γίνεται η εναλλαγή σε αρμοδιότητες φορέων όπως ο Σύνδεσμος Ύδρευσης, χωρίς ο Σύνδεσμος να έχει πάρει απόφαση. Τυγχάνει να είμαι μέλος.

Σε ποια χώρα γίνεται θεσμικά κάτι τέτοιο; Οδηγείτε σε υποθήκευση τους δημότες. Σας ρωτάω, αν ο οποιοσδήποτε που είχε ελάχιστες γνώσεις οικονομικές, αύξανε 100% μεσοσταθμικά σε σχέση μ’ αυτό που γίνεται σήμερα, τα τέλη, θα πήγαινε καλά ή κακά; Εγώ πιστεύω ότι οικονομικά θα πήγαινε καλά.

Είχατε στο πρόγραμμά σας για το ζήτημα της ΕΥΔΑΠ και δεν το είδαμε; Δέχεστε να δεσμεύεστε για 20 χρόνια; Βεβαίως, αυτό βολεύει την ΕΥΔΑΠ. Η σύμβαση είναι επαχθής. Ο Δήμος δεν έχει καμία δυνατότητα και προκαλώ τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, τα οποία σέβομαι, να πουν ποια είναι η ουσιαστική παρέμβαση που μπορεί να κάνει ο Δήμος στο θέμα του κοστολογίου που θα φέρνετε.

Η αναπροσαρμογή τελών και παγίων στη σελίδα 5 της σύμβασης γίνεται με βάση αλγόριθμο, που γνωστοποιείται στο Δήμο. Το σημείο που θα μου πείτε ότι τελεί υπό την έγκριση του Δήμου δεν έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος θα καθορίσει το κοστολόγιο. Διότι αν έρθετε σε 33 ανθρώπους μη τεχνικούς και πείτε ότι το κόστος του κυβικού πρέπει να είναι τόσο, ρωτάω:

Μπορεί ο Δημοτικός Σύμβουλος, ακόμη και ο Δήμαρχος να το αλλάξει; Όχι, βέβαια, διότι το κόστος δίνεται συγκεκριμένο με στοιχεία, κομμάτια του οποίου είναι οι παράμετροι του αλγόριθμου και που σε καμία περίπτωση η σχέση του κόστους-οφέλους δεν μπορεί να είναι ευνοϊκή για τον Δήμο.

Μιλάτε για σταδιακή αντικατάσταση των υδρομετρητών αλλά δεν ορίζετε το διάστημα που θα γίνει η αντικατάσταση. Ρωτάω γιατί δεν υπάρχει χρόνος υλοποίησης ή ρήτρα μη υλοποίησης. Γιατί μη μου απαντήσετε ότι η ρήτρα μη υλοποίησης είναι η Επιτροπή που θα πω παρακάτω. Και επειδή είπα για την Επιτροπή, να πείτε στους πολίτες ότι τρία μπορεί να είναι τα μέρη (Υπουργείο-ΕΥΔΑΠ-Δήμος) αλλά οι ψήφοι είναι 3 τα Υπουργεία, 1 η ΕΥΔΑΠ και 1 ο Δήμος.

Δεν κατάλαβα για ποιον ευνοϊκό συσχετισμό μπορούμε να μιλάμε και από πότε θα βάλουμε καπεταναίους τους όποιους εκπροσώπους του Υπουργείου της όποιας Κυβέρνησης. Εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι σ’ αυτούς τους δείκτες, που η ίδια η ΕΥΔΑΠ προτείνει να μπουν στη σύμβαση, σε περίπτωση μη υλοποίησης γιατί δεν βάζουμε ρήτρες; Με την πρόβλεψη του ειδικού τέλους ουσιαστικά ανοίγει η πόρτα να γίνονται όποια έργα, που όμως θα πέφτει το μπικικίνι από τον δημότη.

Για την τιμολογιακή πολιτική θα σας μοιράσω αναλυτικό κατάλογο για όλους τους Δήμους. Απλά ενδεικτικά θα αναφέρω ορισμένα νούμερα για να ξέρουμε και τι θα πληρώσουμε επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση είναι στον πρώην Δήμο Λευκάδας γύρω στο 70% και άνω. Στον πρώην Δήμο Καρυάς από 120% και άνω. Στον Δήμο Ελλομένου 220% και άνω, και εκεί αν υπάρχει πρόβλημα. Στον Δήμο Απολλωνίων από 110% και πάνω. Στον Δήμο Σφακιωτών από 100% και πάνω. Για τα ξενοδοχεία η επιβάρυνση είναι πάνω από 30% στον πρώην Δήμο Λευκάδας, πάνω από 30% στον πρώην Δήμο Ελλομένου, γύρω στο 50% στον πρώην Δήμο Απολλωνίων και στα ενοικιαζόμενα είναι γύρω στο 75%, στη δε αποχέτευση η επιβάρυνση της τάξης του 75%.

Πρέπει να υπάρχει κοινωνική πολιτική αλλά ο Δήμος δεν μπορεί στην πράξη να ασκήσει κοινωνική πολιτική, με βάση την παραχώρηση που κάνει και τη σύμβαση τη συγκεκριμένη.

Εμείς σας προτείνουμε να βάλετε ρήτρα στη σύμβαση ότι, εφόσον χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΥΔΑΠ, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση. Θεωρούμε ότι λύση στο αδιέξοδο, που είναι υπαρκτό, υπάρχει. Έχουμε καταθέσει επανειλημμένα πολύ συγκεκριμένη πρόταση, που έχει να κάνει με την οργάνωση και μια σειρά άλλα μέτρα που απαιτούνται, ούτως ώστε με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο να βελτιώσουμε και την είσπραξη, να εξορθολογήσουμε το σύστημα και να έρθουμε με ένα πολύ σοβαρό τρόπο και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και θεσμικά (αναφέρομαι στο ζήτημα της ΔΕΥΑ).

Εμείς αυτονοήτως το καταψηφίζουμε. Προτείνουμε εναλλακτικό δρόμο. Έχει πολλές φορές αναλυθεί και καταγραφεί με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και αυτόν λέμε να πορευτούμε.

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν η κα Π. Λάζαρη και ο κ. Δ. Γαβρίλης

Γ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Με σχέδιο και συγκεκριμένες συνθήκες η Δημοτική Αρχή παρέλυσε τα πάντα για να μας οδηγήσει στην ΕΥΔΑΠ. Η παντελής απραξία ήταν μεθοδευμένη. Η εισήγηση είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να συσκοτίσει τα πράγματα και να παραπλανήσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει πρόβλεψη μείωσης των τιμολογίων σε περίπτωση σημαντικών κερδών. Το νερό είναι το πιο βασικό κοινωνικό αγαθό και αυτό δεν μπορεί να το διαχειρίζεται άλλος εκτός από αυτόν που διαθέτει συλλογικότητα, δηλαδή ο Δήμος, το Κράτος κλπ. Καμία σχέση με την ιδιωτικοποίηση το αγαθό του νερού.

Η σύμβαση αυτή απορρίπτεται. Ο Δήμος θέλει ένα επιστημονικό τεχνικό σύμβουλο, να κάνει μια μελέτη, να παλέψει τα της υδρεύσεώς του. Να τον βρει, ας είναι και η ΕΥΔΑΠ αυτή αλλά μόνο στον τομέα ως επιστημονικό τεχνικό σύμβουλο.

ΕΛ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Δυστυχώς, βλέπουμε την πραγματικότητα μέσα από μια παραμορφωτική λογική και αυτή η λογική δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Πιστεύω ότι η σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ θα λύσει τα πολλά και σημαντικά προβλήματα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, θα προστατέψει το περιβάλλον και γι’ αυτό θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Πιστεύω ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης αυτής, θα πρέπει να παρθεί και απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Επίσης, πρέπει να αφαιρεθεί από το σημείο της σύμβασης αυτό που αναφέρεται στο κατώτερο τιμολόγιο.

Γ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει. Η Λευκάδα έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν Οργανισμό, να ελαφρύνουμε τους κατοίκους της Λευκάδας και όχι να τους επιβαρύνει.

Ν. ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σωστή διαχείριση και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τη μελέτη που υπάρχει από την ΕΕΤΑΑ.

Α. ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Έχω την αίσθηση ότι βιάζεστε να ξεφορτωθείτε την αποχέτευση και την ύδρευση της Λευκάδας. Στις 28-1-2001 κ. Δήμαρχε είχατε πεί: «ότι προτεραιότητά μας είναι η ίδρυση Δ.Ε.Υ.Α. και θα είμαι ευτυχής αν στο τέλος της τετραετίας καταφέρουμε να αυξήσουμε κατά 30% τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης». Έρχεστε μετά από 3 μήνες και συγκεκριμένα στις 13-4-2011 και μας φέρνετε το θέμα της ΕΥΔΑΠ. Να ψηφίσουμε για προγραμματισμό σύμβασης-πλαίσιο και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πότε καταλάβατε ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε την ύδρευση και την αποχέτευση στη Λευκάδα; Χωρίς καν να προσπαθήσετε. Τουλάχιστον να προσπαθούσατε κάποιο χρονικό διάστημα 5 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια και αν δεν μπορούσατε να φέρετε κάποιο αποτέλεσμα τουλάχιστον να πάμε στην …ΕΥΔΑΠ. Αυτή η ψήφιση που θα γίνει σήμερα και η απόφαση που θα πάρει το ΔΣ είναι ιστορική, θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια μετά. Γι’ αυτό εγώ θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους συναδέλφους που θα ψηφίσουν απόψε ανεξάρτητα πού ανήκει ο καθένας και σε ποια ομπρέλα ανήκει από κάτω και αν πιστεύουν και νομίζουν ότι με αυτά που ακούσανε στο Συμβούλιο απόψε, με αυτά που ακούσανε από την ΕΥΔΑΠ, τα βιβλία που μας έφερε το master plan η ΕΥΔΑΠ , ότι πρέπει να πάμε προς τα εκεί ας ψηφίσουν.

Ο καθένας μας όμως θα έχει την ευθύνη του. Είπα στην προηγούμενη τοποθέτησή μου τον Απρίλιο μήνα ότι φοβάμαι ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα υπογράψουμε τη σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ και θα γίνομαι το πειραματόζωο και αυτό είναι η πραγματικότητα. Όπως δείχνουν τα πράγματα θα είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα υπογράψουμε με την ΕΥΔΑΠ. Βρεθήκαμε εμείς που έχουμε δικό μας νερό να φλερτάρουμε με την ΕΥΔΑΠ και να δοθούμε ολοκληρωτικά βάζοντας τον 20χρονο ζυγό πάνω από το κεφάλι μας.

Δεν πιστεύω ότι έχουμε καμία σχέση εμείς με τα άνυνδρα νησιά του Αιγαίου, εμείς έχουμε νερό. Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. η οποία συστήθηκε μετά τις συζητήσεις που έγιναν και σε εμάς αλλά και στα επόμενα νησιά, δηλ. συστήθηκε νομίζω στις στις 13 Μαΐου, ενώ όλες οι κουβέντες οι οποίες είχαν γίνει στα νησιά είχαν γίνει πριν τις 13 Μαΐου, έχει μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 € και καλύπτει όλες αυτές τις μετοχές η ΕΥΔΑΠ.

Σκοπός της για μένα είναι μόνο το κέρδος. Αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι αν θα εγκατασταθεί η ΕΥΔΑΠ στη Λευκάδα και έχω κάνει μελέτη για αυτό και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν συμφέρει. Έχω κάνει υπολογισμό σε όλους τους πρώην Δήμους και σε όλα τα τιμολόγια. Κάνοντας έναν οικονομικό υπολογισμό με τα στοιχεία που μας δώσατε πριν από δύο μήνες και όχι με αυτά που μας λέει η ΕΥΔΑΠ, αγγίζει περίπου έσοδα η ΕΥΔΑΠ 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όλοι ξέρουμε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Στη δική μας περίπτωση αν ψηφιστεί γίνεται το δεύτερο. Σκοπός της ΕΥΔΑΠ είναι να μεγαλώσει το τζίρο της και να αγοραστεί από ιδιωτική εταιρεία με μεγαλύτερο αντίτιμο. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει ο όρος στη σύμβαση που να λέει ότι αν ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ θα διαλυθεί η σύμβαση.

Ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι με την εγκατάσταση της ΕΥΔΑΠ στη Λευκάδα, γίνεται υπονόμευση του τουρισμού. Αυξάνοντας το τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης αυξάνεται το κόστος των υπηρεσιών. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ έχει κάνει όλες τις προγραμματικές συμβάσεις σε όλα τα νησιά οι ίδιες συμβάσεις, μου κάνει εντύπωση ότι στην Ύδρα, αναφέρεται και αποφασίζει το ΔΣ της Ύδρας και λέει: «θα προσδιοριστούν τα έργα και ο προϋπολογισμός αυτών από την ΕΥΔΑΠ, οι πηγές χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, οι προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και το οικονομικό αντίτιμο που θα εισπράττει ως τέλος η ΕΥΔΑΠ. Η τιμολογιακή πολιτική σε ότι αφορά την τιμή κατανάλωσης του νερού θα καθορίζεται από το Δήμο Ύδρας και θα υπόκεινται σε έλεγχο από το Δημοτικό Συμβούλιο». Δηλαδή την τιμολογιακή πολιτική την καθορίζει ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι οι αλγόριθμοι.

Εγώ δεν θα ψηφίσω να έρθει η ΕΥΔΑΠ στη Λευκάδα διότι υποθηκεύεται ο Δήμος για πολλά χρόνια. Δεν θα δώσω με την ψήφο μου γη και ύδωρ στην ΕΥΔΑΠ.

Ζ. ΣΚΙΑΔΑ: Η υφιστάμενη κατάσταση είναι γνωστή από χρόνια. Η μελέτη που έγινε από την ΕΕΤΑΑ ψηφίστηκε από το Δ.Σ. το 2008. Δεν υλοποιήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Η μελέτη αυτή μας έλεγε ότι πρέπει να απασχολήσουμε μόνο στον πρώην Δήμο Λευκάδας τουλάχιστον 27 άτομα και η τιμή του κυβικού να ξεκινάει από 0,78 €/Κ.Μ. Οι περισσότερες ΔΕΥΑ είναι χρεωμένες.

Χρειαζόμαστε ένα συνεργάτη με τεχνογνωσία και να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Ελληνικής κοινωνίας, κάτι που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ. Υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί λύση βιώσιμη και οικονομική και η ΕΥΔΑΠ Νήσων είναι λύση.

Η σύμβαση που θα υπογράψουμε είναι προς το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών. Θα σταματήσει η ανασφάλεια των επαγγελματιών για το αν θα έχουν ή όχι νερό. Πρέπει να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα και το μέσο νοικοκυριό να ωφεληθεί. Η λύση της ΔΕΥΑ είναι ακριβότερη από τη σημερινή πρόταση. Πιστεύω ότι στην πορεία θα δικαιωθεί αυτή η προσπάθεια.

Ζ. ΜΙΚΡΩΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνω γιατί στη σύμβαση αυτή δεν προβλέπεται η μονομερής λύση, έστω και με αυξημένη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να μπουν κανόνες στην ύδρευση-αποχέτευση και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Δεν θα έπρεπε αυτή τη σύμβαση να τη δουν κάποιοι νομικοί, ώστε να μας πουν τις απόψεις τους;

B. ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Να μη ληφθεί απόφαση απόψε. Να ενημερωθούν οι κοινωνικοί φορείς και τα Τοπικά Συμβούλια και σε ένα μήνα να ξανάρθει για συζήτηση.

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ήδη έχουμε αργήσει να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ. Είδαμε νωρίς τα προβλήματα που υπάρχουν στην ύδρευση και γι’ αυτό έγκαιρα φέρνουμε τη σύμβαση αυτή για έγκριση από το Δ.Σ. Διαθέτουμε φέτος ένα τεράστιο ποσό από τη ΣΑΤΑ για να καλύψουμε έξοδα συντήρησης και επισκευής για το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Η πρόταση είναι μία σοβαρή πρόταση, μια πρόταση που ωφελεί τη Λευκάδα και είμαι πεπεισμένος ότι επιλέξαμε την καλύτερη λύση.

Γ. ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Το ερώτημα είναι: Θα δώσει λύση στα προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης που αντιμετωπίζει η Λευκάδα; Θα δώσει καλύτερο ποιοτικό νερό στον κόσμο της Λευκάδας και προβλέπονται κάποιες δεσμεύσεις γι’ αυτό στην προγραμματική σύμβαση;

Σε προηγούμενο Δ.Σ. ο κ.Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι, σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ ιδιωτικοποιηθεί, λύεται αυτομάτως η προγραμματική σύμβαση. Κάτι τέτοιο σήμερα δεν προβλέπεται. Σε ποια κατάσταση θα είναι ο εξοπλισμός μας μετά από 20 χρόνια; Αναφερόμαστε καθαρά σε μια ετεροβαρή σύμβαση.

Ξ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Εγώ δεν είμαι εναντίον της ΕΥΔΑΠ αλλά εναντίον των όρων που βάζει η ΕΥΔΑΠ, όρους αποδεκτούς από εμάς και την κοινωνία. Ζητάω να επαναδιαπραγματευτούμε με την ΕΥΔΑΠ σε μια συζήτηση που θα κάνουμε. Θα μας έβλαπτε μια καλύτερη τιμολόγηση;

Προτείνω να γίνει επαναδιαπραγμάτευση, να βελτιωθούν οι όροι, να μειωθεί ο χρόνος παραχώρησης.

Θέλω να προσέξετε δύο θέματα: α) αυτό με το Σύνδεσμο Ύδρευσης και την απαιτούμενη συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ και β) τις πηγές του Λούρου και τις ιδιωτικές πηγές. Αν χρειαστεί να κάνετε και ένα τοπικό δημοψήφισμα.

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Εμείς σαν παράταξη κάναμε μια σειρά παρατηρήσεις για τη σύμβαση, ακόμη και αν διαφωνούσαμε, είπαμε πολύ συγκεκριμένα για τις ρήτρες υλοποίησης που δεν μπήκανε και κατά τη γνώμη μας πρέπει να μπούνε, όταν λέει ας πούμε διασφαλίζει παροχή, πίεση, ποιότητα κ.λ.π. εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μπεί και ρήτρα σε ότι αφορά την υλοποίηση, όπως επίσης και για το ζήτημα της αποχέτευσης και για το ποσοστό κάλυψης, αναφέρομαι στο 80%, και μια σειρά άλλες πλευρές που είπα έχουν καταγραφεί οι προτάσεις.

Εμείς προτείνουμε:

1. Να διερευνήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας της ΔΕΥΑ. Αυτό έχει να κάνει με μελέτη. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε και την ανασυγκρότηση της Υπηρεσίας ως έχει, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα θα το δούμε.

2. Αξιοποίηση της μελέτης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Νομού.

3. Αντικατάσταση και επισκευή τμημάτων του αγωγού ύδρευσης από Λούρο έως Λευκάδα.

4. Εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας.

5. Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

6. Καθαρισμό όλων των δεξαμενών.

7. Καταγραφή και ξήλωμα όλων των παράνομων συνδέσεων, εμείς σας υποδείξαμε και πώς τεχνικά μπορεί να γίνει, εννοώ ότι μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο.

8. Καταγραφή όλων των καταναλωτών που δεν τους έχουμε καταγράψει.

9. Καταγραφή όλων των δικτύων και των εγκαταστάσεων που επίσης δεν τα έχουμε καταγράψει.

10. Το ζήτημα της καταβολής των οφειλών.

11. Ειδικό τιμολόγιο σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες.

12. Σταδιακή αντικατάσταση όλων των υδρομετρητών.

13. Λήψη συγκεκριμένων μέτρων που διασφαλίζουν σε συγκεκριμένα χωριά προβλήματα, π.χ. γεώτρηση στη περιοχή Καλαμιτσίου που αφορά το ζήτημα του «Καθίσματος» που επειδή δεν μας αφήνει ο ιδιώτης που είναι δίπλα πρέπει να προχωρήσουμε σε διαδικασίες, ακόμη και απαλλοτρίωσης λέω εγώ.

14. Νέες κλίμακες τιμών, νέος κανονισμός Ύδρευσης, σύνδεση τιμολογίου χρέωσης της αποχέτευσης με βάση τη κατανάλωση ύδατος.

Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος πρότεινε τα παρακάτω:

– Ευθύνη αποκλειστικής κάλυψης 100% στην ΕΥΔΑΠ του συστήματος των Βιολογικών Καθαρισμών (λειτουργούντες, βιολογικοί υπό κατασκευή και βιολογικοί που κατασκευάστηκαν).

– Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των υφιστάμενων υδάτινων πόρων του Δήμου.

– Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται απόφαση του Συνδέσμου Ύδρευσης για την παραχώρηση της χρήσης και της λειτουργίας των αντλιοστασίων και του δικτύου του Συνδέσμου. Η ιδιοκτησία των υποδομών παραμένει 100% στο Δήμο και στο Σύνδεσμο Ύδρευσης.

– Το Δ.Σ. δεσμεύεται ότι για τις περιοχές που υδροδοτούνται με φυσική ροή (Φτερνό-Χαραδιάτικα) θα επανέλθει σε άλλη συνεδρίασή του για να καθοριστεί ειδικό επιδοτούμενο τιμολόγιο.

– Εξουσιοδοτείται ο κ.Δήμαρχος για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής του Δήμου Λευκάδας και της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Υπέρ της εισήγησης, όπως συμπληρώθηκε με τις προτάσεις του κ.Δ ημάρχου, ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Κατά 9, οι κ.κ. Ξ. Βεργίνης, Γ. Μαργέλης, Θ. Καββαδάς, Ξ. Στραγαλινός, Ζ. Μικρώνης, Κ. Δρακονταειδής, Ν. Μπραντζουκάκης, Γ. Λιβιτσάνος, Γ. Αραβανής.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση σύναψης και της υπογραφής της παρακάτω προγραμματικής σύμβασης εφαρμογής του Δήμου Λευκάδας και της ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την ……… και ημέρα …….. οι παρακάτω υπογράφοντες συμβαλλόμενοι:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εν προκειμένω, εκπροσωπείται (ενδεικτική αναφορά) νόμιμα από τους:

α) Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει …….

β) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εδρεύει …….

γ) Υπουργείο Οικονομικών, που εδρεύει …….

δ) Υπουργείο Υποδομών, που εδρεύει …….

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (Ωρωπού 156, 111 46) και

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον κ ……., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …….απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. (και Εναλλακτικά στην παρούσα και κατ’ εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 100 ν. 3852/2010, άρθρο 1 παρ. 6 του νόμου 1256/1982 και άρθρο 1 παρ. 6α του ν. 2744/1999 δύναται να συμβληθεί η θυγατρική εταιρεία της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. που έχει συσταθεί με ειδικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης συμφωνίας).

3.1. O Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έχοντας υπόψιν:

Α. 1. Το Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

2. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213 Α/7-10-2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός και Ανακατανομή των Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170 Α΄/28 Σεπτεμβρίου 2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Το Π.Δ. 127/2010(ΦΕΚΑ΄214/20.12.2010) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

6. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον

Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

7. Την υπ’ αρ. Υ351/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’ 1603/11.7.2011), με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χαράλαμπου Παμπούκη.

Β. 1. Τον νόμο 3852/2010 περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τον νόμο 1068/1980 Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

3. Τον νόμο 2744/1999 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. συνομολογούν και συναποδέχονται τα κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1

Προοίμιο

1.1. Η εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού και της επεξεργασίας των παραγόμενων λυμάτων στον Δήμο Λευκάδας, συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξή τους και ταυτόχρονα υποχρέωση που θεσπίζεται από σειρά σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συνθηκών τις οποίες καλείται να εφαρμόζει το Ελληνικό Κράτος.

1.2. Ο Δήμος Λευκάδας συστήθηκε με την …….. πρόβλεψη του ν.3852/2010. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με αριθμό 110/2011 αποφασίσθηκε η επί της αρχής έγκριση συμφωνίας του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ή της θυγατρικής αυτής ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.) για την ολοκληρωμένη διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων Παραγωγής Επεξεργασίας και Διανομής Πόσιμου Ύδατος και Συλλογής και Επεξεργασίας.

1.3. Με την Προγραμματική Σύμβαση αυτή επιδιώκεται:

1.3.1. Η ταχεία υλοποίηση και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου αξιοποιώντας την μεγάλη τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

1.3.2. Η διαμόρφωση συνθηκών ενίσχυσης και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της στήριξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον Δήμο λογω της βέλτιστης λειτουργίας του συστήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης του νησιού.

1.3.3. Η απελευθέρωση σημαντικού ποσοστού των τακτικών εσόδων του Δήμου που σήμερα καλύπτουν δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος και το οποίο μπορεί να διοχετευτεί σε άλλα έργα υποδομής.

1.3.4. Η δημιουργία ενός προτύπου ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και συνολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο της σύμβασης

2.1. Αντικείμενο της παρούσης προγραμματικής σύμβασης πλαισίου είναι η εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία στον Δήμο Λευκάδας:

 • Συστήματος παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος.
 • Συστήματος συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.

2.2. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης ο Δήμος Λευκάδας συμφωνεί στην κατάργηση των Δημοτικών Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης. (σε εφαρμογή του ν.3852/2010 και της κείμενης νομοθεσίας περί ΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του ν.2744/1999) και την ανάθεση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης στην θυγατρική εταιρεία της Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. με την επωνυμία Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. η οποία κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 1 παρ. 6α και 8 νόμου 2744/1999 θα αναλάβει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

3.1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την χρηματοδότηση για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων, και ειδικά την χρηματοδότηση έργων υποδομών του συστήματος ύδρευσης-αποχέτευσης από τους πόρους και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που διαχειρίζεται καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης και την εποπτεία της συνάφειας των προτάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Λευκάδας και της Εθνικής Στρατηγικής χρηματοδοτήσεων. Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εξουσιοδοτικών διατάξεων που προβλέπονται στον ν.2744/1999 αλλά και των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση της παρούσας.

3.2. Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη υλοποίησης καθώς και την λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας. Επίσης θα έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη συντονισμού των αναβαθμίσεων του. Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. θα ασκεί τα καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας, και Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την κατασκευή κάθε έργου υποδομής.

3.3. Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρεί στην ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. καθ’ όλην την διάρκεια της σύμβασης την χρήση οικοπέδων κατάλληλων κατά θέση και έκταση για την τοποθέτηση των πάσης φύσεως αναγκαίων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης (ενδεικτικά μονάδες αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ).

3.4. Ο Δήμος Λευκάδας παραχωρεί με την υπογραφή της παρούσας στην ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. την χρήση υφισταμένων και νέων υποδομών και δικτύων των ως άνω συστημάτων, λοιπών υποδομών, μηχανημάτων και κάθε κινητού και ακίνητου μέσου για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής.

3.5. Ο Δήμος Λευκάδας παραμένει κύριος του συνόλου των παγίων εγκαταστάσεων πλην των εργοστασίων αφαλάτωσης (στο βαθμό που απαιτηθούν), τα οποία θα περιέλθουν σε αυτόν μετά την λήξη της παρούσας.

3.6. Ο Δήμος Λευκάδας εκχωρεί πλήρως την άσκηση των αρμοδιοτήτων λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης-αποχέτευσης στην εταιρεία Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για όλη την διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι – Χρηματοδότηση

4.1. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης και των προσαρτημάτων της μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς και τα κεφάλαια των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

4.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει για την δέσμευση σχετικών δαπανών από Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΠΔΕ, Κοινοτικοί Πόροι κλπ) βάσει των προβλέψεων του Επιχειρησιακού σχεδιασμού και των αναπροσαρμογών του και των σχετικών πράξεων ένταξης και ολοκληρωμένης διαχείρισης, οι οποίες αποτελούν προσάρτημα στην παρούσα σύμβαση.

4.3. Αναπόσπαστα Προσαρτήματα στην Παρούσα Σύμβαση αποτελούν 1) ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στον οποίο περιλαμβάνονται οι Παράμετροι και τα Στοιχεία της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές αυτών οι οποίες θεωρούνται γραπτές τροποποιήσεις της παρούσας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 2) η Τεχνική Αποτύπωση όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

4.4. Ο Δήμος Λευκάδας εκχωρεί με την υπογραφή της παρούσας προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε., τα προσδιοριζόμενα πάσης φύσεως, τέλη σχετικά με την ύδρευση και την αποχέτευση, από την υπογραφή της παρούσας και εντεύθεν.

4.5. Ειδικότερα ο Δήμος Λευκάδας συναινεί στην από και δια της υπογραφής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής, υποκατάστασή τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. στην είσπραξη των επιβαλλομένων τελών και αξίας καταναλισκομένου ύδατος, απ’ ευθείας από τους δημότες εκάστου συμβαλλόμενου Ο.Τ.Α.

Το ύψος των εκάστοτε τελών προσδιορίζεται δια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και υπόκειται στον ετήσιο έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Παραμέτρους και τα Στοιχεία της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναφέρονται στο προσάρτημα.

ΑΡΘΡΟ 5

Προϋπολογισμός

5.1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, πρβλέπει ότι για την Διαχείριση και Λειτουργία του συστήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας δεν προβλέπονται δαπάνες του Δήμου.

5.2. Στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό και στα στοιχεία των Παραμέτρων και Στοιχείων της Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπονται οι πιθανές υποχρεώσεις του Δήμου για σημαντικά έργα Υποδομής. Ο σχεδιασμός και η πρόβλεψη των έργων αυτών είναι ευθύνη της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και ακολουθεί τις προβλέψεις της παρούσας σύμβασης για τον τρόπο χρηματοδότησης. Η κυριότητα των έργων αυτών ανήκει στον Δήμο.

5.3 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα επικαιροποείται σε ετήσια βάση με πρόβλεψη των σχετικών ημερομηνιών ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας και θα περιλαμβάνει τις προβλέψεις και τους προϋπολογισμούς των απαιτούμενων ειδικών αναγκαίων έργων υποδομής, των συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.

5.4. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο, απολογισμό στόχων και προσαρμογή του, στην βάση των προτάσεων της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε νησιωτικού Δήμου, με προβλέψεις χρηματοδοτικών πηγών και πόρων αναγκαίων έργων υποδομής, τα οποία θα καθορίζονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια της σύμβασης

6.1. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης εφαρμογής ξεκινά από την υπογραφή τους και ορίζεται σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

6.2. Καμία τροποποίηση ή παράταση της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο πού θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, εξουσιοδοτημένους κατά τον νόμο.

6.3 Οι αναπροσαρμογές και επικαιροποιήσεις των παραμέτρων και στοιχείων του επιχειρησιακού Σχεδιασμού όπως και κάθε άλλου στοιχείου των προσαρτημάτων θεωρούνται από την ημερομηνία αποδοχής από τον Δήμο Λευκάδας και την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. αυτοδίκαια ως τροποποιήσεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7

Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης – Αρμοδιότητες

7.1. Για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των Στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από:

1. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Πρόεδρο.

2. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Αντιπρόεδρο.

3. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών.

4. Ένα εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από την Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και

5. Ένα εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από τον Δήμο Λευκάδας

7.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους ή του αναπληρωτή του στην Επιτροπή με προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο αυτής.

7.3. Η Επιτροπή θα έχει σαν σκοπό την εποπτεία του αντικειμένου της σύμβασης και την λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα πού ανακύπτει από την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης αυτής, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των όρων της σύμβασης, θα επιλύει κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα συντάσσει σχετικά πρακτικά και ετήσιο απολογισμό αξιολόγησης του αντικειμένου της σύμβασης.

7.4. Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας και των προσαρτημάτων αυτής.

7.5. Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα όταν στην σύνθεσή της μετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 8

Σχέση Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής και Προγραμματικής Σύμβασης Πλαίσιο Νήσων

8.1 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Εφαρμογής μπορεί με συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών να αποτελέσει προσάρτημα για το σύνολο των προβλεπομένων σε αυτήν, γενικότερης Προγραμματικής Συμφωνίας Πλαίσιο όπως και των προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ και άλλων εξουσιοδοτικών πράξεων και θεσμικών προσαρμογών, με αντικείμενο την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Λειτουργία των Συστημάτων Ύδρευσης-Αποχέτευσης των νησιών της Ελληνική Επικράτειας και την συμμετοχή των ως άνω συμβαλλομένων μερών αυτής και των ΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 9

Επίλυση Διαφορών-Διαιτησία.

9.1 Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. Ρητά συμφωνείται ότι οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 10

Γενικές διατάξεις:

10.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος συμφωνουμένων απάντων ως ουσιωδών, παρέχει σε καθένα από τα μέρη το δικαίωμα να υπάγει την διαφορά προς επίλυση στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας ως και να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε ζημιά τους που επέρχεται από την παραβίαση των όρων αυτής.

10.2. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας συμβάσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου συστατικού τύπου η αποδεικτικού μέσου, με ομόφωνη απόφαση των συμβαλλομένων σε αυτήν μερών.

10.3 Ειδικότερα οι αναπροσαρμογές και επικαιροποιήσεις των παραμέτρων και στοιχείων του επιχειρησιακού Σχεδιασμού όπως και κάθε άλλου στοιχείου των προσαρτημάτων θεωρούνται από την ημερομηνία αποδοχής από τον Δήμο Λευκάδας και την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., αυτοδίκαια ως τροποποιήσεις της παρούσας που παράγουν έννομο συμφέρον.

10.4. Κοινοποίηση εγγράφων θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο παρόν. Σε περίπτωση δε αλλαγής αυτών έκαστος των συμβαλλομένων υποχρεούται όπως γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος τούτο εγγράφως, άλλως η επίδοση εις την στο παρόν αναφερόμενη διεύθυνση θα αποτελεί τεκμήριο της γνώσης του ετέρου μέρους.

Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε ……. όμοια πρωτότυπα, το καθένα από …….. (….) σελίδες, τα οποία υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

1. Στοιχεία Προγραμματικής Σύμβασης

Το πλαίσιο των παραμέτρων- στοιχείων της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων, παραδοχών, προβλέψεων και διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας, όπως και τα θεσμικά ζητήματα του συστήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας, από την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προγραμματικής σύμβασης.

Α. Δεδομένα

1. Διάρκεια Σύμβασης 20 έτη.

2. Ποσοστό κάλυψης Δήμου για Ύδρευση:

a. Σε εντός σχεδίου περιοχές, εντός ζώνης και εντός σχεδίου οικισμούς αδιάλειπτη παροχή 100%, εντός τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

b. Εκτός σχεδίου οικισμούς ή μεμονωμένες εγκαταστάσεις κατόπιν συμφωνίας και με κοινοποίηση στο Δήμο

3. Ποσοστό κάλυψης Δήμου για Αποχέτευση, 80 % για τους εντός σχεδίου οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με κοινοτική οδηγία

a. Πρόβλεψη κάλυψης συστήματος αποχέτευσης σύμφωνα με σχέδιο που θα καταθέσει η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

4. Ευθύνη αποκλειστικής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης: ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. 100%

5. Επέμβαση για την αποκατάσταση βλαβών. ΕΥΔΑΠ 100%. Άμεση, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

6. Ιδιοκτησία υποδομών και Δικτύων: Δήμος και Δημόσιοι Φορείς 100%

7. Χρηματοδότηση υπολειπομένων βασικών υποδομών συστήματος ύδρευσης-αποχέτευσης: ευθύνη Δήμου.

8. Τρόποι κάλυψης της χρηματοδότησης υπολειπομένων βασικών υποδομών συστήματος ύδρευσης- αποχέτευσης

a. Ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Κοινοτικές συνδρομές, Δημόσιες Επενδύσεις.

b. Χρηματοδοτικά μέσα τύπου Jessica, ΕΤΕπ κλπ

c. Πρόβλεψη ειδικού τέλους νέων έργων, με προσδιορισμένο ύψος και περίοδο διατήρησης στην βάση προϋπολογισμού κάθε έργου ή ομάδας έργων που συμφωνείται μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ.

9. Σε υπό κατασκευή ή εξέλιξη έργα που παραλαμβάνονται από το Δήμο ενημερώνεται η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.η οποία αποφαίνεται επί της τεχνικής τους αρτιότητας και της δυνατότητας ενσωμάτωσής τους στο αντίστοιχο σύστημα.

10. Κόστος προμήθειας νερού για τον Διαχειριστή 0 €

11. Κόστος προμήθειας νερού για τον Διαχειριστή επί πηγών, γεωτρήσεων ή αγωγού Λούρου: 0€ . Το κόστος λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων του Ακτίου καλύπτεται από την ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε..

12. Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες Συντήρησης και Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης: 0%

13. Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες επέκτασης των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 100%, με τις παρακάτω προβλέψεις:

a. Ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Κοινοτικές συνδρομές, Δημόσιες Επενδύσεις.

b. Χρηματοδοτικά μέσα τύπου Jessica, ΕΤΕπ κλπ

c. Πρόβλεψη ειδικού τέλους νέων έργων, με προσδιορισμένο ύψος και περίοδο διατήρησης στην βάση προϋπολογισμού κάθε έργου ή ομάδας έργων που συμφωνείται μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ.

14. Συμμετοχή ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., στην κατασκευή νέων έργων υποδομής: 0%

15. Οι δαπάνες εκπόνησης μελετών του συστήματος δικτύου Ύδρευσης- Αποχέτευσης επιβαρύνουν ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. σε ποσοστό 100%.

Β. Παραδοχές

1. Υφιστάμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το σύστημα Ύδρευσης- Αποχέτευσης, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν. Καταργούνται.

2. Προβλέψεις Απολογισμού- Προγραμματισμού: Ετήσια, με γνωστοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Αναμορφώσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου: Ετήσια, πριν την έγκριση των βασικών ντοκουμέντων του Δήμου για εκπόνηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.

4. Δεδομένα Υπολογισμού Προϋπολογισμών Έργων: Αναλυτικά Τιμολόγια επί Άρθρων και τιμές Αγοράς, εφ’όσον είναι θεσμικά εφικτό.

5. Στοιχεία κατανάλωσης: σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο.

6. Έτος βάσης επί των υπολογισμών 2011.

7. Έτος βάσης στατιστικών δεδομένων 2001

Γ. Προβλέψεις

1. Προβλέψεις Δικαιωμάτων Δήμου για επιπλέον Δημοτικά τέλη επί των λογαριασμών Ύδρευσης- Αποχέτευσης: Στην βάση των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

2. Απόδοση στον Δήμο των εισπράξεων ειδικών Δημοτικών τελών, με εκκαθάριση επί των εισπραχθέντων τελών το αμέσως επόμενο τρίμηνο.

Δ. Δείκτες Απόδοσης ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται ότι εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης θα έχει πετύχει:

1. Παροχή νερού στο 97% των κατοίκων

2. Πίεση ικανοποιητική στο 95% του δικτύου

3. Ποιότητα νερού σε όλο το δίκτυο σε ποσοστό 99,5%

 • Οργανοληπτική 99%
 • Υγιεινολογική 100%

Ε. Δράσεις Αειφορίας

1. Εγκατάσταση σε συνεργασία με το Δήμο συστημάτων ΑΠΕ με την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

2. Δράσεις ενημέρωσης, σε συνεργασία με το Δήμο, καταναλωτών αστικών και αγροτικών περιοχών, για την εξοικονόμηση νερού, την αναγκαιότητα και τις μεθόδους εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

3. Περιορισμός στο ελάχιστο των διαρροών του συστήματος ύδρευσης

4. Μελέτη για τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση (προτεραιότητα στο ΚΕΛ Λευκάδας)

5. Άλλες δράσεις σε συνεργασία με το Δήμο με την αξιοποίηση επιδοτούμενων/συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών

ΣΤ. Οικονομικά Δεδομένα-Τιμολόγηση

1. Σταδιακή αντικατάσταση του συνόλου των υδρομέτρων με υδρόμετρα ψηφιακών μετρήσεων για την δυνατότητα τηλεμετρίας στην διαχείριση και κατανάλωση και έλεγχο του καταναλωτή επί της μεμονωμένης κατανάλωσης. Δαπάνη: 80€ ανά υδρόμετρο που βαρύνει καταναλωτή (50% της αξίας) και καταβάλλεται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις.

2. Τιμολόγηση:

 • Έκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο
 • Πάγιο τέλος ανά λογαριασμό.
 • Ελάχιστη τιμολογούμενη ποσότητα 10m3 ανά υδρόμετρο σε κάθε λογαριασμό
 • Τέλος αποχέτευσης με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια μέχρι την εγκατάσταση νέων υδρομέτρων. Στην συνέχεια τέλος αποχέτευσης σε ποσοστό 75% επί του τέλους ύδρευσης εφαρμοζόμενη σταδιακά ανά περιοχή παράλληλα με την εγκατάσταση των νέων υδρομέτρων.
 • Τέλος αποκομιδής λυμάτων βόθρων. Προσδιορισμός από ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Οικιακές καταναλώσεις.

Α’ επιλογή: Πάγιο Τέλος ανά λογαριασμό 12 €. Αρχική χρέωση (έτος βάσης 2011) σε πέντε κλιμάκια τιμολόγησης ύδρευσης, για τις καταμετρούμενες ποσότητες ανά τρίμηνο:

 • Κλιμάκιο κατανάλωσης 0-20 m3: 0,58 €/ m3
 • Κλιμάκιο κατανάλωσης 21-40 m3: 0,78 €/ m3
 • Κλιμάκιο κατανάλωσης 41-60 m3: 0,88 €/ m3
 • Κλιμάκιο κατανάλωσης 61-200 m3: 1,50 €/ m3
 • Κλιμάκιο κατανάλωσης μεγαλύτερο των 200m3: 1,80 €/ m3

Προαιρετικά ειδικά τιμολόγια (επιχειρήσεων) 1€/ m3, με ελάχιστη τιμολογούμενη κατανάλωση 80 m3/μηνα.

Ειδικό τιμολόγιο Δήμου στη χαμηλότερη κλίμακα του τιμολογίου επιλογής ανεξαρτήτως καταναλισκόμενης ποσότητας.

Κοινωνικό τιμολόγιο (ΑΜΕΑ με Αναπηρία 80%, Πολυτέκνων με τέσσερα παιδιά στην κατανάλωση πατρικής οικίας) με μείωση 50% επί του συνόλου του τιμολογίου

3. Τέλη νέων συνδέσεων:

 • Για την ύδρευση 500 € ανά σύνδεση
 • Για την αποχέτευση 900 € ανά σύνδεση

4. Τέλη επανασύνδεσης όπως προβλέπεται στο κανονισμό λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Ζ. Διαδικασίες Διαχείρισης – Λειτουργίας

1. Προγραμματική Σύμβαση Λειτουργίας, στην βάση των στοιχείων του Επιχειρησιακού Σχεδίου

2. Διαβούλευση επί αναμορφώσεων του Επιχειρησιακού σχεδιασμού, βάσει του απολογισμού, νέων δεδομένων και προβλέψεων, ετήσια.

3. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με την γνωστοποίηση θεμάτων που επιδρούν στην εξέλιξη του συστήματος (π.χ. χωροταξικός σχεδιασμός, εντάξεις σε Σχέδια Πόλεων περιοχών, αδειοδοτήσεις για εγκαταστάσεις μεγάλων καταναλωτών κλπ), ανά περίπτωση.

4. Κανονισμός λειτουργίας Συστήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λευκάδας. Εκπόνηση ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. με γνωστοποίηση στον Δήμο

5. Αναπροσαρμογή τελών και παγίων: ετησίως στην βάση ειδικού αλγορίθμου, με γνωστοποίηση στον Δήμο.

6. Ο αλγόριθμος αναπροσαρμογής του τιμολογίου πόσιμου νερού βασίζεται σε πέντε παραμέτρους με αντίστοιχη συνεισφορά – βαρύτητα στο τελικό ποσοστό αναπροσαρμογής. Κάθε παράμετρος συνδέεται με ένα εξωτερικό – ουδέτερο δείκτη ο οποίος εισάγεται στην εξίσωση για υπολογισθεί η τελική ετήσια αναπροσαρμογή.

7. Η συνάρτηση υπολογισμού της αναπροσαρμογής του τιμολογίου (τιμές κλιμακίων και πάγιο) έχει ως εξής:

Αναπροσαρμογή τιμής (%) = A * K 1+ Β*Κ2 +Γ*Κ3 +Δ*Κ4+ Ε*Κ5 , όπου

Παράμετρος Α: «Προσωπικό»

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στη διαχείριση του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης.

Βαρύτητα Κ1= 27%

Εξωτερικός δείκτης προσδιορισμού του Α: Η αύξηση μισθών και ημερομισθίων με βάση Εθνική Συλλογική Σύμβαση της ΓΣΕΕ.

Παράμετρος Β: «Τακτές συντηρήσεις»

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται με διενέργεια των έργων τακτικής συντήρησης των μερών του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης.

Βαρύτητα Κ2= 35%

Εξωτερικός δείκτης προσδιορισμού του Β: Η μεταβολή τιμής των αντίστοιχων Αναλυτικών Τιμολογίων για Έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, όπως αυτή δημοσιοποιείται περιοδικά από το Υπουργείο Υποδομών.

Παράμετρος Γ: «Ενέργεια»

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται με την ανάλωση ενέργειας σε λειτουργικά μέρη του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης.

Βαρύτητα Κ3=22%

Εξωτερικός δείκτης προσδιορισμού του Γ: Η μεταβολή βασικού τιμολογίου πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) όπως αυτό ανακοινώνεται από την ΔΕΗ.

Παράμετρος Δ: «Πρώτες ύλες»

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται με την ανάλωση Α υλών και χημικών ουσιών στις εγκαταστάσεις του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης.

Βαρύτητα Κ4=7%

Εξωτερικός δείκτης προσδιορισμού του Δ: Η μεταβολή δείκτη τιμών χημικών προϊόντων όπως δημοσιοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Παράμετρος Ε: «Αποσβέσεις»

Περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή της δαπάνης εκτέλεσης των συμφωνημένων, κατά την υπογραφή της σύμβασης έργων,

Βαρύτητα Κ5=9%

Εξωτερικός δείκτης προσδιορισμού του Ε: Η μεταβολή τιμής των Αναλυτικών Τιμολογίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης όπως αυτή δημοσιοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών.

Το τιμολόγιο έναρξης, που περιέχεται στην προγραμματική σύμβαση, αποτελεί το κατώτερο τιμολόγιο που θα εφαρμοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η. Θεσμικά Ζητήματα

1. Εκχώρηση δικαιώματος είσπραξης τελών στην ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

2. Διαιτησία μετά από την οριστικοποίηση διαφωνίας Δήμου και ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., Επιτροπή Διαιτησίας αποτελούμενη από τα μέλη της διοίκησης της προγραμματικής συμφωνίας (Δημόσιο, Δήμος, ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.)

3. Αστικές ευθύνες επί της λειτουργίας του Συστήματος, μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής. ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. 100%

4. Ευθύνες αδειοδοτήσεων, συνδέσεων, νομιμότητας λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 100%

5. Πρόβλεψη αξιοποίησης Εξειδικευμένου Προσωπικού Δήμου στην Ύδρευση και Αποχέτευση, με εξειδίκευση προβλέψεων της προγραμματικής συμφωνίας για τους όρους απασχόλησης.

Επιπλέον το Δ.Σ. αποφασίζει:

– Ευθύνη αποκλειστικής κάλυψης 100% στην ΕΥΔΑΠ του συστήματος των Βιολογικών Καθαρισμών (λειτουργούντες, βιολογικοί υπό κατασκευή και βιολογικοί που κατασκευάστηκαν).

– Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των υφιστάμενων υδάτινων πόρων του Δήμου.

– Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται απόφαση του Συνδέσμου Ύδρευσης για την παραχώρηση της χρήσης και της λειτουργίας των αντλιοστασίων και του δικτύου του Συνδέσμου.

Η ιδιοκτησία των υποδομών παραμένει 100% στο Δήμο και στο Σύνδεσμο Ύδρευσης.

– Το Δ.Σ. δεσμεύεται ότι για τις περιοχές που υδροδοτούνται με φυσική ροή (Φτερνό-Χαραδιάτικα) θα επανέλθει σε άλλη συνεδρίασή του για να καθοριστεί ειδικό επιδοτούμενο τιμολόγιο.

– Εξουσιοδοτείται ο κ.Δήμαρχος για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής του Δήμου Λευκάδας και της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Ζ.Μικρώνης, Ν.Μπραντζουκάκης και Σ.Καρβούνης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 303/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη


Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.