Ο Δήμος Λευκάδας για την «υπόθεση της Πλατείας 8ης Μεραρχίας και των παρόδων» Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Κυ, Μαρ 17th, 2019

Ο Δήμος Λευκάδας για την «υπόθεση της Πλατείας 8ης Μεραρχίας και των παρόδων»

8ης Μεραρχίας - Google

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας:

«Με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργούνται από την περίφραξη, εκ μέρους των ιδιοκτητών, της πλατείας και των περιμετρικών οδών στην οδό 8ης Μεραρχίας, θέλουμε να ενημερώσουμε αναλυτικά για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από την παρούσα Δημοτική αρχή, για την επίλυση ενός προβλήματος που αποτελεί «αγκάθι» για την πόλη εδώ και 50 περίπου χρόνια.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το σχέδιο πόλεως Λευκάδας στο οποίο εντάσσεται η πλατεία 8ης Μεραρχίας και οι περιμετρικοί αυτής δρόμοι, εγκρίθηκε με το Β.Δ.6-10-1949/ΦΕΚ 275 Α749 και το Β.Δ.5-5- 1959/ΦΕΚ 87 Α759) και η εφαρμογή του διέπεται από τις διατάξεις του από 17-7-1923 Ν.Δ. (ΦΕΚ 227 Α716-8-1923), του Ν.5269/1931 (ΦΕΚ 274 Α714-8-1931) και του από 7-5-1936 Β.Δ. (ΦΕΚ 205 Α713-5-1936).

2. Οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πλατείες) άρχισαν να διανοίγονται από την δεκαετία του 1950 και προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 διανοίχτηκαν και αποδόθηκαν σε κοινή χρήση η πλατεία 8ης Μεραρχίας και οι περιμετρικοί αυτής δρόμοι.

3. Στην περιοχή αυτή βρισκόταν και η ιδιοκτησία κληρονόμων Ε. και Θ. Σταματέλου αρχικού εμβαδού 7.026,95 τ.μ., η οποία μετά την διάνοιξη των δρόμων και της πλατείας έγινε δυνατόν να κατατμηθεί σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις σε πολλά μικρότερα οικόπεδα τα οποία πουλήθηκαν και οικοδομήθηκαν, αξιοποιήθηκαν δηλαδή πλήρως χάρις στην απόδοση των ρυμοτομούμενων τμημάτων σε κοινή χρήση. Χωρίς τη διάνοιξη των κοινόχρηστων χώρων δεν θα ήταν πολεοδομικά επιτρεπτή η οικοδόμησή τους. Δηλαδή η αρχική ενιαία ιδιοκτησία απέκτησε μία τεράστια υπεραξία λόγω της ένταξής της στο σχέδιο πόλεως και της διάνοιξης των δρόμων και της πλατείας.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1337/83 «Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων και που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμία αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας». Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος Λευκάδας θεωρούσε (κατά το παρελθόν) ότι δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στους εν λόγω ιδιοκτήτες.

5. Κατόπιν προσφυγής των ενδιαφερομένων στα πολιτικά δικαστήρια, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 130/2013 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με την οποία οι ιδιοκτήτες της έκτασης των 7.026,95 τ.μ., αναγνωρίσθηκαν συγκύριοι ρυμοτομούμενων τμημάτων συνολικής έκτασης 2.600,00 τ.μ. και υποχρεώνονταν ο Δήμος Λευκάδας να αποδώσει στους ενάγοντες τη νομή και κατοχή των τμημάτων αυτών.

6. Εν τω μεταξύ ο Δήμος Λευκάδας είχε ήδη αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σε ιδιώτη μελετητή για την σύνταξη της προβλεπόμενης από το νόμο πράξης αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας, ώστε να υπολογισθεί και καταβληθεί η προσήκουσα αποζημίωση στους δικαιούχους, εφόσον δικαιωθούν από τα δικαστήρια.

7. Οι ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ακινήτων γνώριζαν για την ανάθεση αυτής της μελέτης και συμμετείχαν σε όλη την εξέλιξη της διαδικασίας, προσερχόμενοι αυτοπροσώπως ή μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Νικολάου Χριστόπουλου στην υπηρεσία και στον Δήμαρχο, εκφράζοντας τις όποιες αντιρρήσεις τους και ζητώντας την επίσπευση και ολοκλήρωση της πράξης αναλογισμού.

8. Με την ολοκλήρωση της μελέτης συντάχθηκε η με αρ. πρωτ. οικ.512/φ/5.32/5-1-2017 υπ΄ αριθμ. 1/2017 «Πράξης τακτοποίησης, προσκυρώσεως και αναλογισμού, αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών επί της δημοτικής πλατείας, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου – Τομέας III», και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες, οι οποίοι άσκησαν ένσταση ως είχαν νόμιμο δικαίωμα.

9. Με την ένσταση, ζητούσαν, αφ’ ενός την διόρθωση κάποιων ονομάτων ιδιοκτητών και αφετέρου να αποζημιωθούν για το σύνολο της αναφερόμενης στην απόφαση του δικαστηρίου έκτασης των 2.600 τ.μ., ενώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς της πράξης αναλογισμού δικαιούνται αποζημίωση μόνο για 1.492,19 τ.μ., καθόσον για την υπόλοιπη έκταση έχουν υποχρέωση αυτοαποζημίωσης κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

10. Η ένσταση διαβιβάστηκε από την Πολεοδομία (ΥΔΟΜ) Λευκάδας μαζί με την πράξη αναλογισμού στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για έλεγχο και κύρωση και στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 10162/4360/6-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ένσταση ως προς τα ονόματα των ιδιοκτητών και απορρίφθηκε ως προς την προς αποζημίωση έκταση. Με την ίδια απόφαση, κυρώθηκε η υπ’ αριθμ.1/2017/6-6-2018 πράξη αναλογισμού, όπως είχε αποσταλεί από την Πολεοδομία Λευκάδας.

11. Κατά της απόφασης αυτής οι ενδιαφερόμενοι είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, πράγμα το οποίο έπραξαν στις 10-7-2018. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε σιωπηρά λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης αποκλειστικής δίμηνης προθεσμίας, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 177024/28-9- 2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με το οποίο ενημερώνεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος Νικόλαος Χριστόπουλος ότι «Κατά της σιωπηρής απόρριψης έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων». Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν στις 5/11/2018 προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της οποίας η εκδίκαση εκκρεμεί.

12. Προηγουμένως και μετά την κύρωση της πράξης αναλογισμού, ο Δήμος Λευκάδας είχε αποστείλει μέσω της Πολεοδομίας (ΥΔΟΜ) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.11818/Φ.5.40/11-6-2018 έγγραφο προς την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.2882/01 για την εκτίμηση της αξίας της προς αποζημίωση απαλλοτριωμένης έκτασης. Τελικά η αξία του ακινήτου καθορίστηκε από την επιτροπή.

13. Στη συνέχεια ο Δήμος Λευκάδας υπέβαλε δια της Νομικού του Συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας την από 28-2-2019 αίτηση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ως άνω έκταση των 1.492,19 τ.μ. και αναμένεται η εξέταση του αιτήματος μέσα στον Απρίλιο.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Από όλο το ιστορικό της υπόθεσης, γίνεται φανερό ότι ο Δήμος Λευκάδας έχει προβεί, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση των δικαιούχων, οι οποίοι είχαν αποδεχθεί την όλη διαδικασία και συμμετείχαν σε αυτή. Προτίθεται δε να ολοκληρώσει την δρομολογημένη διαδικασία και να καταβάλει στους ιδιοκτήτες, την όποια αποζημίωση αποφασίσουν τα αρμόδια δικαστήρια.

Οι ιδιοκτήτες, μετά την εξάντληση της διοικητικής διαδικασίας και παράλληλα με την εκκρεμούσα προσφυγή τους στο ΣτΕ, προσπαθούν να εφαρμόσουν το δεύτερο μέρος του διατακτικού της υπ” αριθμ.130/2013 απόφασης Εφετείου Δυτ. Στερεάς Ελλάδας, ως προς την απόδοση σε αυτούς της νομής και κατοχής των 2.600,00 μ2. Στην ουσία ερμηνεύουν διαφορετικά την δικαστική απόφαση, ως προς την επιφάνεια γης, για την οποία δικαιούνται αποζημίωση και επιδιώκουν την κατάληψη τεσσάρων δρόμων και μίας πλατείας στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, αποκλείοντας την πρόσβαση πεζών και οχημάτων σε ζωτικούς κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.

Ως Δήμος, οφείλουμε να επισημάνουμε τις ακόλουθες πολύ σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις από τον αποκλεισμό των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων:

 • Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων.
 • Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση.
 • Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.
 • Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να προσεγγίσει την περιοχή πυροσβεστικό όχημα.
 • Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να προσεγγίσει την περιοχή ασθενοφόρο, δυσκολεύοντας παραλλήλως και την λειτουργία του Νοσοκομείου Λευκάδας.
 • Οι πολίτες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ιατρεία, φροντιστήρια, γραφεία και διάφορα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή.
 • Δημιουργείται πρόβλημα στους πολίτες που διαμένουν στην περιοχή.
 • Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στον κεντρικότερο περιφερειακό οδικό άξονα της πόλης (8ης Μεραρχίας) και στον κεντρικότερο κάθετο οδικό άξονα της περιοχής Νεάπολης (Λόρδου Βύρωνος), αλλά και στους δευτερεύοντες παράπλευρους δρόμους (Κολοκοτρώνη & Καραϊσκάκη), δημιουργεί μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα, με τεράστιες συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία της πόλης.

Περιφράσσοντας το συγκεκριμένο σημείο, δείχνουν ότι δεν κατανοούν τις συνέπειες όλων των παραπάνω και αποδεικνύουν την κακή τους πρόθεση, απέναντι σε μια Δημοτική Αρχή που ολοκλήρωσε εντός της θητείας της όλες τις διαδικασίες οι οποίες καθόρισαν και την αποζημίωσή τους, ανεξαρτήτως αν οι ίδιοι δεν την αποδέχονται (είναι δικαίωμά τους, γι’ αυτό προσέφυγαν και στο ΣτΕ). Προφανώς δεν αντιλαμβάνονται, παρότι επανειλημμένως τους έχει γίνει σαφές, ότι:

Από τη στιγμή που η Πολεοδομία θεωρεί ότι η πράξη αναλογισμού είναι ορθή (κυρώθηκε άλλωστε από την Περιφέρεια), δεν μπορεί να ακυρωθεί και να συνταχθεί καινούργια, όπως ζητούν οι ιδιοκτήτες, παρά μόνο εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει διαφορετικά.

Άρα ουδείς Δήμαρχος ή Πολεοδομική Υπηρεσία θα μπορούσε να κάνει δεκτές και να πληρώσει τις όποιες οικονομικές απαιτήσεις τους, καθότι θα αντιμετώπιζε άμεσα την κατηγορία παράβασης καθήκοντος και απιστίας προς το Δημόσιο.

Συμπερασματικά η επιχειρούμενη από τους ιδιοκτήτες κατάληψη των κοινοχρήστων τμημάτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 130/2013 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, δεν μπορεί να αποφέρει σε αυτούς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της αποζημίωσής τους για 2.600 τ.μ.. Το μόνο που πετυχαίνει είναι δημιουργεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα στη λειτουργία της πόλης, ανατρέποντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό και όλες τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, οι πολίτες ας κρίνουν, τι έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή (και) για το συγκεκριμένο πρόβλημα.»


Displaying 5 Comments
Have Your Say
 1. Σε ένα χωριό σε έναν κήπο για να επιτραπεί η αρτιότητα του για την οικοδόμηση, ο ΓΟΚ απαιτεί την διαπλάτυνση του έμπροσθεν δρόμου – σε βάρος του οικοπέδου- και καλά κάνει.Κατόπιν το οικόπεδο θάναι οικοδομήσιμο και αξιοποιήσιμο οικονομικά.
  Για να πουληθούν τα οικόπεδα στην εν λόγω περιοχή της πόλης της Λευκάδος ( την όψιμα περιφραγμένη με αυτοκίνητα και κορίνες ), ο ΓΟΚ μπορεί να απαιτούσε κάτι αντίστοιχο΄, για την υπεραξιωσή τους μέσω οικοδομήσεώς των.
  Γιατί ζητιέται εκ των υστέρων η αποζημίωση ??? Η υπεραξία που χρόνια προέκυψε για τους εκάστοτε ιδιοκτήτες διαχρονικά δεν ήταν πληρωμή.
  Αν έμενε η έκταση χωρίς την εισφορά σε γή θα δημιουργείτο οικιστική και εμπορική αξία???
  Το θέμα δεν εφάπτεται καθόλου με την δημοτική διαχρονικά διαχείρηση. Είναι θέμα κράτους.
  Και το κράτος μπορεί και πρέπει να λύσει το θέμα.
  Και καλά είναι να αρχίσει το κράτος να ταξινομεί επιμελώς τι είναι ιδιωτικά και δημόσια αγαθά.
  Και αν απ τα δημόσια αγαθά προκύπτουν αποσπάσεις ή μεταφορές πόρων υπερ εξατομικευμένων ιδιωτικών αγαθών, αυτοί οι πόροι να επιστρέφουν ακέραια στην δημόσια χρήση.
  Γιατί από την επέκταση μεταπολικά των δημοσίων αγαθών κάποιοι καρπώθηκαν περισσότερους πόρους ως ιδιωτικότητες από κάποιους άλλους. Με αποκορύφωμα του φαινομένου τον χώρο της μεταπολεμικής οικοπεδοποίησης και ανοικοδόμησης.

 2. Να γίνει το όλο σημείο καλλιεργήσιμο έδαφος, να εμπλουτιστεί με άζωτο λίπασμα για να ανανεωθεί απ τα άσφαλτα και τα τσιμέντα χρόνια , αρχικά να φυτευτούν κουκιά και ψυχανθή για να ενισχύσουν την ανανέωση των χωμάτων, και στην συνέχεια μποστάνι ποτιστικό , να καλλιεργηθεί με τσαπιά – μυτοτσάπια που κάνουν για τα εδάφη της Λευκάδος που έχει γενικά σκληρά χώματα – και να προκύψει μια αναπτυξιακή παραγωγική δομή.
  Ανεπαισθήτως θα προέλθει μια αυξητική του βαθμού πρωτογένειας στην Νήσο έστω και ανεπαίσθητα , αλλά θα επέλθει.. δεδομένης της χρόνιας γεωργικής εγκατάλειψης των καλλιεργιών.. και τέλος πάντων θα υπάρχει και μια πρωτοτυπία μποστάνι μέσα στον αστικό ιστό. Μπορεί και να φυτευθούν οπωροφόρα δέντρα , πέριξ καταλλήλως , κερασιές, κορομιλίες, τζιτζιφιές, βερυκοκές ( Μπεμπέκου ή Διαμαντοπούλου ή Μικρασιάτικες ) και πατάτα .. καλό φύτρο είναι η Σπούντα που χρόνια προσαρμόστηκε καλύτερα στο Ελληνικό κλιματολογικό και εδαφικό δεδομένο.
  Η ντομάτα νάναι φύτρο καραμπόλα – αυτό το παραδοσιακό ταιριάζει-.

 3. Το όργωμα της εν εν λόγω έκτασης , για την αγροτική εκμεταλευσή της να γίνει με ζευγάρι από μεταφορικά ζώα , κατά προτίμηση άλογα που έχουν δύναμη και πάνε βαθιά τον όργο. Το φρεζάρισμα για να γίνει χειροκίνητα με πηρού.νες.
  Η αρχική λίπανση για την αναζωόγονηση να γίνει με λίπασμα άζωτο και ασβέστιο και τύρφη.
  Να δημιουργηθούν κανάλια- αυλάκια περιφερειακά ώστε να πηγαίνει το νερό παντού από έξω προς τα μέσα και έτσι να νοτιστεί προοδευτικά το χώμα για να αποκτήσει την απαραίτητη υγρασία. Για φράχτες στα άκρα να σηκώσουν ξερολιθιά, μην βάλουν Κυπαρίσια γιατί αυτά καίτοι αποτελούν τον καλύτερο φράχτη, περιορίζουν το προς καλλιέργεια έδαφος.
  Να δημιουργηθεί και υποδομή πρόσβασης, μονοπάτι…
  Η περιοχή να ζήσει το καλλιεργητικό – γεωργικό- οραμά της, το οποίο θα αποτελέσει και ένα στοιχείο τουριστικής προβολής και θα εμπλουτίσει με ένα γνησιότερο στοιχείο της ονομαστές γιορτές λόγου και τέχνης και θα προστεθεί και η γεωργία.

 4. Εφ όσον οι ιδιοκτήτες το έχουν κλείσει νόμιμα απ ότι φαίνεται ( αλλέως θα δεν θα μπορούσαν) γιατί μα μην οριστικοποιήσουν το κλείσιμο με αγκαθωτό συρματόπλεγμα και πλεχτό μαζί.
  Αν δεν το οριστικοποιήσουν σημαίνει ότι σε άλλο σκοπεύουν.
  Και αν σκοπεύουν στα χρήματα των φορολογουμένων τότε υπάρχει θέμα , αν οι φορολογούμενοι θέλουν να πληρώσουν?
  Ας πάρουν οι ιδιοκτήτες την έκταση να την πουλήσουν να βγάλουν όσα περισσότερα μπορούν.
  Αν υπάρχει αμφισβήτηση έκτασης τότε γιατί τους επιτρέπεται να κλείνουν την έκταση που είναι δημόσια χρήση αλλά διεκδικούμενη οικονομικά μόνο ώς ιδιωτική?
  Τα χρήματα αν δοθούν θα προέρχονται από φόρους σε όλη την Ελλάδα.
  Στα Ε9 φορολογικά έντυπα έχουν δηλωθεί οι εκτάσεις χρόνια??
  Έγινε τοπογράφηση για να καταχωρειται με ΚΑΕΚ ΑΤΑΚ στον ενφια και να φορολογείται η έκταση??
  Εκκαθαρίσεις φόρων γίνανε για την έκταση?.
  Ιδιώτης μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη για να ζητήσει να δεί χρόνια την τακτότητα όλωνβτων στοιχείωνμ, εφ όσον και αν πληρωθούν δημόσια χρήματα που θα προέρχονται από φόρο και δικό του.?
  Επειδή πολίτες άλλων σημείων της πόλης ή άλλων χωριών του Νησιού ή άλλων νομών της χώρας δεν ενδιαφέρονται να πληρώσουν για το θέμα αυτό.Και έχουν ένομο συμφέρον να διερευνήσουν την πλήρη φορολογική νομιμότητα εισπρακτικά χρόνια απ το κράτος για αυτή την έκταση, ώστε αν προκύπτουν λανθάνοντες φόροι να εισπραχθούν απ το κράτος, για να μην ξοδευτεί δημόσιο εκ φορολογίας χρήμα.
  Το κράτος να κάνει έλεγχο σε βάθος και σύμφωνα με τους νόμους για την τώρα φορολογική κτηματολογική συμβολαιογραφική πολεοδομική τακτότητσ χρόνων.

 5. Οι διεκδικούντες την διοίκηση του Δήμου εκλογικές παρατάξεις , τι άποψη έχουν για την όλη αυτή υπόθεση σχετικά με τοδημίσιο ή ιδιωτικό αγαθό??
  Ή μήπως προεκλογική περίοδο σιωπούν εμφαντικά για να μην χαλάσει η κουρκούτη απ τα κουκιά των ψήφων λου σναμένονται?
  Και δη το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ν.Δ με την δημοτική υποψηφιότητα στην Λευκάδα, τι άποψη έχει ??
  Γιατί το θέμα αυτό της αναμόχλευσης ιδιοκτησιών στην βάση της ύπαρξης Δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος είναι εξόχως πολιτικόκοινωνικό, που υπερβαίνει την υπαρκτή ενεστωτική δημοτική αρχή.
  Και απ ότι φαίνεται οι δημοτικές αντιπολιτευόμενες υποψηφιότητες, και κύρια αυτή που πρόσκειται στην αξιωματική αντιπολίτευση, εμφαίνουν στα κουκιά των ψήφων δια της σιωπής ασυρμάτου , πάνω στο σοβαρότατο κοινωνικό δημόσιο θέμα, αναμένοντας την φθορά απ το θέμα της τωρινής διοίκησης του Δήμου.
  Ομως οι πολίτες δεν είναι πρόβατα.Και τα αναμενόμενα ψηφοκουκιά θα βγούν ξεροκούκια που σπάνε τα δόντια.
  Και όσοι εμφαίνουν στην εσκεμμένη σιωπή για το κοινωνικό συτό θέμα, θα μείνουν ψηφολογικά κουτσοδόντες.

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

      Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.