Η Μονή Φανερωμένης για την εκλογή ισόβιου Ηγούμενου Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Μαρ 13th, 2018

Η Μονή Φανερωμένης για την εκλογή ισόβιου Ηγούμενου

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργανώσεως, Διοικήσεως και Λειτουργίας της Μονής

10_eklogi_igoymenou_FaneromenisO νεοεκλεγείς Ηγούμενος π. Νικηφόρος Ασπρογέρακας

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόφιλου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του εγκεκριμένου από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Φεβρουάριος 2018) Εσωτερικού Κανονισμού της Ιεράς Μονής Φανερωμένης, διεξήχθησαν την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και ώρα 12 π.μ. στο Καθολικό της Ιεράς Μονής, κεκλεισμένων των θυρών, οι εκλογές για την ανάδειξη ισόβιου Ηγουμένου.

Άπαντες οι εγγεγραμμένοι αδελφοί της Ιεράς Μονής προσήλθαν στην εκλογική διαδικασία και κατόπιν καταμετρήσεως των ψήφων από την αρμόδια εφορευτική επιτροπή εξελέγη παμψηφεί ισόβιος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδος ο Ιερομόναχος π. Νικηφόρος Ασπρογέρακας.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε Ευχαριστήριος Δοξολογία, χοροσταντούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, παρουσία του Ιερού κλήρου, του νεοκλεγέντος Ηγουμένου, των αδελφών της Ιεράς Μονής, του Βουλευτή Λευκάδας κ. Αθανασίου Καββαδά και πλήθους πιστών που ανέμεναν το αποτέλεσμα έξω από το Καθολικό της Μονής.

Μέλος της εφορευτικής επιτροπής ανέγνωσε το πρακτικό ψηφοφορίας και στη συνέχεια ο νεοεκλεγείς Ηγούμενος απηύθυνε σύντομο ευχαριστήριο χαιρετισμό.

Ο Σεβασμιώτατος προσέφερε ως ευλογία στο τέλος της Ακολουθίας επιστήθιο Σταυρό στον νεοεκλεγέντα Ηγούμενο, ευχόμενος πάντα ΑΞΙΟΣ στα Ηγουμενικά του καθήκοντα.

Η σύναξη ολοκληρώθηκε με τη παράθεση μοναστηριακής τράπεζας όπως ορίζει το Μοναστηριακό τυπικό».

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργανώσεως, Διοικήσεως και Λειτουργίας της Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος που εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος απαρτίζεται από 25 άρθρα και μεταξύ άλλων αναφέρει:

Άρθρον 1 (Ίδρυσις – Σύστασις – Σφραγίς), παρ. 1: Η Ίδρυσις της εν Λευκάδι Ιεράς και Σεβασμίας Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης (ή Πεφανερωμένης), καλύπτεται από την αχλύν του χρόνου, ιστορικαί όμως πηγαί μαρτυρούν αυτήν λειτουργούσαν προ του 1600 και εξακολουθεί άχρι του νυν λειτουργούσα ως ανδρώα Κοινοβιακή Μονή συμφώνως προς τα υπό των Ιερών Κανόνων και των Μοναστικών παραδόσεων και θεσμίων οριζόμενα.

Άρθρον 1, παρ. 3: Η Ιερά Μονή αποτελεί Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977, τελεί δε υπό την πνευματικήν εποπτείαν και κανονικήν δικαιοδοσίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης, συμφώνως ταις διατάξεσι της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 590 (Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος) και του Κανονισμού 39 (1972) (Περί των Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων).

Άρθρον 3 (Κανονικαί Δικαιοδοσίαι Μητροπολίτου). Ο Επίσκοπος το ορατόν σημείον της οργανικής ενότητος της Εκκλησίας του Χριστού, εις τον οποίον η Αδελφότης οφείλει να αποδίδη την προς το αξίωμα αυτού αρμόζουσαν τιμήν και τον προσήκοντα σεβασμόν, έχει, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τους Ιερούς Κανόνας, τας κάτωθι δικαιοδοσίας:

α) Μνημονεύεται εν πάσαις ταις εν τη Ιερά Μονή τελουμέναις Ιεραίς Ακολουθίαις, συμφώνως τη κανονική της Εκκλησίας τάξει.

β) Ασκεί την ανωτάτην πνευματικήν εποπτείαν επ΄ αυτής πατρικώς και προστατευτικώς και παρακολουθεί την ομαλήν κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας λειτουργίαν αυτής.

γ) Χειροτονεί τον εκλεγέντα υπό της Αδελφότητος Ηγούμενον, εγκαθιδρύων αυτόν δι΄ ειδικής εκκλησιαστικής τελετής.

δ) Παρέχει την κανονικήν έγκρισιν και ευλογίαν δια την κουράν των δοκίμων μοναχών, κατόπιν προτάσεως του Ηγουμενοσυμβουλίου και τελεί αυτάς είτε αυτοπροσώπως είτε δια του Ηγουμένου της Ι. Μονής.

ε) Τελεί τας χειροτονίας των υπό του Ηγουμενοσυμβουλίου προτεινομένων υποψηφίων κληρικών – μελών της Αδελφότητος.

στ) Ανακρίνει τα κανονικά παραπτώματα των εν τη Ιερά Μονή διαβιούντων αδελφών.

ζ) Χορηγεί έγγραφον άδειαν εις τον Ηγούμενον δια τας εκτός της Ι. Μητροπόλεώς του μεταβάσεις αυτού.

η) Ελέγχει την νομιμότητα της οικονομικής διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής, εγκρίνων κατ΄ έτος τον Οικονομικόν Προϋπολογισμόν και τον Απολογισμόν εσόδων και εξόδων της Ιεράς Μονής.

Άρθρον 4 (Όργανα Διοικήσεως). Όργανα διοικήσεως της Ιεράς Μονής είναι: 1. Ο Ηγούμενος 2. Το Ηγουμενοσυμβούλιον 3, Η σύναξις της Αδελφότητος.

Άρθρον 7 (Εκλογή Ηγουμένου). 1. Εάν η Ιερά Μονή έχη πέντε (5) αδελφούς ή πλείονας εγγεγραμμένους εις το Μοναχολόγιον αυτής, ο Ηγούμενος καθίσταται δι΄ εκλογής εκ των ιερομονάχων αδελφών της Ι. Μονής ή, ελλείψει τοιούτων, εκ των μοναχών αυτής. Οι εγγεγραμμένοι εν των Βιβλίω Μοναχολόγιου αδελφοί κέκτηνται πλήρως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ανεξαρτήτως του χρόνου αποκάρσεως αυτών. Άλλως, διορίζεται εκ των εγκαταβιούντων υπό του Μητροπολίτου, κατά εν τω Ν. 590/1977 προβλεπόμενα και ο διορισμός του ισχύει μόνον εφ΄ όσον οι αδελφοί τυγχάνουν ολιγώτεροι των πέντε (5).

2. Ο ουτωσί εκλεγείς Ηγούμενος είναι ισόβιος (άρθρον 39 παρ. 4-6 Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»), έστω και αν ο αριθμός των εγκαταβιούντων μοναχών μειωθή κάτω των πέντε (5). Του αξιώματος αυτού δύναται να αποστερηθή μόνον συνεπεία αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως Εκκλησιαστικού δικαστηρίου.

Άρθρον 22 (Περί Μετοχίων). 1. Η Ιερά Μονή κέκτηται τα κάτωθι Μετόχια: α) Αναλήψεως του Κυρίου, Φρυνίου Λευκάδος, β) Παναγίας εις Κήπους, Καλαμιτσίου, γ) Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, άνωθεν της Μονής, δ) Μεταμορφώσεως του Σωτήρως εις Κατωμέριον Μεγανησίου, ε) Ευαγγελιστρίας ή Κόκκινης Εκκλησιάς.

Δες εδώ ολόκληρο τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργανώσεως, Διοικήσεως και Λειτουργίας της Μονής όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος), Έτος 95, τεύχος, Φεβρουάριος 2018 (Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και ο Κανονισμός λειτουργίας Σχολής Ιεροψαλτών Βυζαντινής Μουσικής «Ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός» της Μητρόπολης Λευκάδος).Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
    
     


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.