Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Αυγ 5th, 2022

Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022, στις 12:00, στο Διοικητήριο, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα για παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 227/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου – Μεταβατική Έδρα Λευκάδας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας κατά τη συζήτηση της από 28.05.2022 (αρ. καταχ. ΠΡ54/9-6-2022) προσφυγής του Α.Τ. κλπ κατά του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2022. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 107/2022 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Α΄ εξάμηνο έτους 2022. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Eurobank A.E. για τις ανάγκες της υπηρεσίας online πληρωμών IRIS από τη ΔΙΑΣ ΑΕ – Ορισμός εξουσιοδοτημένων προσώπων για την υπογραφή της σύμβασης, για την κίνηση και την πρόσβαση στον λογαριασμό. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Eurobank A.E.για τις ανάγκες της υπηρεσίας είσπραξης οφειλών μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου (e-pos)- Ορισμός εξουσιοδοτημένων προσώπων για την υπογραφή της σύμβασης, για την κίνηση και την πρόσβαση στον λογαριασμό. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Λευκάδας στην ALPHA ΒΑΝΚ πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών με την alpha bank και εξουσιοδότησης υπαλλήλων του Δήμου, ως χρήστες των υπηρεσιών e-banking της alpha bank. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 120.000,00 ευρώ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3.404.524,00 € χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 16m3 με γερανό. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού 378 820,00€ με το Φ.Π.Α.24%. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγίας Μαρίνας – Αγίου Ιωάννη και οδού Σβορώνου», προϋπολογισμού 483.870,97 €. Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 372.000,00€ με Φ.Π.Α με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185317. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ», με προϋπολογισμό 212.000,00 € με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189288. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της υπ” αρ. 328/2022 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ». Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>