Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τον πεζόδρομο του Αγίου Νικήτα π/υ 322.580,64 € χωρίς ΦΠΑ | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μάι 10th, 2024

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τον πεζόδρομο του Αγίου Νικήτα π/υ 322.580,64 € χωρίς ΦΠΑ

41307566552_6a8770060e_o

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 322.580,64 € χωρίς ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. ΔΕΝ προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από του οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-05-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ως
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-05-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26453-60528 ή 60529, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία – κα. Μαρία Τριτσαρώλη, κα. Γράψα Γεωργία.

Δες εδώ αναλυτικά την περίληψη της προκήρυξηςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>