Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Προγράμμα ΠΙΝ 2012 – 2014 | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Σεπ 29th, 2012

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Προγράμμα ΠΙΝ 2012 – 2014

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη χρονική περίοδο 2012 – 2014.

Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, ενώ την αναλυτική παρουσίασή του έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν., Γιάννης Μαλακάσης.

Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ 2012 – 2014, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 74754/30.12.2010 και την παράγραφο α του άρθρου 174 Ν3852/2010, ολοκληρώνεται με την έγκρισή του από την Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια την ψήφισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των σχετικών συζητήσεων / διαβούλευσης, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, υποβάλλεται προς έγκριση το τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και στον Οικονομικό Προγραμματισμό της ΠΙΝ της περιόδου 2012 – 2014.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΠΙΝ έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 19ης Δεκεμβρίου 2011.

Στη συνέχεια, με βάση την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε Μέτρα, Επιχειρησιακούς Στόχους και Ενδεικτικές Κατηγορίες δράσεων, οι επιμέρους Διευθύνσεις της ΠΙΝ ανά Περιφερειακή Ενότητα διατύπωσαν τις αρχικά προτεινόμενες δράσεις και έργα προς επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Κατά την διαδικασία μάλιστα αυτή, συμπληρώθηκαν και εμπλουτίστηκαν οι Επιχειρησιακοί Στόχοι και οι Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων, σύμφωνα με τις επιμέρους ανάγκες και προτεραιότητες.

Το περιεχόμενο των ανωτέρω δράσεων και έργων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), συγκεντρώθηκε, ομαδοποιήθηκε και ομογενοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μετά τις απαραίτητες διορθώσεις από τις αρμόδιες Διευθύνσεις αποτέλεσε τη βάση για την διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΠΙΝ για την περίοδο 2012 – 2014.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιείται μέσα από Ετήσια Προγράμματα Δράσης

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας θα πραγματοποιείται μέσα από Ετήσια Προγράμματα Δράσης, τα οποία θα αποτελούν ουσιαστικά την εξειδίκευση – επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις επαρκώς τεκμηριωμένες προτεραιότητες, καθώς και τους ετήσια διαθέσιμους πόρους, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Διοίκησης της Περιφέρειας.

Επίσης, προσδιορίστηκαν ειδικά κριτήρια αξιολόγησης του βαθμού προτεραιότητας των επί μέρους αρχικά προτεινόμενων δράσεων και έργων, για την ένταξή τους στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, και εξειδικεύθηκε η μεθοδολογία εφαρμογής τους.
Επισημαίνεται ότι, στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προγραμματισμός των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και να περιλαμβάνονται νέες δράσεις, εφόσον εντάσσονται στην στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΠΙΝ.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων της ΠΙΝ για την περίοδο 2012 – 2014, ανά κατηγορία πηγών χρηματοδότησης ήτοι:

  • Τους ΚΑΠ και τους ίδιους Πόρους της ΠΙΝ
  • Τους πόρους του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ
  • Τους πόρους των Συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων (ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας κλπ).

Για την εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων λήφθηκαν υπόψη:

α. Οι προβλεπόμενες ετήσιες εισροές ΚΑΠ και ιδίων πόρων, για το 2012, καθώς και τα αδιάθετα υπόλοιπα των προηγούμενων ετών

β. Τα εγκεκριμένα Έργα του ΠΔΕ, και τα προταθέντα έργα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κέρκυρας

γ. Τα ενταγμένα και τα προς ένταξη έργα των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, Τομεακά, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας) με βάση τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από τα Προγράμματα αυτά, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα των Υπηρεσιών της ΠΙΝ.

Με βάση τα συνολικά προβλεπόμενα αυτά έσοδα, καθώς και την σχετική ενδεικτική κατανομή των προτεινόμενων έργων και δράσεων, διαμορφώθηκε ο Οικονομικός Προγραμματισμός της Περιόδου 2012 – 2014 ανά Άξονα και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τέλος, καταρτίστηκε πλέγμα δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των δράσεων, καθώς και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος η Περιφέρειά μας αποκτά ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων, κατά την τρέχουσα διοικητική περίοδο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Έγκαιρη και ορθολογική επικαιροποίηση του Σχεδιασμού με βάση τις αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος

Μάλιστα, στο σημερινό ιδιαίτερο ευμετάβλητο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται από την παρατεταμένη ύφεση και τις πιεστικές υποχρεώσεις προσαρμογής της δημοσιονομικής λιτότητας, η ύπαρξη σαφώς προσδιορισμένης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, επαρκώς τεκμηριωμένης από αξιόπιστα και επίκαιρα δεδομένα, και υποστηριζόμενης από αξιόπιστο και έμπειρο μηχανισμό σχεδιασμού κατάλληλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της Περιφέρειάς μας, ώστε να διασφαλίζεται:

  • η έγκαιρη και ορθολογική επικαιροποίηση του Σχεδιασμού με βάση τις αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος
  • η στοχευμένη εξειδίκευση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού σε ώριμα έργα και δράσεις, για την αντιμετώπιση τόσο των προγραμματικών προτεραιοτήτων της ΠΙΝ, όσο και των έκτακτων και ειδικού χαρακτήρα αναγκών των πολιτικών και των επιχειρήσεών της
  • η υποστήριξη της λήψης των κατάλληλων αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (επίτευξη των κρίσιμων στόχων με το μικρότερο δυνατό κόστος).
    Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ι.Ν., στην συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου, ενέκρινε το συνημμένο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Κάντε κλικ για:
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2. Έκθεση Τήρησης διαδικασιών

(Από Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακό Συμβούλιο – 29 Σεπτεμβρίου 2012)Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.