Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Σεπ 11th, 2020

Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη 2020, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της 2ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με αύξηση του προϋπολογισμού από 112.320,00 ευρώ στο ποσό των 351.000,00 ευρώ με ημερομηνία λήξης της Πράξης μέχρι 31-12-2023, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2030/07-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΞΤ7ΛΕ-ΦΒΕ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της 2ης τροποποίησης της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με αύξηση του προϋπολογισμού από 117.000,00 ευρώ στο ποσό των 270.000,00 ευρώ με ημερομηνία λήξης της Πράξης μέχρι 31-12-2023, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2029/07-09-2020 (ΑΔΑ:6ΘΠ77ΛΕ-Χ3Ζ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 55.163,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (σχετ. η με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξη). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού Παροχή υπηρεσίας «Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων» (cpv 90512000-9) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,51 ευρώ με Φ.Π.Α. (σχετ. η με αριθμ. 13590/10-08-2020 διακήρυξη). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών προμηθειών (άρθρο 221 Ν. 4412/2016). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας α) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00 € και β) μηχανήματος έργου (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη προϋπολογισμού 185.000,00 € , συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 40.672,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού». Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ” αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης. Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», και με Α/Α συστήματος 91749, προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας, κατά την συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.Δ. ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του υπ΄άριθ΄13545-11/7/2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Λευκάδας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 179/2020 απόφασής της, σχετικά με την σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς Παναγή Κομηνού. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. – Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.