Προσωπικό με σύμβαση ΙΔΟΧ ενός έτους ζητεί το ΚΕΘΕΑ Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιουν 11th, 2020

Προσωπικό με σύμβαση ΙΔΟΧ ενός έτους ζητεί το ΚΕΘΕΑ

kethea

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Κ1ΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 5041729 (Αρ. Απόφασης: 1999/16.10.2019, ΑΔΑ: 6ΝΖΔ7Λ9-Π4Ω), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου με έδρα την Άρτα» με Κωδικό ΟΠΣ 5037881 (Αρ. Απόφασης : 2018/16.10.2019, ΑΔΑ: ΨΞΔ67Λ9-Β4Τ) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 5037897 (Αρ. Απόφασης : 1997/29.8.2019, ΑΔΑ : 63ΩΩ7Λ9-Ω4Ν), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση Αριθμός 1602/22.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΚ4ΗΟΡ9Υ-Π9Φ), η Απόφαση Αριθμός 1628/27.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΜΧΟΡ9Υ-ΚΞΦ) και η Απόφαση Αριθμός 1635/27.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΜΜΕΟΡ9Υ-6ΧΑ).

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ηπείρου και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 5041729, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

1

2. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ηπείρου και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου με έδρα την Άρτα» με Κωδικό ΟΠΣ 5037881, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

3

3. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ηπείρου και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα» με Κωδικό ΟΠΣ 5037897, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

I. Nα συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr) – ενότητα «ΝΕΑ».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 και λήγει στις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

IΙ. Να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): epirus@kethea.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, έως και τις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής τoυ στο ΚΕΘΕΑ. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea. gr).

Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ
Χρήστος ΛιάπηςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
 

 Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.