Δ. Λευκάδας: Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Απρ 8th, 2021

Δ. Λευκάδας: Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

43547634902_347397df86_b

Παρά τη διαβεβαίωση του Δημάρχου Λευκάδας, κ. Χαράλαμπου Καλού, κατά την πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι θέσεις για απλή χρήση αιγιαλού – παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ότι δεν θα είχε αντίρρηση να αναγγελθούν οι δημοπρασίες, πέρα από τον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και την δημοσίευση της περίληψής τους στις τοπικές εφημερίδες, και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ ώστε να λάβουν την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, δεν το είδαμε να γίνεται….

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας για οµπρέλες – ξαπλώστρες – θαλάσσια µέσα αναψυχής – καντίνες στις ∆.Ε. ΑπολλωνίωνΕλλοµένου και Λευκάδας.

∆εκτοί στο διαγωνισµό είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ΕΠΕ, Ο.Ε κλπ). Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή επί ποινή αποκλεισµού α) ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&∆ ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, β) δηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λευκάδας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που αναφέρεται στην σχετική ∆ιακήρυξη.

Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Αντ. Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο Λευκάδας στις 20/04/2021 ηµέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.µ έως 10:00 π.µ. για την ∆.Ε. Ελλοµένου, από 10:30 π.µ. έως 11:30 π.µ. για την ∆.Ε. Λευκάδας και από ώρα 12:00 µ.µ. έως 13:00 µ.µ. για την ∆.Ε. Απολλωνίων από την αρµόδια επιτροπή.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης για κάθε ∆.Ε.

∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου καθώς και στα γραφεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Απολλωνίων, Ελλοµένου και Λευκάδας, περίληψη δε της διακήρυξης σε δύο (02) εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νοµού µας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον γραφείο εσόδων του ∆ήµου Λευκάδας, τηλ. 2645360563 ∆ιοικητήριο.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη διακήρυξη με τις θέσεις και τις τιμέςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.